CURS TEMARI COMÚ SUBGRUPS C1-C2 AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE GRAMENET
Octubre 2023
Aula Virtual

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

Informació del curs

Has pensat mai a ser funcionari/ària de l’Ajuntament de Santa Coloma? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per a superar la prova del Temari Comú dels  subgrups C1-C2 de l’Ajuntament de Santa Coloma.

 

Contacta amb nosaltres per a rebre més informació sobre aquesta formació 
T. 93 606 10 32
formarte@formar-te.es

 

 

Què incorpora aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. 
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs així com els tipus test interactius i la legislació pertinent per poder tenir un seguiment òptim.
Temari (25 Temes) 
Disposaràs d’un test individual per tema, tests transversals per grups de temes i un test simulacre d’examen. Practicaràs amb més de 400 preguntes test!
Octubre 2023

 

IMPORTANT!

Recordeu que per poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposes de webcam podràs seguir el curs igual, però no podràs accedir a la classe en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la col·laboració: Certificació ISO 9001
 
Afilia’t clicant aquí!

 

Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

Els alumnes disposaran de forma pautada els temes del temari desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

A més, durant el curs s’habilitaran tests transversals i un simulacre d’examen un cop completada l’explicació del temari.

El curs comptarà amb un tutor que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors mitjançant el correu electrònic que es facilitarà i que es posarà en contacte amb l’alumnat després de l’inici del curs. Aquesta figura fa tasques de suport metodològic i control de qualitat.

Temari(click aquí)

CURS DE PREPARACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU DEL COS D’ADMINISTRATIUS AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

TEMA 1: LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978 ESTRUCTURA, CONTINGUT I PRINCIPIS GENERALS. ELS DRETS FONAMENTALS, LES LLIBERTATS PÚBLIQUES I ELS DRETS SOCIALS I ECONÒMICS EN LA CONSTITUCIÓ. LES GARANTIES CONSTITUCIONALS

TEMA 2: LES CORTS GENERALS: EL CONGRÉS I EL SENAT. EL GOVERN. EL PODER JUDICIAL. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EL DEFENSOR DEL POBLE

TEMA 3: L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: CONCEPTE I CLASSES. LA REGULACIÓ DE LA LLEI 40/15, DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC

TEMA 4: L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT. LES COMUNITATS AUTÒNOMES CONSTITUCIÓ I COMPETÈNCIES.

TEMA 5: L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA. CONCEPTE I CONTINGUT. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA. PRINCIPIS RECTORS. GARANTIES DEL DRETS ESTATUTARIS. LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES SEVES COMPETÈNCIES. L’ORGANITZACIÓ COMARCAL DE CATALUNYA

TEMA 6: EL MUNICIPI: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ POLÍTICA I LA SEVA DESIGNACIÓ. ÒRGANS NECESSARIS I ÒRGANS COMPLEMENTARIS. LÍNIES GENERALS DE L’ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES MUNICIPALS

TEMA 7: FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL.LEGIATS LOCALS: RÈGIM DE SESSIONS I ACORDS. ACTES I CERTIFICACIONS D’ACORDS. LES RESOLUCIONS DEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ

TEMA 8:  L’ACTE ADMINISTRATIU. CONCEPTE, ELEMENTS I CLASES. LA MOTIVACIÓ I LA FORMA. L’EFICACIA DE L’ACTE ADMINISTRATIU: PRINCIPIS GENERALS. EXECUTIVITAT DE L’ACTE ADMINISTRATIU. LA NOTIFICACIÓ I LA PUBLICACIÓ. LA INVALIDESA DEIS ACTES: NUL· LITAT DE PLE DRET, ANUL· LABILITAT. L’OBLIGACIÓ DE RESOLDRE. EL SILENCI ADMINISTRATIU

TEMA 9: REVISIÓ DELS ACTES EN VIA ADMINISTRATIVA. REVISIÓ D’OFICI. REVOCACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS

TEMA 10:  EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: CONCEPTE I PRINCIPIS GENERALS. ELS DRETS DELS CIUTADANS. L’ESTRAUCTURA DEL PROCEDIMENT: INICIACIÓ, ORDENACIÓ, INSTRUCCIO. FINALITZACIÓ

TEMA 11:  EL DRET TRIBUTARI A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. LES HISENDES LOCALS: ELS IMPOSTOS MUNICIPALS, LES TAXES, CONTRIBUCIONS ESPECIALS I PREUS PÚBLICS. CLASSIFICACIÓ DELS INGRESSOS. ELS PRESSUPOSTOS LOCALS

TEMA 12: ELS PRESSUPOSTOS LOCALS: ESTRUCTURA DELS INGRESSOS I DE LES DESPESES. EL PRESSUPOST MUNICIPAL: CONCEPTE, ESTRUCTURA I REGULACIÓ. PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ

TEMA 13: EL SERVEI PÚBLIC: CONCEPTE I EVOLUCIÓ. FORMES DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS. LA GESTIÓ DIRECTA. LA GESTIÓ INDIRECTA. LA CONCESSIÓ I LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC

TEMA 14: LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I: CONCEPTE I FONTS. PRINCIPIS BÀSICS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. CLASSES DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.

TEMA 15: EL PERSONAL AL SERVEI DE LES ENTITATS LOCALS: CLASSES I RÈGIM JURÍDIC. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ: RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL, OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ. LA SELECCIÓ I LA PROVISIÓ. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI

TEMA 16: DRETS I DEURES DELS EMPLEATS PÚBLICS. SISTEMA RETRIBUTIU. SITUACIONS ADMINISTRATIVES: LES EXCEDÈNCIES, PERMISOS I LLICÈNCIES. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS I DISCIPLINARI

TEMA 17: LA REPRESENTACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS. ELS SINDICATS. LA NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA I ELS CONVENIS

TEMA 18: LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: OBJECTE, ÀMBIT D´APLICACIÓ I DEFINICIONS. POLÍTICA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PER PROTEGIR LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. DRETS I OBLIGACIONS. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS

TEMA 19: GOVERN ELECTRÒNIC I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. LA SEGURETAT EN LES TRANSACCIONS ELECTRÒNIQUES ENTRE LES ADMINISTRACIONS I AMB L‟ADMINISTRACIÓ. L’ACCÉS ELECTRÒNIC DEIS CIUTADANS ALS SERVEIS PÚBLICS I ELS REGISTRES ELECTRÒNICS

TEMA 20: LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES: OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I PRINCIPIS DE LA PROTECCIÓ DE DADES. DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES. DRETS DELS USUARIS I OBLIGACIONS DE L’ORGANITZACIÓ

TEMA 21: OBLIGACIONS DE PUBLICITAT DERIVADES DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN. REGULACIÓ ESTATAL I AUTONÒMICA

TEMA 22:  L’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA. EL REGISTRE DE DOCUMENTS

TEMA 23: EL LLENGUATGE ADMINISTRATIU. REDACCIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I TIPOLOGIA DE DOCUMENTS.

TEMA 24:  NORMATIVA SOBRE IGUALTAT DE TRACTE Y OPORTUNIDTATS  I DRETS DE LES PERSONES TRANS I LGTBI TRANS Y LGTBI

TEMA 25: L’AGENDA 2030 DE LES ENTITATS LOCALS.

Condicions generals(click aquí)

CONDICIONS GENERALS DEL CURS

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs, ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que compon el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.