CURS PRESENCIAL ONLINE PREPARATORI TEMARI ESPECÍFIC TREBALLADOR/A I EDUCADOR/A SOCIAL SUBGRUP A2 - AJUNTAMENT DE BARCELONA
Ene 16, 2024
Aula Virtual

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

Imatge curs

Informació del curs

Has pensat mai a ser funcionari/ària de l’administració pública? Amb aquest curs et donem les eines necessàries per a superar la prova del temari específic del subgrup A2 Treballador/a i Educador/a Social de l’Ajuntament de Barcelona.

Vols una formació  de qualitat específicament dissenyada per a preparar la teva oposició?  Apunta’t!

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. 
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors, i disposaràs del assessorament d’un tutor personal.
Temari (47 temes Educador/a Social / 47 temes Treballador/a Social) 
Disposaràs d’un test individual per tema, tests transversals per grups de temes i un test simulacre d’examen. Practicaràs amb més de 550 preguntes test!

 

IMPORTANT!

Recordeu que per  a poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per  a poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposeu de webcam podreu seguir el curs igual, però no podreu accedir a la classe en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la col·laboració: Certificació ISO 9001
 
Afilia’t clicant aquí!
Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

Els alumnes disposaran de forma pautada els temes del temari desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

A més, durant el curs s’habilitaran tests transversals i un simulacre d’examen un cop completada l’explicació del temari.

El curs comptarà amb un tutor que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors mitjançant el correu electrònic que es facilitarà i que es posarà en contacte amb l’alumnat després de l’inici del curs. Aquesta figura fa tasques de suport metodològic i control de qualitat.

Preus(click aquí)

 

  1 Pagament 2 Pagaments 3 Pagaments
  Total 1r Pagament 2n Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament 3er Pagament Total
Afiliat/da – Col·legiat/da* 550€ 350€ 220€ 570€ 250€ 200€ 140€ 590€
Nou Afiliat/da – Ex-Alumne** 650€ 400€ 270€ 670€ 300€ 250€ 140€ 690€
Preu General 775€ 500€ 295€ 795€ 350€ 300€ 165€ 815€

 

* Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
** Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

Primer pagament abans d’iniciar el curs
2n pagament un mes després de l’inici del curs
3r pagament dos mesos després de l’inici del curs

Temari(click aquí)

Temari Educador/a Social 

 1. Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya.
 2. Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
 3. Llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a persones en situació de dependència.
 4. Llei 3/2018 de 23 d’octubre de modificació de la llei 14/2017 de la renda garantida de ciutadà. (DOGC núm. 7734, de 25/10/2018)
 5. Llei 14/2010 de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència. Normativa de desplegament.
 6. Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 7. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 8. Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 9. Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)
 10. Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. Decret 45/2014, d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç.
 11. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
 12. La Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006.
 13. DECRET LLEI 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.
 14. Pla pel Dret a l´Habitatge de Barcelona 2016-2025.
 15. Pla d’Infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar les vides i drets de la infància i l’adolescència a Barcelona.
 16. Pla municipal de Família 2013-2016.
 17. Pla municipal per a les Persones Grans 2013-2016. Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment: 2018-2030.
 18. Pla d’adolescència i joventut 2017-21.
 19. Pla de salut mental de Barcelona 2016- 2022.
 20. Pla Barcelona interculturalitat 2021-2030.
 21.  El Model de Serveis Socials Bàsics. Circuit d’atenció social dels Centres de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.
 22. L’Institut de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Missió, visió i valors. Estructura organitzativa.
 23. El model municipal d’atenció a les emergències i urgències socials. El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
 24. El marc municipal per a l’acció comunitària. Cap a una política pública d’acció comunitària. Marc conceptual, estratègic i operatiu.
 25. L’acció Comunitària als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona
 26. Evolució sociodemogràfica de la població de Barcelona 2010-2017.
 27. Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027. Les xarxes d’acció de l’acord ciutadà. Les 12 fites.
 28. Barcelona accessible. La ciutat de les persones amb discapacitat. Pla d’accessibilitat Universal de Barcelona.
 29. Guia d’integració laboral de les persones amb discapacitat. Ofertes de treball de les empreses. Contractes de treball. Serveis per a empreses. Equip d’assessorament laboral (EAL).
 30. Procés d’intervenció de l’EAIA en els casos. Relació amb els altres serveis. Processos Tècnics en la fase d’estudi dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència.
 31. Funcions del Treballador/a Social, del Psicòleg/a, del Pedagog/a i de l’Educador/a. Interdisciplinarietat dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència.
 32. Indicadors, factors de risc i factors de protecció per la valoració de les situacions de desprotecció dels infants i adolescents.
 33. Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020 . Serveis i recursos municipals.
 34. Protocol per l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya. Document marc. Generalitat de Catalunya. Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022.
 35. Programa de mesures per a la intervenció amb filles i fills de dones en situació de violència masclista. 2014-2017
 36. Pla estratègic contra el sexisme a la ciutat 2017-2022. Serveis d’atenció a la violència masclista: servei d’atenció a homes per la promoció de relacions no violentes (SAH), servei d’atenció, recuperació i acollida (SARA), centre de masculinitats PLURAL, serveis d’acolliment per violències masclistes, PIAD, SARA jove.
 37. L’atenció domiciliària a Barcelona. Serveis que en formen part i requisits d’accés.
 38. L´atenció individual i familiar en el marc dels Serveis Socials Bàsics.
 39. Bases del Model d’Atenció Grupal en els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona.
 40. El treball conjunt entre els serveis socials bàsics i els serveis especialitzats de l’Ajuntament de Barcelona.
 41. Ètica i deontologia professional en la professió de l’educador social. Principis deontològics.
 42. El treball en xarxa amb els serveis de salut: atenció primària, salut mental i drogodependències.
 43. El treball en xarxa amb sistema escolar: comissions socials, circuits i tractament de l’absentisme, protocols de maltractament i assetjament escolar.
 44. El rol de l’educador social a IMSS. L’acompanyament socioeducatiu en els serveis socials bàsics.
 45. Justícia juvenil: el menor en conflicte social, la mediació, les mesures alternatives, i l’atenció a la víctima.
 46. Els centres oberts de la ciutat de Barcelona i espais familiars.
 47. Pla d’adolescència i joventut 2017 -2021. Pla de foment de l’ocupació juvenil 2020-2023.

 

 

Temari Treballador/a Social

 1. Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya i el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
 2. Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 3. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a persones en situació de dependència.
 3. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a persones en situació de dependència.
 4. Llei 3/2018 de 23 d’octubre de modificació de la llei 14/2017 de la renda garantida de ciutadà..
 5. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència. Normativa de desplegament.
 6. Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. (DOGC num 8303 de 24/12/2020,).
 7. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 8. Llei 11/2014, de 10 d’octubre per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 9. Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. Decret 45/2014, d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç.
 10. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
 11. La Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006.
 12. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019. Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure.
 13. Pla de Lluita contra el Sensellarisme de Barcelona 2016-2020.
 14. Pla pel Dret a l´Habitatge de Barcelona 2016-2025.
 15. Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026.
 16. Pla d’infància 2021-2030.
 17. Pla municipal de Família 2013-2016.
 18. Pla municipal per a les Persones Grans 2013-2016. Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment: 2018-2030.
 19. Pla d’adolescència i Joventut 2017-2021.
 20. Pla de salut mental de Barcelona 2016- 2022.
 21. El Programa BCN Interculturalitat 2016.
 22. El Model de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona. Circuit d’atenció social bàsica. (22 també àmbit funcional 3)
 23. L’Institut de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Missió, visió i valors. Estructura organitzativa.
 24. El model municipal d’atenció a les emergències i urgències socials. El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
 25. L’acció Comunitària als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona.
 26. Evolució sòciodemogràfica de la població de Barcelona 2010-2017.
 27. Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017 2027. Les 12 fites.
 28. La pobresa energètica. Concepte. Mesures i recursos per combatre -la.
 29. Els serveis i recursos municipals en l’àmbit de la gent gran.
 30. El maltractament de la gent gran: tipus de maltractament, factors de risc i protecció, mesures de protecció i procediment d’actuació.
 31. Els serveis municipals per a persones amb discapacitat: atenció al públic, transport especial, centres d’atenció precoç, assistència personal, promoció i suport a l’accessibilitat i la inclusió, serveis complementaris.
 32. Inclusió laboral per a persones amb discapacitat.: la inclusió al mercat ordinari i el mercat protegit. L’Agència d’Ocupació: Equip d’Assessorament Laboral (EAL).
 33. Procés d’intervenció de l’EAIA en els casos. Relació amb els altres serveis. Processos tècnics en la fase d’estudi dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència.
 34. Funcions del Treballador/a Social, del Psicòleg/a, del Pedagog/a i de l’Educador/a. Interdisciplinarietat dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència.
 35. Indicadors, factors de risc i factors de protecció per la valoració de les situacions de desprotecció dels infants i adolescents.
 36. Els serveis i recursos municipals en matèria d’habitatge.
 37. Els serveis i recursos municipals en matèria de l’atenció a persones en situació de sensellarisme.
 38. Models d’intervenció individual i grupal amb dones en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella. El model municipal de fases en els processos de recuperació de les dones.
 39. La intervenció amb infants i adolescents, com a fills i filles de dones que viuen situacions de violències masclistes.
 40. La detecció i intervenció amb homes que exerceixin violència masclista en l’àmbit de la parella.
 41. Els serveis i recursos municipals en matèria d’acollida i atenció a la immigració.
 42. L’atenció domiciliària a Barcelona. Serveis que en formen part i requisits d’accés.
 43. L´atenció individual i familiar en el marc dels Serveis Socials Bàsics.
 44. Bases del Model d’Atenció Grupal en els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona.
 45. El treball conjunt entre els serveis socials bàsics i els serveis especialitzats de l’Ajuntament de Barcelona.
 46. El treball en xarxa amb els serveis de salut: atenció primària, salut mental i drogodependències
 47. Ètica i deontologia professional en la professió del treballador/a social. Principis deontològics.
Condicions generals(click aquí)

CONDICIONS GENERALS DEL CURS

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs, ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que compon el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.