CURS PRESENCIAL ONLINE PREPARATORI TEMARI ESPECÍFIC GESTOR/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL SUBGRUP A2 - AJUNTAMENT DE BARCELONA
Ene 11, 2024
Aula Virtual

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

Imatge curs

Informació del curs

Has pensat mai a ser funcionari/ària de l’administració pública? Amb aquest curs et donem les eines necessàries per a superar la prova del temari específic del subgrup A2 Gestor/a d’Administració General de l’Ajuntament de Barcelona.

Vols una formació  de qualitat específicament dissenyada per a preparar la teva oposició?  Apunta’t!

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. 
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors, i disposaràs del assessorament d’un tutor personal.
Temari (47 temes)
Disposaràs d’un test individual per tema, tests transversals per grups de temes i un test simulacre d’examen. Practicaràs amb més de 550 preguntes test!

 

IMPORTANT!

Recordeu que per  a poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per  a poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposeu de webcam podreu seguir el curs igual, però no podreu accedir a la classe en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la col·laboració: Certificació ISO 9001
 
Afilia’t clicant aquí!
Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

Els alumnes disposaran de forma pautada els temes del temari desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

A més, durant el curs s’habilitaran tests transversals i un simulacre d’examen un cop completada l’explicació del temari.

El curs comptarà amb un tutor que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors mitjançant el correu electrònic que es facilitarà i que es posarà en contacte amb l’alumnat després de l’inici del curs. Aquesta figura fa tasques de suport metodològic i control de qualitat.

Preus(click aquí)

 

  1 Pagament 2 Pagaments 3 Pagaments
  Total 1r Pagament 2n Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament 3er Pagament Total
Afiliat/da – Col·legiat/da* 550€ 350€ 220€ 570€ 250€ 200€ 140€ 590€
Nou Afiliat/da – Ex-Alumne** 650€ 400€ 270€ 670€ 300€ 250€ 140€ 690€
Preu General 775€ 500€ 295€ 795€ 350€ 300€ 165€ 815€

 

* Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
** Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

Primer pagament abans d’iniciar el curs
2n pagament un mes després de l’inici del curs
3r pagament dos mesos després de l’inici del curs

Temari(click aquí)
 1. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.
 2. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.
 3. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat.
 4. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.
 5. La responsabilitat patrimonial. El concepte de lesió i les seves característiques. Els requisits d’imputació. La responsabilitat patrimonial de l’administració local per danys causats per contractistes i concessionaris.
 6. Normativa de transparència, accés a la informació i bon govern. Aplicació als ens locals. Drets dels ciutadans. Procediment administratiu i sistema de recursos. La seu electrònica.
 7. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i, de la Generalitat de Catalunya. Especial referència a l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona (ORAE).
 8. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació. La factura electrònica i el registre comptable de factures en el Sector Públic.
 9. La racionalització de la despesa pública. El pressupost de base zero, el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost per programes, el pressupost i direcció per objectius. Concepte i tècnica.
 10. Les tècniques comptables en l’administració pública. Comptabilitat pública. El pla general de comptabilitat pública. La comptabilitat de costos. Mètodes i assignació de costos. L’aplicació de la comptabilitat analítica en el sector públic.
 11. L’estructura pressupostària: classificació dels components del pressupost. Estructura del pressupost de despeses. Estructura del pressupost d’ingressos. Els nivells de vinculació jurídica.
 12. L’execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa. L’execució del pressupost d’ingressos
 13. El control pressupostari. El control intern de l’activitat econòmica financera: la Intervenció. Funcions i finalitats. El control financer. El control de la gestió econòmica financera. El control extern.
 14. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.
 15. La gestió pública orientada als resultats. Mètodes quantitatius d’avaluació de la gestió i per a la decisió pública. El servei públic orientat a la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries. Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de planificació.
 16. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d’un projecte. Planificació. Control i avaluació.
 17. Ingressos tributaris: La imposició municipal. Les ordenances fiscals. Especialitats tributàries de la llei 1/2006, per la que es regula el Règim especial del municipi de Barcelona.
 18. Tributs: L’Obligació Tributària: Fet imposable i meritació. Els obligats tributaris: Subjectes passius, els successors i els responsables. El Domicili Fiscal.
 19. Elements de quantificació de l’obligació tributària: Base imposable, Base liquidable, tipus de gravamen, índex i coeficients, i quota tributària.
 20. La declaració tributària, l’autoliquidació i la liquidació tributària. Concepte. Classe de liquidacions i notificació, termini d’ingrés i règim d’impugnació de liquidacions i autoliquidacions.
 21. Els tributs locals (règim jurídic). Impost de vehicles de tracció mecànica. Impost sobre béns immobles i Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i impost sobre instal·lacions, construccions i obres.
 22. El deute tributari. Successió del deute tributari. L’extinció del deute tributari. La prescripció del deute tributari. Recaptació en període executiu: La provisió de constrenyiment, l’embargament de béns.
 23. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.
 24. El règim jurídic de la funció pública espanyola. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Situacions administratives dels empleats públics.
 25. L’ Oferta Pública d’ocupació. La selecció de personal en l’Administració pública. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Eines per la gestió de recursos humans. La planificació de la formació.
 26. Els sistemes de retribució a l’Administració Pública. Conceptes retributius. Anàlisi de llocs de treball. Valoració de llocs de treball. Gestió per competències. L’avaluació de l’acompliment.
 27. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
 28. El dret del treball. Principis fonamentals que l’inspiren. Fonts del dret del treball. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col·lectius. La voluntat de les parts.
 29. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.
 30. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
 31. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l’abandó de destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d’auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d’influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.
 32. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic.
 33. Contractació pública: classificació dels contractes.
 34. Contractació pública: la selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
 35. L’activitat subvencional: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius.
 36. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació.
 37. La qualitat en els serveis: Definició i conceptes bàsics. Característiques diferencials dels serveis. Característiques especials dels serveis públics. La gestió de la qualitat: planificació, assegurament i millora.
 38. La participació ciutadana. Òrgans de participació. Drets i deures dels ciutadans.
 39. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d’aplicació.
 40. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.
 41. L’expropiació forçosa: Concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l’expropiació forçosa. L’exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.
 42. La gestió del coneixement a les organitzacions. Sistemes d’informació en la gestió del coneixement.
 43. El Reglament Orgànic Municipal de Barcelona. Normes reguladores del funcionament dels Districtes, La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes) a l’Ajuntament de Barcelona.
 44. El Pla d’Actuació Municipal de Barcelona. Polítiques públiques municipals en matèria d’economia, medi ambient, territori, urbanisme i de caràcter social i prestacional.
 45. L’anàlisi de problemes i la presa de decisions. Anàlisi de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d’alternatives, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de solucions. Desenvolupament del pla d’acció.
 46. La interoperabilitat. La col·laboració entre administracions. La simplificació documental com a principi bàsic per al desenvolupament de l’administració electrònica.
 47. Tècniques bàsiques de redacció de documents. El procés d’elaboració d’un document. Els documents administratius. L’informe tècnic, les propostes i les resolucions. Gestió i tractament de la informació. Fases de la comunicació escrita.
Condicions generals(click aquí)

CONDICIONS GENERALS DEL CURS

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs, ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que compon el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.