Curs Presencial en Línia Preparatori Temari Específic Opció General A1 Generalitat de Catalunya
Ene 17, 2022 - Abr 30, 2021
Dimecres i Dijous de 16:00 a 20:00
Aula Virtual

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

CONSULTA LES CONDICIONS ESPECIALS ENS CAS DE NO SUPERAR LA PRIMERA PROVA

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per superar el procés selectiu del cos Superior A1 Temari Específic Opció General de la Generalitat de Catalunya.

Què incorpora aquesta preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Les sessions es realitzaran en dimecres i dijous de 16:00 a 20:00 hores. Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les.

 

CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs així com els tipus test interactius i la legislació pertinent per poder tenir un seguiment òptim. També serà el canal per on tot alumne serà informat/da de totes les novetats envers la legislació i normativa que afecti al temari de l’oposició.

 

Temari específic (40 temes RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol) de la teva oposició segons bases de convocatòria.
Disposaràs de més de 700 preguntes test específiques per aquesta oposició, simulacre d’examen i 50 supòsits pràctics curts com a mínim!

 

Apunta’t ja per ser informat/da!

Matrícula: 60€ Ex-Alumne i 80€ Preu General

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

Metodología(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

El alumnes disposaran de forma pautada els 40 temes del temari de l’oposició aprovat per la RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s’aprova el temari, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (40 temes) l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada. A més, durant el curs s’habilitaran 6 test transversals de 30 preguntes, 2 test generals i un simulacre d’examen a la finalització del curs.

El curs inclou la preparació pràctica a través de supòsits pràctics dels 40 temes del temari de l’opció general.

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cadascú i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

 

Preus(click aquí)

Preu Curs Temari Específic (Fase 1)

Matrícula: 60€ Ex-Alumne i 80€ Preu General

Preu Docència Curs

  Opció 1: 2 Pagaments Opció 2: 3 Pagaments
  1r Pagament 2n Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament 3er Pagament Total
Afiliat 370€* 220€ 590€ 330€ 180€ 100€ 610€
Ex-Alumne / Nou Afiliat
450€* 240€ 690€ 380€ 225€ 100€ 705€
Preu General
580€* 340€ 920€ 510€ 300€ 130€ 940€

Matrícula inclosa al desglossament dels preus.

1er Pagament: abans d’iniciar el curs i per reservar plaça

2n Pagament: abans 28 de febrer del 2022

3er Pagament: abans 30 de març del 2022

*Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

 

Temari(click aquí)

Temari

RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya

1. Polítiques públiques
Tema 1 Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació. Participació ciutadana en el procediment d’elaboració de normativa.
Tema 2 Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l’abast dels ciutadans. Òrgans de coordinació, impuls i control.
Tema 3 El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
Tema 4 Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
Tema 5 L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
Tema 6 Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d’avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l’avaluació de les polítiques públiques.
Tema 7 Avaluació econòmica de polítiques públiques. Regulació de l’avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L’informe d’impacte econòmic i social.
Tema 8 Avaluació de l’impacte normatiu. La simplificació i reducció de càrregues administratives.

2. Serveis públics
Tema 9 Valors dels serveis públics. Elements d’una infraestructura ètica: de foment, i d’avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
Tema 10 Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
Tema 11 Cartes de serveis a l’Administració de la Generalitat. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors.
Tema 12 La direcció en l’organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
Tema 13 La presa de decisions. L’anàlisi de problemes. L’anàlisi de solucions. Diagrama de Pareto. Diagrama de flux. Diagrama de causa-efecte. Diagrama DAFO.
Tema 14 Projectes: concepte, classes i principis bàsics. Organització i planificació de projectes. Diagrama de Gantt. Funcions i responsabilitats. Planificació i gestió de recursos. Anàlisi de viabilitat.
Tema 15 Els processos per a la producció de serveis. Disseny de processos. Simplificació i millora de processos. Descripció i representació gràfica del procés.

3. Administració digital
Tema 16 Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
Tema 17 La informació en el món digital. Arquitectura de la informació. Informació falsa. Avaluació de les fonts d’informació. Cerca d’informació col·laborativa. Ús de la informació. Infoxicació. Propietat intel·lectual i drets d’autor.
Tema 18 Comunicació de la informació. Llenguatges, suports i canals de comunicació. Estratègia de comunicació. La comunicació a l’Administració pública.
Tema 19 El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L’aprenentatge col·laboratiu. Les noves agrupacions organitzatives: comunitats de pràctica i innovació, grups ad hoc i xarxes socials. Innovació: eines i metodologies per incentivar la creativitat. Innovació oberta. Innovació a l’Administració.
Tema 20 El model d’atenció ciutadana. Portals d’accés del ciutadà. La carpeta del ciutadà. Els formularis. La petició genèrica. El model d’atenció empresarial. El portal d’accés de l’empresa. La Finestreta única empresarial.
Tema 21 La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
Tema 22 Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

4. Recursos humans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Tema 23 Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
Tema 24 Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
Tema 25 Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
Tema 26 Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.
Tema 27 Provisió de llocs de treball de personal funcionari i laboral. Mobilitat del personal. Remoció i fi de la relació de servei del personal.
Tema 28 Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
Tema 29 La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L’acció protectora de la Seguretat Social.
Tema 30 Col·lectius específics. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
Tema 31 Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
Tema 32 Competències en matèria de seguretat i salut en el treball. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral. Prevenció en matèria d’assetjament sexual i psicològic en el treball.

5. Contractació pública i activitat subvencional
Tema 33 Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
Tema 34 Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
Tema 35 L’organització administrativa per a la gestió de la contractació. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
Tema 36 El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l’empresari.
Tema 37 La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
Tema 38 Els procediments d’adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes.
Tema 39 Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
Tema 40 L’activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes (en cas que s’inclòguin el curs) igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.

2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.

3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través d’Aula Virtual, l’accés al campus virtual, els TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, els tests dels temes, els tests transversals i el tests generals. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.

4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.

5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert o es retorna un rebut, es donarà de baixa automàticament del curs i s’aplicarà un recàrrec del 10% de l’import a pagar per les despeses ocasionades. Si en 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import i el recàrrec, se li donarà de baixa definitivament del curs perden les bonficacions i drets de cara  futurs cursos.

6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. En cas que s’hagin realitzat pagaments a compte, no es retornaran els realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avis i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzades a partir del dia de la baixa.

7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.

8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.

9. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions del curs, de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.

10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.

11. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.

12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs. El motiu d’un quòrum inferior a 10 alumnes serà motiu justificable per anul·lar el curs.

13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel•lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considera una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

14. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.

Estat de l'oposició(click aquí)

Primera prova convocada per al 11/12/2021 i 18/12/2021.

Llista definitiva publicada (03/11/2021): Llista defintiiva de persones aspirants admeses i excloses

Convocada: Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242).