CURS PRESENCIAL ONLINE PREPARATORI COS AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ (C2) GENERALITAT DE CATALUNYA
Oct 3, 2022 - Mar 20, 2023
Dilluns de 16:00 a 18:00
Aula VirtualInscripción

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de la Generalitat de Catalunya? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per a superar el procés selectiu del Cos Auxiliar C2 de la Generalitat de Catalunya.

Vols aconseguir aquesta formació? Apunta’t!

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. No obstant com el curs permet la incorporació de gent nova mes a mes, solament es podran consultar durant 1 mes.
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari (25 temes RESOLUCIÓ PDA/2759/2020, de 2 de novembre) de la teva oposició i les actualitzacions que es produeixin durant la duració del curs i segons les bases de la convocatòria.
Disposaràs d’un test individual per tema, tests transversals per grup de temes i un test simulacre d’examen. Disposaràs de més de 500 preguntes test.

 

IMPORTANT!

Recordar que per poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposa de webcam podrà seguir el curs igual, però no es podrà donar accés a la clase en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

Metodología(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

El alumnes disposaran de forma pautada els 25 temes del temari de l’oposició aprovat per la RESOLUCIÓ PDA/2759/2020, de 2 de novembre, p per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya (DOG 6-11-2020), desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors.

Amb cada tema (25 temes) l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada. A més, durant el curs s’habilitaran test transversals de 30 preguntes i un simlacre d’examen un cop completada la primera volta del temari.

 

Preus(click aquí)

 

  1 Pagament Quotes
Quota Mensual Matrícula Total Mensuals
Preu Antic Alumne
45€ 50€ 95€ 45€
Preu General
60€ 70€ 130€ 60€

 

1er Pagament abans de la inscripció al curs
Pagaments mensuals per gir bancari durant els primers 5 dies de cada mes

*Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

Temari(click aquí)

Temari

RESOLUCIÓ PDA/2759/2020, de 2 de novembre, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya.

 

 1. Bon govern i transparència: concepte i principis. La publicitat activa. Les dades obertes. El cicle de vida de les dades. Els formats reutilitzables. La mineria de dades.
 2. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d’informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades.
 3. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.
 4. L’organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d’autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria.
 5. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. L’organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Síndic de Greuges.
 6. La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries.
 7. L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional. Règim jurídic i funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.
 8. L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d’accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.
 9. La competència administrativa. La titularitat i l’exercici de la competència. La delegació de competències. L’avocació. L’encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.
 10. Concepte de procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.
 11. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.
 12. La finalització del procediment administratiu. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici i els recursos administratius.
 13. L’Administració digital: seu electrònica i punt d’accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d’entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l’Administració digital. El Registre electrònic general de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 14. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d’actuació en situacions difícils. Especificitats de l’atenció telefònica. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana.
 15. La gestió documental a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.
 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
 17. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. El control pressupostari intern i extern.
 18. Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Tipus de contractes. Aspectes bàsics sobre els procediments de selecció del contractista. Publicitat i transparència.
 19. Formes d’activitat administrativa: subvencions i ajuts, llicències i autoritzacions. La potestat sancionadora: concepte i principis.
 20. La funció pública: les classes d’empleats públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats.
 21. Els drets dels empleats públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.
 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d’edat. Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 23. La prevenció de riscos laborals: concepte i principis. Drets i obligacions.
 24. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).
 25. La ciberseguretat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Mesures corporatives i mesures de bones pràctiques personals. Riscos en l’ús de les eines TIC: enginyeria social, pesca de credencials (phishing), programari de segrest (ransomware), correu brossa i navegació segura.
Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes (en cas que s’inclòguin el curs) igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.

2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.

3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través d’Aula Virtual, l’accés al campus virtual, els TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, els tests dels temes, els tests transversals i el tests generals. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.

4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.

5. El sistema de pagament del curs, a partir del segon, es realitzarà a través de gir bancari de les quotes mensuals del import indicat en l’apartat de preus (el mes d’agost no es cobrarà ja que no hi ha classes i el centre romandrà tancat per vacances).

En el moment de confirmar el primer pagament, es requerirà que s’entregui el document SEPA per poder realitzar els girs bancaris mensuals. En cas que no es faci entrega d’aquest, signat i vàlid, no es podrà autoritzar la inscripció de l’alumne al curs.

Els girs bancaris es faran efectius per avançat, els primers 5 dies de cada mes.

Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert o es retorna un rebut, es donarà de baixa automàticament del curs i s’aplicarà un recàrrec del 10% de l’import a pagar per les despeses ocasionades. Si en 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import i el recàrrec, se li donarà de baixa definitivament del curs perden les bonficacions i drets de cara  futurs cursos. 

6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. En cas que s’hagin realitzat pagaments a compte, no es retornaran els realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avis i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzades a partir del dia de la baixa.

7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.

8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.

9. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions del curs, de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.

10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.

11. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.

12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs. El motiu d’un quòrum inferior a 10 alumnes serà motiu justificable per anul·lar el curs.

13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel•lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considera una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

14. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.