CURS PRESENCIAL ONLINE PREPARATORI TEMARI ESPECÍFIC TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ SUBGRUP A1 - AJUNTAMENT DE BARCELONA
Ene 8, 2024
Aula Virtual

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

Imatge curs

Informació del curs

Has pensat mai a ser funcionari/ària de l’administració pública? Amb aquest curs et donem les eines necessàries per a superar la prova del temari específic del subgrup A1 Tècnic Superior Gestió de l’Ajuntament de Barcelona.

Vols una formació  de qualitat específicament dissenyada per a preparar la teva oposició?  Apunta’t!

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. 
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors, i disposaràs del assessorament d’un tutor personal.
Temari (72 Temes)
Disposaràs d’un test individual per tema, tests transversals per grups de temes i un test simulacre d’examen. Practicaràs amb més de 750 preguntes test!

 

IMPORTANT!

Recordeu que per  a poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per  a poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposeu de webcam podreu seguir el curs igual, però no podreu accedir a la classe en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la col·laboració: Certificació ISO 9001
 
Afilia’t clicant aquí!
Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

Els alumnes disposaran de forma pautada els temes del temari desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

A més, durant el curs s’habilitaran tests transversals i un simulacre d’examen un cop completada l’explicació del temari.

El curs comptarà amb un tutor que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors mitjançant el correu electrònic que es facilitarà i que es posarà en contacte amb l’alumnat després de l’inici del curs. Aquesta figura fa tasques de suport metodològic i control de qualitat.

Preus(click aquí)

 

  1 Pagament 2 Pagaments 3 Pagaments
  Total 1r Pagament 2n Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament 3er Pagament Total
Afiliat/da – Col·legiat/da* 650€ 400€ 270€ 670€ 350€ 200€ 140€ 690€
Nou Afiliat/da – Ex-Alumne** 750€ 450€ 320€ 770€ 400€ 250€ 140€ 790€
Preu General 975€ 555€ 440€ 995€ 550€ 350€ 115€ 1015€

 

* Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
** Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

Primer pagament abans d’iniciar el curs
2n pagament un mes després de l’inici del curs
3r pagament dos mesos després de l’inici del curs

Temari(click aquí)
 1. L’organització territorial de l’Estat: l’Administració local. Ens que l’integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya.
 2. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el President/a de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges. L’Oficina Antifrau de Catalunya. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
 3. La Unió Europea: origen i evolució. Institucions i organismes de la Unió Europea: composició, funcionament i competències. La Unió Econòmica i Monetària. Dret de la Unió Europea.
 4. El Comitè de les Regions. El Congrés de Poders Locals i Regionals d’Europa. La cooperació i l’associacionisme internacional de les entitats locals. La Carta Europea de l’Autonomia Local. Contingut. Posició i significat en l’ordenament jurídic espanyol.
 5. L’ordenament jurídic-administratiu (I): el dret de la Unió Europea. Tractats i dret derivat.
 6. L’ordenament jurídic-administratiu (II): el reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. Procediment d’elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.
 7. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. La potestat reglamentària local: reglaments, ordenances i bans. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària.
 8. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius El procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció, i terminació. Còmputs de terminis. El silenci administratiu. Els recursos administratius: concepte i classes. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú.
 9. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L’objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment i la seva finalització: les sentències.
 10. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.
 11. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d’inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. L’agent de l’autoritat. Les actes d’inspecció.
 12. La responsabilitat de l’Administració pública. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció de la responsabilitat. Principis del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les Administracions públiques.
 13. Les formes d’activitat administrativa. L’activitat de policia, de servei públic i de foment. Principals manifestacions.
 14. L’activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i el serveis públics. El servei públic en les entitats locals. Concepte. Les formes de gestió dels serveis públics. Les formes de gestió directa i indirecta.
 15. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Afectació, desafectació i mutacions demanials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals. L’inventari.
 16. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. El registre d’activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L’avaluació d’impacte de privacitat. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 17. L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital del ciutadà i de l’empresa. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre.
 18. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.
 19. L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l’eliminació dels documents. L’arxiu electrònic únic. Especial consideració de l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica a l’Ajuntament de Barcelona (l’ORAE).
 20. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
 21. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
 22. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. El perfil de contractant.
 23. Capacitat i solvència de l’empresari. Classificació. Prohibició de contractar. Successió del contractista.
 24. La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 25. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles en la contractació del sector públic.
 26. Adjudicació dels contractes de les Administracions públiques: normes generals i procediments d’adjudicació.
 27. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l’Administració pública en els contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.
 28. La contractació pública sostenible: social, ambiental, d’innovació. Objectius. Contingut i mesures. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
 29. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Bases d’execució del pressupost. Elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.
 30. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.
 31. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació avançada de despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat. Les desviacions de finançament.
 32. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustaments. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostària.
 33. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de la despesa per a les corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment. Els plans econòmics-financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d’ajust i de sanejament financer. Subministrament d’informació financera de les entitats locals.
 34. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi de la unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament. El compliment dels terminis en els pagaments: el període mitjà de pagament. L’estat de conciliació.
 35. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. La rendibilitat d’excedents de tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de tipus d’interès i de canvi en les operacions financeres.
 36. La comptabilitat financera de les entitats locals i els seus organismes autònoms: els models normal, simplificat i bàsic. Les Instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local: estructura i contingut. Particularitat del model bàsic.
 37. La comptabilitat de costos. Costos directes i indirectes. Costos fixos, variables i marginals. Metodologia de càlcul per elaborar un sistema de costos: costos directes, costos complets i costos basats en les activitats. Determinació de l’import d’una taxa o d’un preu públic a partir dels costos. Càlcul del punt d’equilibri d’una taxa o preu públic.
 38. El compte general de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i retiment. Altra informació a subministrar al ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern i a altres administracions públiques.
 39. El control intern i extern de les entitats locals. La funció interventora. El control financer, control permanent i auditoria pública a les entitats locals. Els òrgans de control extern. La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic.
 40. Les tècniques pressupostàries. Pressupost administratiu, funcional, de caixa i d’execució. El pressupost per programes. El pressupost base zero. Classificació de les despeses públiques: efectius limitatius.
 41. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris.
 42. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos de les hisendes locals. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les entitats locals. La gestió i recaptació de recursos per compte d’altres ens públics.
 43. L’impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota, meritament i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.
 44. L’impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritament i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 45. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials.
 46. La participació de municipis i províncies en els tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. Criteris de distribució i regles d’evolució. Règims especials. La cooperació econòmica de l’Estat i de les Comunitats Autònomes a les inversions de les entitats locals els fons de la Unió Europea per a entitats locals.
 47. L’activitat subvencional (I): normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius.
 48. L’activitat subvencional (II): el procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria.
 49. L’activitat subvencional (III): la justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.
 50. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini: finalitat i durada, competència i límits i requisits per a la concertació de les operacions. Les operacions de crèdit a curt termini: requisits i condicions. La concessió d’avals per les entitats locals.
 51. El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
 52. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Normativa vigent sobre òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
 53. El dret del treball. Naturalesa i caràcter. Principis fonamentals que l’inspiren. Jurisdicció laboral. Fonts del dret del treball. Disposicions legals i reglamentàries. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis col·lectius. La voluntat de les parts. El costum laboral. El contracte de treball: concepte, subjectes i forma. El contingut del contracte de treball. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. La causalitat en el contracte de treball. Modalitats de contracte.
 54. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: Estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora. Contingències i prestacions.
 55. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
 56. Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció: disposicions generals. Avaluació dels riscos. La planificació de l’activitat preventiva. L’organització de recursos per a les activitats preventives. Auditories.
 57. Coordinació d’activitats empresarials. Normativa específica aplicable. Supòsits de concurrència de treballadors de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació. Drets dels representants dels treballadors.
 58. Condicions generals de seguretat i salut en els llocs de treball. Ordre, neteja i manteniment. Condicions ambientals. Serveis higiènics i locals de descans. Locals de primers auxilis. Normativa aplicable.
 59. Relacions interorganitzatives i polítiques públiques. Actors, interessos i poder. Requeriments per a la formulació d’una política pública: estratègia, objectius, indicadors i sistema de seguiment. Concepte de resultat: impacte i efectivitat, qualitats que el defineixen. Assignació de recursos.
 60. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d’avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l’avaluació de les polítiques públiques.
 61. Avaluació econòmica de polítiques públiques. Mecanismes i tècniques. Anàlisi cost-benefici. Fonaments de l’avaluació de projectes. Costos, beneficis, taxes de descompte i regles de decisió. Els aspectes distributius en la selecció de projectes. Eficiència, eficàcia i cost-efectivitat d’un programa de despesa.
 62. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 63. Les Cartes de serveis. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors. Les Cartes de serveis de l’Ajuntament de Barcelona.
 64. Teoria de l’organització aplicada a l’Administració Pública. Els elements bàsics de les estructures administratives. Les cultures organitzatives. Col·laboració i conflicte en les organitzacions públiques.
 65. La direcció en l’organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 66. La presa de decisions. L’anàlisi de problemes. L’anàlisi de solucions. Diagrama de Pareto. Diagrama de flux. Diagrama de causa-efecte. Diagrama DAFO.
 67. Projectes: concepte, classes i principis bàsics. Organització i planificació de projectes. Diagrama de Gantt. Funcions i responsabilitats. Planificació i gestió de recursos. Anàlisi de viabilitat.
 68. Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de planificació.
 69. Els processos per a la producció de serveis. Disseny de processos. Simplificació i millora de processos. Descripció i representació gràfica del procés. Gestió per objectius: la determinació dels objectius.
 70. La Comunicació institucional i el màrqueting de serveis públics. Especificitat de la comunicació a les organitzacions públiques. Els Plans de Comunicació a les administracions públiques.
 71. Organització municipal. Estructura política i estructura gerencial La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.
 72. Estructura econòmica i social de Barcelona: evolució demogràfica. Moviments naturals. Migracions. Estratificació social. L’economia de la ciutat: evolució de l’activitat econòmica. Situació actual: principals indicadors.

 

 • ÀMBIT FUNCIONAL 1. TEMES: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39.
 • ÀMBIT FUNCIONAL 2. TEMES: 10, 11, 12, 15, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
 • ÀMBIT FUNCIONAL 3. TEMES: 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
 • ÀMBIT FUNCIONAL 4. TEMES: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69.
 • ÀMBIT FUNCIONAL 5. TEMES: 8, 9, 16, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58.
 • ÀMBIT FUNCIONAL 6. TEMES: 7, 8, 9, 16, 17, 18, 51, 52, 53, 54.
Condicions generals(click aquí)

CONDICIONS GENERALS DEL CURS

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs, ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que compon el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.