FORMAR-TE Espai De Futur

 

Els serveis del lloc web www.formar-te.es, estan gestionats per l’empresa FORMAR-TE ESPAI DE FUTUR, SL amb NIF B66381252 i domicili fiscal al carrer Tenerife 44, 08205 Sabadell (Barcelona) i amb número de registre mercantil 034148999. Pots contactar amb atenció al client al número de telèfon +34 934815581, mitjançant el formulari de contacte d’aquest mateix lloc web o bé al correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. L’horari d’atenció al client és de dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h, i divendres de 9:00 a 14:00 hores. Els dies festius i el mes d’agost de cada any natural no hi haurà servei d’atenció al client.

 

POLÍTICA DE PAGAMENTS

El pagament de les quotes es podran realitzar en efectiu, en targeta de crèdit i o transferència bancària. Depenent del curs, els pagaments es realitzaran de la següent forma:

  • Pagament únic abans de l’inici del curs.
  • Pagament partit o mensual (el primer abans de l’inici del curs, la resta màxim el dia 5 de cada mes natural)

Qualsevol altre condició de pagament diferent, es concretarà a la web en el document inclòs a cada curs: “Fitxa Alumne” o “Formulari web”, a l’apartat “Condicions Generals”.

La plaça del curs només quedarà reservada quant es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.

Si l’alumne no compleix els terminis establerts de pagament, no tindrà dret a continuar participant en el curs.

En el cas que per raons imputables al centre de formació, s’hagi de suspendre una classe, aquesta es recuperarà el dia que més ràpidament ens sigui possible. En el cas de que no sigui possible la recuperació, el centre retornarà el percentatge proporcional de diners que correspongui per la sessió.

 

POLÍTICA DEVOLUCIONS

En el cas de que un alumne vulgui donar-se de baixa del curs, haurà de comunicar-lo 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats en anterioritat a la sol•licitud de la baixa.

Les cancel•lacions es podran fer de forma presencial al nostre centre o per correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mitjançant la direcció de correu electrònic de l’alumne indicada a la fitxa d’inscripció i/o formulari web.

 

DRETS DE L’ALUMNE

Les quotes donen dret a la docència dels/les professors/es, l’ús de les aules i el material docent cedit pels professors a través de les classes presencials i/o l’aula virtual del curs.

 

DRETS DEL CENTRE

FORMAR-TE es reserva el dret a canviar els preus dels cursos abans de l’inici d’aquests i a corregir errors involuntaris. Els canvis de preu no afectaran als pagaments dels alumnes que ja hagin estat acceptats per part de FORMAR-TE.

FORMAR-TE es reserva el dret de suspensió d’un curs degut a motius justificables, previ avís en 24 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tot el/els material/s que componen el curs presencial són propietat intel•lectual dels/les professors/es pel que són posats a la disposició de l'alumne de forma individual i personalitzada i només poden ser utilitzats per aquest per al seu estudi personal, sense que pugui cedir-los a altres alumnes ni a tercers, estant prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol altre mitjà de reproducció o difusió inclosos en els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del seu contingut per a qualsevol altra fi que no sigui l'ús per a estudi personal de l'alumne serà considerat una violació de les lleis internacionals del "copyright", que protegeixen els drets d'autor.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), de 13 de desembre, l’informa que les seves dades personals incorporades en aquest formulari, seran incloses en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de comunicar‐nos amb vostè per a portar a terme el manteniment i control del curs, així com per a enviar‐li informació comercial sobre els nostres serveis, a través de correu electrònic, postal o fax. En tot cas, tindrà dret a accedir a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificar‐la de ser errònia o cancel•lar-la així com oposar‐se al seu tractament dirigint-se al nostre centre de formació situat al carrer Sant Pere Més Alt 61-63, baixos 08003 de Barcelona, enviant un correu ordinari a aquesta direcció, o bé enviant un correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. explicant el motiu.

FORMAR-TE Espacio de Futuro

 

Los servicios del sitio web www.formar-te.es, están gestionados por la empresa FORMAR-TE ESPACIO DE FUTURO, SL con NIF B66381252 y domicilio fiscal a la calle Tenerife 44, 08205 Sabadell (Barcelona) y con número de registro mercantil 034148999. Puedes contactar con atención al cliente al número de teléfono +34 934815581, mediante el formulario de contacto de este mismo sitio web o bien al correo electrónico This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. El horario de atención al cliente es de lunes a jueves de 09:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h, y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Los días festivos y el mes de agosto de cada año natural no habrá servicio de atención al cliente.

 

POLÍTICA DE PAGOS

El pago de las cuotas se podrán realizar en efectivo, en tarjeta de crédito y o transferencia bancaria. Dependiendo del curso, los pagos se realizarán de la siguiente forma:

  • Pago único antes del inicio del curso.
  • Pago partido o mensual (el primero antes del inicio del curso, el resto máximo el día 5 de cada mes natural)

Cualquiera otro condición de pago diferente, se concretará en la web en el documento incluido a cada curso: “Ficha Alumno” o “Formulario web”, a la apartado “Condiciones Generales”.

La plaza del curso sólo quedará reservada cuánto se materialice el pago de la primera cuota correspondiente.

Si el alumno no cumple los plazos establecidos de pago, no tendrá derecho a continuar participando en el curso.

En el supuesto de que por razones imputables en el centro de formación, se tenga que suspender una clase, esta se recuperará el día que más rápidamente nos sea posible. En el caso de que no sea posible la recuperación, el centro devolverá el porcentaje proporcional de dinero que corresponda por la sesión.

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

En el caso de que un alumno quiera darse de baja del curso, tendrá que comunicarlo 10 días antes de la finalización del mes. No se devolverán los pagos realizados en anterioridad a la solo•licitud de la baja.

Las cancelaciones se podrán hacer de forma presencial a nuestro centro o por correo electrónico a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mediante la dirección de correo electrónico del alumno indicada a la ficha de inscripción y/o formulario web.

 

DERECHOS DEL ALUMNO

Las cuotas dan derecho a la docencia de los/las profesores/se, el uso de las aulas y el material docente cedido por los profesores a través de las clases presenciales y/o el aula virtual del curso.

 

DERECHOS DEL CENTRO

FORMAR-TE se reserva el derecho a cambiar los precios de los cursos antes del inicio de estos y a corregir errores involuntarios. Los cambios de precio no afectarán a los pagos de los alumnos que ya hayan sido aceptados por parte de FORMAR-TE.

FORMAR-TE se reserva el derecho de suspensión de un curso debido a motivos justificables, previo aviso en 24 horas de anterioridad y consecuente devolución económica de la parte restante del curso.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Todo el/los material/es que componen el curso presencial son propiedad intelectual de los/las profesores/as por el que son puestos a disposición del alumno de forma individual y personalizada y sólo pueden ser utilizados por este para su estudio personal, sin que pueda cederlos a otros alumnos ni a terceros, estando prohibido fotocopiarlos, escanearlos o reproducirlos total o parcialmente por cualquiera otro medio de reproducción o difusión incluidos en los medios informáticos. Cualquier uso o modificación parcial o total del material o de su contenido para cualquier otro fin que no sea el uso para estudio personal del alumno será considerado una violación de las leyes internacionales del "copyright", que protegen los derechos de autor.

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)

En cumplimiento del que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), de 13 de diciembre, lo informa que sus datos personales incorporados en este formulario, serán incluidas en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, con el fin de comunicarnos con usted para llevar a cabo el mantenimiento y control del curso, así como para enviarle información comercial sobre nuestros servicios, a través de correo electrónico, postal o fax. En todo caso, tendrá derecho a acceder a la información recopilada en este fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla así como oponerse a su tratamiento dirigiéndose a nuestro centro de formación situado a la calle Sant Pere Més Alt 61-63, bajos 08003 de Barcelona, enviando un correo ordinario a esta dirección, o bien enviando un correo electrónico a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. explicando el motivo.