CURS PRESENCIAL ONLINE PREPARATORI PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ COS DE TITULACIÓ SUPERIOR EN PSICOLOGIA SUBGRUP A1 GENERALITAT DE CATALUNYA
Nov 14, 2022 - Feb 28, 2023
Pròxim Inici Novembre
Dilluns/Dimarts de 16:00 a 20:00
Aula Virtual

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

Imatge curs

Informació del curs

Treballes a la Generalitat de Catalunya i vols presentar-te al Procés d’Estabilització?
Amb aquest curs et donem les eines necessàries per a superar el procés selectiu del Cos Titulació Superior Psicologia (Subgrup A1) – de la Generalitat de Catalunya.

Estat de l’oposició
Places incloses en l’oferta pública de la Generalitat de Catalunya de maig 2022: 19 Places

Vols una formació  específicament dissenyada per a la teva oposició? Apunta’t!

 

Què incorpora aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. 
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs
Temari (30 Temes) segons la resolución que lo aprueba es la RESOLUCIÓ PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC Núm. 8720 de 29-07)
Disposaràs de més de 450 preguntes test!
Si cal la programació del curs s’adaptarà a la convocatòria del procés selectiu

 

IMPORTANT!

Recordeu que per  a poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per  a poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposeu de webcam podreu seguir el curs igual, però no podreu accedir a la classe en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la colaboració: Certificació ISO 9001
 
Afilia’t clicant aqui!

Matrícula

Afiliat/da – Col·legiat/da  40 €
Nou Afiliat/da – Ex-Alumne 60 €
Preu General 80 €

 

Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA

Els alumnes disposaran dels temes corresponents adaptats al procés d’estabilització, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors . Amb cada tema l’alumne disposarà d’un test de preguntes amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

NOVETAT

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 110 hores d’Aula Virtual per a explicar  el contingut del temari i resoldre dubtes.

Per a completar la preparació de l’oposició, l’alumne disposarà de tests transversals de 30 preguntes, i un test general de simulacre d’examen sobre els temes corresponents adaptats al procés d’estabilització.

El curs comptarà amb un/a  tutor/a que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors mitjançant el correu electrònic que es facilitarà i que es posarà en contacte amb l’alumnat  després de l’inici del curs. Aquesta figura fa tasques de suport metodològic i control de qualitat.

 

Preus(click aquí)

Preu Curs (Amb Matricula)

Matrícula: 40€ Afiliat/da – Col·legiat/da, 60€ Nou Afiliat – Ex-Alumne i 80€ Preu General

 

  1 Pagament 2 Pagaments 3 Pagaments
Total 1r Pagament 2n Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament 3er Pagament Total
Afiliat/da – Col·legiat/da  640€ 390€ 270€ 660€ 330€ 210€ 140€ 680€
Nou Afiliat/da – Ex-Alumne* 760€ 480€ 300€ 780€ 370€ 270€ 160€ 800€
Preu General 880€ 560€ 340€ 900€ 420€ 320€ 180€ 920€

Matrícula inclosa al desglossament dels preus.

1er Pagament: abans d’iniciar el curs i per reservar plaça

2n Pagament: entre 1 i 5 de gener del 2023

3er Pagament: entre 1 i 5 de febrer del 2023

*Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

 

 

Temari(click aquí)

Temari (30 Temes) segons la resolución que lo aprueba es la RESOLUCIÓ PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC Núm. 8720 de 29-07)

 • Cos de titulació superior, psicologia (grup A, subgrup A1).  part específica. 

Transcripció de la informació: “En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs  oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre aquesta part del temari: temes 7, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 i 50 de la part específica”.

 

Tema 7
Violència masclista. Concepte i teories explicatives. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció psicològica amb víctimes i agressors, a nivell individual i social. La intervenció psicològica en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència en l’àmbit familiar. Prevenció i tractament psicològic.

Tema 13
Les incapacitacions i les tuteles. Marc legal. Institucions tutelars. El procés d’incapacitació. Les entitats tutelars.

Tema 15
L’assessorament tècnic judicial en l’àmbit de família. L’equip tècnic i el paper del psicòleg en les intervencions professionals durant els procediments de trencament familiar. Criteris per a la intervenció tècnica en les exploracions a les famílies: progenitors i menors implicats.

Tema 16
La mediació i altres mecanismes en la resolució pacífica de conflictes interpersonals i intergrupals. Tipus de mediació. Metodologia.

Tema 17
L’orientació professional i la inserció laboral. Tècniques i objectius. L’orientació acadèmica i professional en l’adolescència i la joventut. L’orientació professional de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i de les persones amb malaltia mental.

Tema 20
Ètica i deontologia professional.

Tema 21
Àmbits d’actuació dels psicòlegs en l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Perfil i rol del psicòleg en els diferents àmbits d’actuació. El treball interdisciplinari i en xarxa.

Tema 22
La immigració a Catalunya: marc general, causes i impacte en la societat catalana. Les polítiques d’immigració i la gestió de la diversitat. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. El risc d’exclusió social i altres problemàtiques específiques. La integració social de les persones nouvingudes. La legislació en matèria d’estrangeria.

Tema 23
Educació: processos d’aprenentatge i aplicacions escolars. Factors intrapersonals i socioambientals del procés d’ensenyament i aprenentatge. El sistema educatiu a Catalunya. L’educació d’adults. Problemàtiques en l’àmbit escolar: absentisme, retard en els aprenentatges i fracàs escolar. Mesures de prevenció, intervenció i tractament de les problemàtiques en l’àmbit escolar.

Tema 24
L’educació inclusiva. Mesures d’atenció a la diversitat en l’àmbit educatiu. L’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Tema 25
El maltractament entre alumnes o bullying. Definició i classificació dels diferents tipus de maltractaments entre iguals. La detecció, prevenció i intervenció en casos de maltractaments entre iguals.

Tema 26
La condició social i evolutiva dels joves i adolescents. Intervenció socioeducativa en adolescents i joves. Disseny i planificació de recursos adreçats a la població juvenil.

Tema 27
La família: concepte i funció. Funcions i vincles parenterals. Models de famílies. La protecció a la família. La intervenció pluridisciplinar.

Tema 28
Crisi familiar, trencament i reorganització dels seus membres. Models de trencament familiar, fases i efectes en els progenitors i en els fills. Regulació jurídica de les situacions familiars de trencament.

Tema 31
La protecció de menors desemparats. Marc legal. Atenció i protecció dels infants i adolescents. Xarxa de protecció de menors. Funcions dels equips que intervenen. Mesures de protecció. Els menors estrangers no acompanyats.

Tema 32
L’infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i d’estímuls socials. Línies principals d’intervenció amb la família i l’infant.

Tema 33
La infància maltractada: conceptes. Tipus de maltractament infantil. L’abús sexual a menors. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Factors de protecció i resiliència. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.

Tema 34
L’atenció a la infància i l’adolescència en risc social. Els centres residencials d’acció educativa, els centres residencials d’educació intensiva i els centres d’acolliment.

Tema 35
El projecte educatiu dels centres residencials: principals elements que l’han de compondre. El projecte d’atenció individualitzada: objectius i avaluació.

Tema 36
Els recursos institucionals per a les persones amb discapacitats psíquiques, físiques i sensorials i les persones amb malaltia mental: disseny, planificació i ús.

Tema 37
El diagnòstic i l’observació dels menors amb conflictes socials. L’elaboració d’informes i la proposta d’actuacions.

Tema 38
L’acolliment familiar i l’adopció. L’acolliment familiar simple. L’acolliment familiar preadoptiu. L’adopció. Característiques psicològiques i socials dels infants i llurs famílies. L’estudi de les famílies candidates. L’acoblament. La construcció del vincle. El seguiment.

Tema 39
Les persones en situació de dependència. El marc legal. L’atenció a la dependència: promoció de l’autonomia personal, prevenció de la dependència i assistència i suport a les famílies. La valoració de dependència.

Tema 40
L’envellimentde la població. La gent gran. L’atenció i orientació a la gent gran. Carta de drets i deures de la gent gran de Catalunya. Les persones grans amb dependència o risc social. La salut i la persona gran.

Tema 41
Plans d’actuació per a l’atenció i no discriminació de les persones amb discapacitat. Accessibilitat. Les persones amb capacitat intel·lectual límit.

Tema 42
La pobresa a Catalunya: introducció i dades. Causes. Grups vulnerables i persones en risc de pobresa i exclusió social. Gestió de la pobresa. Laintervenció contra la pobresa i les polítiques d’inclusió.

Tema 43
El Pla de salut de Catalunya i les principals línies d’actuació. Els principals problemes que afecten la població catalana. El mapa sanitari, sociosanitari i de Salut Pública a Catalunya ila resposta del sistema de salut.

Tema 44
La prevenció i l’assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència. El Pla de drogodependències de la Generalitat de Catalunya: principis i línies d’actuació. Les polítiques en matèria d’alcohol i drogues a Catalunya. L’atenció integral: organització i recursos a Catalunya per al tractament, reducció de danys i reinserció social de la persona drogodependent.

Tema 45
El sistema públic dels serveis socials. La cartera de serveis socials.Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

Tema 49
L’estrès laboral dels treballadors. Factors i respostes d’estrès. El síndrome d’esgotament professional. Conseqüències de l’estrès a la feina. Diagnòstic, control i prevenció de l’estrès laboral. Intervenció i suport a les persones amb activitats professionals amb alt risc psicològic.

Tema 50
L’assetjament en l’àmbit laboral. L’assetjament psicològic. L’assetjament sexual per raó de sexe i/o d’orientació sexual. Prevenció, detecció i actuació.

 

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.