93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Política de Devolució

Formar-te Espai de Futur S.L.

Els serveis del lloc web www.formar-te.es, estan gestionats per l’empresa FORMAR-TE ESPAI DE FUTUR, SL amb NIF B66381252 i domicili fiscal al carrer Entença 40, 08015 Barcvelona (Barcelona) i amb número de registre mercantil 034148999. Pots contactar amb atenció al client al número de telèfon +34 936061032, mitjançant el formulari de contacte d’aquest mateix lloc web o bé al correu electrònic a formarte@formar-te.es. L’horari d’atenció al client és de dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h, i divendres de 9:00 a 14:00 hores. Els dies festius i el mes d’agost de cada any natural no hi haurà servei d’atenció al client.

Política de Pagaments

El pagament de les quotes es podran realitzar en efectiu, en targeta de crèdit i o transferència bancària. Depenent del curs, els pagaments es realitzaran de la següent forma:

  • Pagament únic abans de l’inici del curs.
  • Pagament partit o mensual (el primer abans de l’inici del curs, la resta màxim el dia 5 de cada mes natural)

Domicilio fiscal

Qualsevol altre condició de pagament diferent, es concretarà a la web en el document inclòs a cada curs: “Fitxa Alumne” o “Formulari web”, a l’apartat “Condicions Generals”.

La plaça del curs només quedarà reservada quant es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.

Si l’alumne no compleix els terminis establerts de pagament, no tindrà dret a continuar participant en el curs.

En el cas que per raons imputables al centre de formació, s’hagi de suspendre una classe, aquesta es recuperarà el dia que més ràpidament ens sigui possible. En el cas de que no sigui possible la recuperació, el centre retornarà el percentatge proporcional de diners que correspongui per la sessió.

Política de Devolucions

En el cas de que un alumne vulgui donar-se de baixa del curs, haurà de comunicar-lo 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats en anterioritat a la sol•licitud de la baixa.

Les cancel•lacions es podran fer de forma presencial al nostre centre o per correu electrònic a formarte@formar-te.es mitjançant la direcció de correu electrònic de l’alumne indicada a la fitxa d’inscripció i/o formulari web.

Drets de l’Alumne

Les quotes donen dret a la docència dels/les professors/es, l’ús de les aules i el material docent cedit pels professors a través de les classes presencials i/o l’aula virtual del curs.

Drets del Centre

FORMAR-TE es reserva el dret a canviar els preus dels cursos abans de l’inici d’aquests i a corregir errors involuntaris. Els canvis de preu no afectaran als pagaments dels alumnes que ja hagin estat acceptats per part de FORMAR-TE.

FORMAR-TE es reserva el dret de suspensió d’un curs degut a motius justificables, previ avís en 24 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.

Propietat Intelectual

Tot el/els material/s que componen el curs presencial són propietat intel•lectual de Formar-te Espai de Futur S.L: pel que són posats a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només poden ser utilitzats per aquest per al seu estudi personal, sense que pugui cedir-los a altres alumnes ni a tercers, estant prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol altre mitjà de reproducció o difusió inclosos en els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del seu contingut per a qualsevol altra fi que no sigui l’ús per a estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis internacionals del “copyright”, que protegeixen els drets d’autor.