CURS PRESENCIAL ONLINE PER PREPARAR LA PROMOCIÓ INTERNA AL COS SUPERIOR- SUBGRUP A1- GENERALITAT DE CATALUNYA
Pròxim Inici
Aula Virtual

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

Informació del curs

Ets funcionari/a del subgrup A2  de la Generalitat i vols promocionar al Cos Superior?
Amb aquest curs et donem les eines necessàries per a superar el procés selectiu de promoció interna del Cos Superior Opció General – de la Generalitat de Catalunya.

Vols una formació  específicament dissenyada per a la teva oposició? Apunta’t!

 

Convocades per RESOLUCIÓ PRE/423/2024, de 16 de febrer (DOGC 20-02-2024): 298 places més un 15% addicional

 

Què incorpora aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. 
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs
Temari (30 Temes) LLEI 8/2023, del 12 de maig, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilitació de la cobertura de llocs de treball amb funcionaris de carrera segons RESOLUCIÓ PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya (DOGC N 8720 de 29/07/2022)

A més aquest curs inclou la formació dels casos pràctics

Disposaràs de més de 450 preguntes test!
Si cal la programació del curs s’adaptarà a la convocatòria del procés selectiu

 

IMPORTANT!

Recordeu que per  a poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per  a poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposeu de webcam podreu seguir el curs igual, però no podreu accedir a la classe en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la col·laboració: Certificació ISO 9001

 

Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

Els alumnes disposaran de forma pautada els temes del temari desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

A més, durant el curs s’habilitaran tests transversals i un simulacre d’examen un cop completada l’explicació del temari.

El curs comptarà amb un tutor que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors mitjançant el correu electrònic que es facilitarà i que es posarà en contacte amb l’alumnat després de l’inici del curs. Aquesta figura fa tasques de suport metodològic i control de qualitat.

Preus(click aquí)

Preu Curs

  1 Pagament 2 Pagaments 3 Pagaments
Total 1r Pagament 2n Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament 3er Pagament Total
Col·legiat/da * 640€ 390€ 270€ 660€ 330€ 210€ 140€ 680€
 Ex-Alumne** 760€ 480€ 300€ 780€ 370€ 270€ 160€ 800€
Preu General 880€ 560€ 340€ 900€ 420€ 320€ 180€ 920€

1er Pagament: abans d’iniciar el curs i per reservar plaça

2n Pagament: entre l’1 i el 5 del mes següent d’inici de curs

3er Pagament: entre l’1 i el 5 del segon mes següent d’inici de curs

* Col·legiats/des del COPC

** Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

Temari(click aquí)

Temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya (part específica del grup A, subgrup A1).

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes de la part específica, en funció de l’opció o opcions a què se sol·liciti participar.

 

Opció general.

Tema 1

Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació.

Tema 2

Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l’abast de la ciutadania. Òrgans de coordinació, impuls i control.

Tema 3

El Pla de Govern com a eina de planificació. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

Tema 4

Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.

Tema 5

L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.

Tema 6

Regulació de l’avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L’informe d’impacte econòmic i social.

Tema 7

Valors dels serveis públics. Elements d’una infraestructura ètica: de foment, i d’avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.

Tema 8

Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.

Tema 9

Cartes de serveis a l’Administració de la Generalitat. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors.

Tema 10

La direcció en l’organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.

Tema 11

Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.

Tema 12

El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L’aprenentatge col·laboratiu.

Tema 13

El model d’atenció ciutadana. Portals d’accés de la ciutadania. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d’atenció empresarial. El portal d’accés de l’empresa. La Finestreta única empresarial.

Tema 14

La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.

Tema 15

Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

Tema 16

Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.

Tema 17

Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.

Tema 18

Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.

Tema 19

Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Remoció i fi de la relació de servei del personal. Responsabilitat disciplinària.

Tema 20

Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.

Tema 21

Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.

Tema 22

Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.

Tema 23

Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.

Tema 24

Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.

Tema 25

Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Tema 26

El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l’empresari.

Tema 27

La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.

Tema 28

Els procediments d’adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes.

Tema 29

Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.

Tema 30

L’activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

Condicions generals(click aquí)

CONDICIONS GENERALS DEL CURS

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs, ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que compon el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.