CURS PREPARATORI TEMARI COMÚ SUBGRUPS C1-C2 BAIX LLOBREGAT, L'ALT PENEDÈS, L'ANOIA I EL GARRAF
Octubre 2023
Aula Virtual

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’Ajuntament de Santa Coloma? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per a superar la prova del Temari Comú dels  subgrups C1-C2 dels l’Ajuntaments del Baix Llobregat, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

 

Contacta amb nosaltres per a rebre més informació sobre aquesta formació 
T. 93 606 10 32
formarte@formar-te.es

 

 

Què incorpora aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. 
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs així com els tipus test interactius i la legislació pertinent per poder tenir un seguiment òptim.
Temari (35 Temes) 
Disposaràs d’un test individual per tema, tests transversals per grups de temes i un test simulacre d’examen. Practicaràs amb més de 400 preguntes test!
Octubre 2023

 

IMPORTANT!

Recordar que per poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposes de webcam podràs seguir el curs igual, però no podràs accedir a la classe en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la colaboració: Certificació ISO 9001
 
Afilia’t clicant aqui!

 

Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA

Els alumnes disposaran dels temes corresponents adaptats a la convocatòria, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors . Amb cada tema l’alumne disposarà d’un test de preguntes amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

NOVETAT

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 110 hores d’Aula Virtual per a explicar  el contingut del temari i resoldre dubtes.

Per a completar la preparació de l’oposició, l’alumne disposarà de tests transversals de 30 preguntes, i un test general de simulacre d’examen sobre els temes corresponents adaptats al procés selectiu.

El curs comptarà amb un/a  tutor/a que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors mitjançant el correu electrònic que es facilitarà i que es posarà en contacte amb l’alumnat  després de l’inici del curs. Aquesta figura fa tasques de suport metodològic i control de qualitat.

 

Preus(click aquí)

 

  1 Pagament
Total
Afiliat/da – Col·legiat/da* 225€
Nou Afiliat/da – Ex-Alumne** 300€
Preu General 400€

Primer pagament abans d’iniciar el curs

Temari(click aquí)

 

1.La Constitució Espanyola de 1.978: principis generals, continguts i estructura.

2.Els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics

3.Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern.

4.El poder judicial. El Tribunal constitucional. El defensor del poble.

5.L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties del drets estatutaris.

6.La Generalitat de Catalunya i les seves competències

7.L’organització territorial de l’Estat i la Llei de bases de règim local.

8.L’organització comarcal de Catalunya.

9.El municipi: els òrgans de representació política. Organització i competències municipals

10.L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació.

11.El procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença de ciutadans i ciutadanes.

12.Recursos administratius.

13.Les hisendes locals. Ordenances fiscals. El pressupost de l’Ajuntament.

14.El dret tributari a l’Administració local: concepte i contingut. Els tributs: concepte, naturalesa. El fet imposable i l’acreditació. Els impostos. Taxes i contribucions especials. Preus públics.

15.La Tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. La funció de la intervenció.

16.La contractació del sector públic segons la normativa de contractes del sector públic.

17.El concepte de servei públic. Els serveis mínims i obligatoris. Formes de gestió deis serveis públics i de concessió. La gestió directa i indirecta.

18.Les llicències urbanístiques. Actes subjectes a l’obtenció de llicència i a la comunicació prèvia.

19.El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic.

20.Instruments de gestió de Recursos Humans: l’oferta pública, la RLT i la plantilla.

21.Oferta d’ocupació pública. Selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. Selecció de personal interí.

22.Drets i deures del personal al servei de I’Administració pública.

23.Situacions administratives. Règim d’incompatibilitats.

24.Sistemes de retribució, permisos i llicències dels empleats públics. La responsabilitat civil, penal i administrativa.

25.Els sindicats. La negociació col·lectiva i els convenis.

26.Les administracions públiques i la societat de la informació.

27.L’administració electrònica a Catalunya. La signatura electrònica i el certificat digital.

28.L’accés electrònic deis ciutadans als serveis públics i els registres electrònics.

29.Registre de documents.

30.La llei de transparència.

31.La protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

32.La prevenció de riscos laborals a l’Administració pública local. Concepte i finalitat. Elements bàsics. Referents normatius. Participació dels empleats públics i dels seus representants en la seguretat i salut laboral.

33.Atenció a la ciutadania.

34.El llenguatge administratiu.

35.Redacció de documents administratius i tipologia de documents..

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.