93 606 10 32
formarte@formar-te.es

OPOSICIONS – PROCESSOS ESTABILITZACIÓ

La Llei 20/2021 de 28 de desembre, de reducció de la temporalitat, introdueix dues novetats importants en el sistema d'accés a l'ocupació pública:

1º Concurs de mèrits per a les places ocupades de manera ininterrompuda abans de l'1 de gener de 2016.

2º Concurs oposició per a les places ocupades com a mínim des de l'1 de gener de 2017.

 

Per a les places que hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020, l'article 2.4 d’aquesta llei determina que:

“(…) el sistema de selecció serà el de concurs oposició, amb una valoració en la fase de concurs d'un quaranta per cent de la puntuació total, en la qual es tindrà en compte majoritàriament l'experiència en el cos, escala, categoria o equivalent de què es tracti podent no ser eliminatoris els exercicis en la fase d'oposició (…)  i permet que l'articulació d'aquests processos sigui objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals.”

 

Finalment, l'apartat 3 de la Disposició addicional primera de la llei estableix que:

“(…) No serà aplicable a aquests processos el que es disposa en els articles 8 i 9 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims del procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local.”

 

A partir d'aquesta normativa, és previsible que les Bases dels processos d'estabilització contemplin una reducció de temaris i que els diferents exercicis de la fase d'oposició del procés selectiu no siguin individualment eliminatoris.

 

Seleccionant l’opció corresponent accedireu als diferents cursos que oferim per a preparar la fase d’oposició dels processos d’estabilització de les diferents administracions.

 

Inscripcions limitades a dos cursos per alumne i edició.

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres