Curs Presencial en Línia Preparatori Processos Oferta Pública Temari Comú Subgrups A1-A2 Ajuntaments Baix Llobregat - Alt Penedes - Anoia - Garraf
Curs Online
Nov 15, 2021 - Abr 16, 2022Inscripción

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris de la part general comuna dels cossos dels subgrups A1 i A2 dels Ajuntaments del Baix Llobregat, Alt Penedes, Anoia i Garraf. Vols aconseguir aquesta preparació de la part general? Aquest és el teu curs!

Què incorpora aquesta preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real! Les 18 sessions de 3 hores es realitzaran en dimecres de 17:00 a 20:00 hores. 
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari general (25 temes) de la part general. S’ha realitzat un anàlisis de les diferents convocatories d’aquestes comarques i s’ha desenvolupat un temari comú adaptat a aquests subgrups  A1 i A2.
Disposaràs de més de 450 preguntes test!
IMPORTANT!

Recordar que per poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposa de webcam podrà seguir el curs igual, però no es podrà donar accés a la clase en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

 

Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DEL CURS: El alumnes disposaran dels 25 temes del temari de l’oposició adjunt, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (25 temes) l’alumne disposarà d’un test de preguntes amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

Per cada tema es posarà a disposició un fòrum on l’alumnat podrà exposar tots els dubtes sobre el temari i preguntes tipus test. El profesorat respondrà aquests dubtes i indicarà les actualitzacions corresponents a la normativa que es produeixin durant el curs.

NOVETAT

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 50 hores d’Aula Virtual amb el professor on explicarà el contingut del temari i resoldrà dubtes.

Per a completar la preparació de l’oposició, l’alumne disposarà de 4 tests transversals de 30 preguntes, i un test general de 75 preguntes simulacre d’examen sobre els 25 temes de la part general del temari.

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cada alumne i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

Preus(click aquí)
  1 Pagament Total 2 Pagaments Total
Preu 1 pagament 1r pagament 2n pagament 2 pagaments
Afiliat 450€ 450€ 270€ 200€ 470€
Nou afiliat 520€ 520€ 320€ 220€ 540€
No afiliat 610€ 610€ 370€ 260€ 630€
*El segon pagament s’ha de realitzar abans del 19 de desembre de 2021.
 
Temari(click aquí)

Temari

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. Els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics en la Constitució Espanyola i les garanties.

Tema 2. Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3. Les Fonts del Dret Administratiu: Classes de lleis i procediment d’elaboració; Les normes amb rang de llei: el Decret legislatiu i el Decret Llei; El Reglament. La potestat reglamentària de les entitats locals: ordenances i reglaments locals. Procediment d’elaboració i aprovació

Tema 4. L’Administració Pública: concepte i classes. La regulació de la llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic

Tema 5. L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències.

Tema 6. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals.

Tema 7. El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. L’Oficina Antifrau de Catalunya.

Tema 8. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i complementaris. Línies generals de l’organització i competències municipals

Tema 9. Funcionament dels òrgans col.legiats locals: règim de sessions i acords. Actes i certificacions d’acords. Les resolucions del president de la Corporació

Tema 10. L’acte administratiu: concepte, elements i classes. La motivació i la forma. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte administratiu i la suspensió. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. La revisió. La revocació d’actes i la rectificació d’errors materials o de fet.

Tema 11. EL procediment administratiu. Concepte. Principis Constitucionals i procediment. Els drets del ciutadans. L’estructura Iniciació, ordenació i instrucció. L’obligació de l’Administració de resoldre. El silenci administratiu, la desestimació i renuncia, i la caducitat.

Tema 12. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós-administratiu.

Tema 13. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.

Tema 14. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques.

Tema 15. La contractació administrativa I: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic. Classes de contractes del sector públic: especial referència al contracte administratiu de serveis (consultoria i assistència).

Tema 16. La contractació administrativa II: la selecció del contractista. Procediments i formes d’adjudicació de contractes: licitació, procediment negociat amb publicitat o sense publicitat i el contracte menor. Expedient de contractació.

Tema 17. El dret tributari a l’Administració Local. Les hisendes locals. Els impostos municipals. Les taxes, contribucions especials i preus públics. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals. .

Tema 18. Els pressupostos locals: estructura dels ingressos i de les despeses. El pressupost municipal: concepte, estructura i regulació. Procediment d’elaboració i aprovació.

Tema 19. El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa.

Tema 20. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Instruments de planificació: plantilla, relació de llocs de treball i oferta pública d’ocupació. Els sistemes de selecció i de provisió.

Tema 21. Drets i deures del personal al servei de l’Administració pública. El sistema retributiu. Situacions administratives. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Tema 22. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics.

Tema 23. Govern electrònic i Administració electrònica. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l’Administració.

Tema 24. La protecció de dades de caràcter personal. La llei orgànica de protecció de dades: objecte, àmbit d’aplicació i principis de la protecció de dades. Dades especialment protegides. Drets dels usuaris i obligacions de l’organització.

Tema 25. Obligacions de publicitat derivades de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Regulació estatal i autonòmica.

Condicions generals(click aquí)

Condicions generals del curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

 

Compartir