93 606 10 32
formarte@formar-te.es

CURSOS SUBVENCIONATS CONSORCI REACT

CURSOS SUBVENCIONATS PLA REACT 2021/22

Convocatòria adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades

 

Veure Cursos

 

ORDRE EMT/129/2022, de 31 de maig, de modificació de l'Ordre EMT/236/2021, de 20 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb fons REACT EU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 8568, de 22.12.2021).

 

Aquest any 2022 al Centre de Formació Formar-te , dins el marc del Programa REACT finançats amb fons REACT-EU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, donant indicacions generals que les entitats han de tenir en compte en el procés de gestió de les seves accions formatives.

Aquest pla  respon a les necessitats específiques de les empreses i és fonamental per a què els treballadors puguin adaptar-se als canvis, a les innovacions i millores tecnòlogiques. va dirigit a:

  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.
  • Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.
  • Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d'altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
  • Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activita
  • El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.
  • Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla

 

Tens algun dubte?

 

Per a més informació contacte amb nosaltres

 

 

Subvencionat per: