[ADGD0308] ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Dic 19, 2022 - Jul 18, 2023
Dilluns a divendres de 8:30 a 14:00
Seu Formar-te
C/ d'Entença 40, Baixos
08015 Barcelona

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

Imatge curs

PLA FORMACIÓ FOAP 2022/2023

Convocatòria adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades

En aquest Certificat de Professionalitat amb una duració total de 920 hores, adquiriras els coneixements teòrics i pràctics que et capacitaran per realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent criteris de qualitat definits per l’organització.

 

Aquest Certificat de Professionalitat, està dirigit per a persones amb diversitat funcional.

 

Aquest certificat de professionalitat, s’imparteix en modalitat Presencial, i està compost dels següents mòduls formatius:

MF0976_2: Operacions administratives comercials (160 h)
MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria (90 h)
MF0980_2: Gestió auxiliar de personal (90 h)
MF0981_2: Registres Comptables (120 h)
MF0973_1: Enregistrament de dades (90 h)
MF0978_2: Gestió d’arxius (60 h)
MF0233_2: Ofimàtica (190 h)
MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 h)
FCO: Formació complementària (40 hores)

 

Aquest acció formativa conté el mòdul MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 80 hores de duració on realitzareu pràctiques en empreses reals!

 

Informació important!

Si algun alumne ja disposa d’algun Mòdul Formatiu dels esmentats anteriorment, podrà convalidar i continuar amb els altres mòduls del itinerari formatiu. En aquest cas, contactar directament amb els servei d’orientació de Formar-te:

SERVEI D’ORIENTACIÓ

(https://www.formar-te.es/projectat/)

 

 

Aquest mòdul formatiu presencial ha estat preparat per professorat especialitzat en la matèria amb més de 5 anys d’experiència en el sector i amb titulació oficial.

 

Encara que a l’edició del curs posi curs complet, llista d’espera o estigui iniciat, et recomanem que t’inscriguis i realitzes la preinscripció igualment, ja que així podràs ser avisat en la següent edició de forma prioritària. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per a cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment o per avisar de les futures edicions del curs.

Per qualsevol dubte et recordem que també pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic formarte@formar-te.es i del telèfon 93 606 10 32, en horari d’oficina.

També et facilitem el nostre whatsapp perquè l’afegeixis i ens puguis escriure!

(clica a la imatge per obrir una conversació)

Continguts i Objectius(click aquí)

Continguts i Objectius del curs:

Veure Objectius i Continguts (click aquí)

Procés inscripció (click aquí)

PROCÉS INSCRIPCIÓ CURSOS FORMAR-TE

En aquest apartat detallem el procés d’inscripció per als cursos subvencionats impartits per FORMAR-TE:

 1. Realitzar la preinscripció al curs: omplir el formulari web amb les dades sol·licitades, un cop omplert i enviat el formulari, s’enviarà una resposta automàtica confirmant que la preinscripció al curs s’ha registrat correctament.
Tot participant que realitzi una preinscripció a la LLISTA D’ESPERA, serà informat de forma prioritària i és tindrà en compte per a les pròximes edicions.

 1. Inscripció al curs (30 dies abans inici de cada curs, fins exhaurir places): Un cop analitzades les sol·licituds i revisades les dades, enviarem un correu electrònic a l’adreça facilitada en la preinscripció, on es sol·licitarà la següent documentació:

  1. Fotocòpia del NIF/NIE (per les dues cares i que sigui llegible)
  2. Titulació acreditativa d’estudis (ESO, FP1, FP2, CFGM, CFGS, etc..)
  3. Documentació acreditativa de la seva situació laboral:
   • DESOCUPAT/DA ens haurà de remetre la fotocòpia de la demanda d’ocupació segellada i vigent (DARDO).
   • TREBALLADOR/RA: ens haurà de remetre la fotocòpia de la demanda d’ocupació com a millora d’ocupació
  4. Tarjeta o reconeixement oficial de la discapacitat (EN EL CAS DE SER UNA PERSONA AMB DISCAPACITAT ACREDITADA)
Un cop rebem tota la documentació sol·licitada i aquesta estigui correcta i compleixi amb els requisits del pla formatiu, s’enviarà un correu electrònic informant que la inscripció es troba en LLISTA D’ESPERA, si no es compleixen els requisits s’enviarà un correu electrònic amb el motiu pel qual no ha estat acceptada.

Finalment, uns dies abans de la data d’inici del curs, si hi ha suficient quòrum per iniciar el grup s’enviarà un correu electrònic amb la CONFIRMACIÓ DE LA PLAÇA.

Si el motiu de no admissió al curs, és per la limitació de places a persones desocupades o personal treballador de l’administració pública, la inscripció es quedarà en llista d’espera, per a ser prioritàries en pròximes edicions del curs.

Només es pot participar en dues accions formatives a la vegada, per això és important fer les preinscripcions per ordre de preferència.
Metodologia(click aquí)
Metodologia d'avaluació del curs

PRINCIPALS ASPECTES I CRITERIS DE L’AVALUACIÓ

Els principals aspectes estan orientats a l’avaluació dels aprenentatges d’acord amb la normativa reguladora:
 • Els instruments d’avaluació estan realitzats pel personal docent de FORMAR-TE que imparteix els certificats de professionalitat i l’equip pedagògic.
 • L’avaluació respon a una planificació prèvia i es porta a terme a través de mètodes i instruments que garanteixen la seva fiabilitat i validesa.
 • L’avaluació de l’alumnat es realitza, de forma sistemàtica i contínua, per unitats formatives o per mòdul en el cas de que el mòdul no tingui UF.
 • En el cas de mòduls amb unitats formatives, a l’expedient de l’alumne i de l’acció formativa, queda constància documental de l’avaluació de cada una de les unitats formatives.
 • L’avaluació respon a una planificació prèvia i es porta a terme a través de mètodes i instruments que garanteixen la seva fiabilitat i validesa.
 • Es prenen com a referència les capacitats i criteris d’avaluació establerts per a cada un dels mòduls formatius/ unitats formatives associades a les corresponents unitats de competència d’acord amb el Reial Decret que reguli cada un dels certificats de professionalitat.
 • Està realitzada pel personal docent que imparteix les accions formatives i l’equip educatiu, que reflecteixen documentalment els resultats obtinguts pels alumnes en cada un dels mòduls formatius del certificat de manera que estan disponibles en els processos de seguiment i control de qualitat en les accions formatives.
 • S’elabora acta d’avaluació en la que queda constància dels resultats obtinguts pels alumnes, identificant si els alumnes han adquirit o no les capacitats dels mòduls formatius/unitats formatives i per tant la competència professional de les unitats a les que estan associats.
 • Per a l’obtenció de l’acreditació de les unitats de competència, és necessari superar amb avaluació positiva, en termes de apte o no apte, els mòduls formatius associats a cadascuna d’elles i haver assistit com a mínim al 75% de l’acció formativa.


CRITERIS D’AVALUACIÓ

Seguint les pautes de la normativa establerta pel Real Decret 34/2008, de 18 de gener i modificat pel Real Decret 189/2013 de 15 de març, l'avaluació es basarà en una planificació prèvia, que comportarà tant una avaluació durant el procés d'aprenentatge, com una avaluació presencial de forma obligatòria a final de cada Mòdul, prenent com a referents els criteris d'avaluació establerts en el propi Certificat de Professionalitat.

Cada instrument d'avaluació s'acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció i puntuació en el qual es descriuran els criteris de mesura per a avaluar els resultats aconseguits pels alumnes.

La puntuació final del mòdul serà la resultat de sumar la puntuació mitjana obtinguda en l'avaluació continua, i la puntuació obtinguda a les proves d’avaluació final, ponderant-les prèviament amb un pes de 30 per cent i 70 per cent, respectivament.

Les qualificacions finals obtingudes tindran en termes de “no apte” o “apte” les següents valoracions:

- No Apte (Insuficient): si la puntuació final del mòdul és inferior de 5
- Apte (Suficient): si la puntuació final del mòdul és de 5 a 6,9
- Apte (Notable): si la puntuació final del mòdul és de 7 a 8,9
- Apte (Excel·lent): si la puntuació final del mòdul és de 9 a 10.

El procediment es durà a terme en dos moments diferenciats:
 1. a) Avaluació contínua durant el procés d'aprenentatge (30% de puntuació)
Els assoliments parcials d'aprenentatge s'evidenciaran mitjançant una combinació de diferents mètodes i instruments: proves específiques d'avaluació, valoració dels treballs realitzats i seguiment de les activitats individuals i col·lectives desenvolupades durant el procés. Un cop realitzades es durà a terme una mitjana aritmètica entre totes les activitats d’avaluació continua.
 1. b) Proves d’avaluació final. (70% de puntuació)
Al final de cada Mòdul formatiu es realitzarà una prova d’avaluació final, de caràcter teoricopràctic, referida al conjunt de criteris d'avaluació i continguts associats a aquest mòdul. No obstant això, per a facilitar la seva aplicació en aquells casos que sigui necessari, aquestes proves podran organitzar-se en altres períodes durant el desenvolupament de l'acció formativa. Els instruments d’avaluació que utilitzarem en aquesta prova final del mòdul formatiu seran:
 • Exercici pràctic (avaluació d’habilitats i actituds ). Aquest serà un exercici pràctic envers els continguts pràctics del mòdul i les unitats formatives.
 • Objectives (avaluació de coneixements): Es realitzarà un tipus test amb 20 preguntes i 4 alternatives de resposta, de forma que el 50% de les preguntes són d’aplicació i la resta de comprensió i coneixements.
Per poder aprovar el mòdul formatiu, s’ha d’aprovar tant la part de formació continua com la prova final amb una nota mínima de 5.

Per a poder considerar un alumne finalitzat haurà d’haver assistit al 75% de les hores de l’acció formativa obligatòriament. Seguidament en cada apartat d’avaluació segons modalitat explicarem com es calcula aquest 75% d’assistència.

Als alumnes que no hagin superat la prova d'avaluació final del mòdul en la data establerta per a la primera convocatòria o no l'hagin realitzat per causa justificada, se'ls oferirà una segona convocatòria.

Segons la modalitat d’impartició es plantegen diferents mecanismes d’avaluació.MODALITAT PRESENCIAL

Apliquem activitats d’avaluació diferenciades per tant d’avaluar els aprenentatges durant l’impartició del procés formatiu. Totes les activitats formen part d’un procés únic i totes són part d’una avaluació continuada, però només puntuarà per a l’avaluació final les proves tangibles de l’avaluació continua i de l’avaluació final.

Per a cada unitat formativa es realitzarà mínim una avaluació. (Per a unitats formatives de més 50 hores, és realitzarà un mínim de dues avaluacions) 1 de tipus pràctic i 1 tipus objectiu. Per a mòduls i/o unitats formatives de menys de 50 hores, és realitzarà una prova mixta: tipus objectiu i pràctic.

Els exercicis tipus pràctics estan distribuïts de forma homogènia en el calendari del mòdul i/o de la unitat formativa.

A final de cada mòdul hi haurà sempre una avaluació mixta : tipus objectiu i pràctic.

En aquesta modalitat per a poder considerar un alumne finalitzat i tenir dret a ser avaluat, haurà d’haver assistit presencialment a l’aula el 75% de les hores de la unitat formativa.
Requisits alumnes(click aquí)
REQUISITS DEL CURS

 • Títol de graduat en educació secundària.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual vols accedir.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d'accés corresponents regulades per les administracions educatives.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.


Important: En el cas de no tenir cap d’aquestes tituacions pots realitzar una prova de competències en el nostre centre per accedir a aquesta formació. Contacta amb nosaltres i t’informarem.


REQUISITS ALUMNES

La participació es prioritaria per a les persones treballadores DESOCUPADES inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Hi podran accedir també persones treballadores OCUPADES que estiguin inscrites com a sol·licitants de millora d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Les places reservades per a aquest col·lectiu no poden superar el 30% del total dels participants.
Certificació(click aquí)

Certificat de Professionalitat Oficial.

 

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. L’accés al curs dona dret a la docència dels professors a través del nostre campus EVA, el MATERIAL DIDÀCTIC i els test generals del curs, així com tot material didàctic que es posi a disposició de l’alumne durant el curs.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. Recorda que també es pot inscriure a la llista d’espera per ser avisat prioritpàriament de la nova edició.
 5. Si un alumne no compleix amb els requisits d’accés o be no entrega la documentació pertanyent, serà dona de baixa d’aquesta edició i en llista d’espera per a la propera. En cas que vulgui sol·licitar la baixa definitiva, haurà d’enviar un correu indicant “BAIXA” i el motiu segons s’indica en els correus electrònic que rebrà.
 6. La plaça del curs només quedarà reservada quan s’hagi entregat tota la documentació requerida i hagi rebut un email confirmant la plaça. 
 7. Els alumnes en situació de no ocupació o el personal laboral de l’administració pública tenen les places limitades segons normativa en aquest pla formatiu.
 8. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD, enviar la documentació que sigui requerida per email (indicada en l’apartat Inscripció) i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.
 9. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.
 10. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’alumne serà avisat previ inici del curs.
 11. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat.
 12. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.