93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 24 a 43, 54, 55 i 56)

Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 24 a 43, 54, 55 i 56)

92,00 Iva incluido

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d’edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 616 /  ISBN: 978-84-124191-4-6

Autors Volum 2: Caterina Rodriguez, Magda Juncosa, Oscar Segura, Esther Navarro i Loli Fernandez

 

 

39 disponibles (puede reservarse)

Descripción

RESERVA Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 24 a 43, 54, 55 i 56)

FORMAR-TE presenta, com a novetat editorial i formant part de la nostra col·lecció, els primers volums teòrics desenvolupats per els nostres formadors i que pretenen ajudar en la preparació de l’oposició. Aquest volum conté el temes 24 al 43, 54, 55 i 56 segons les bases de convocatoria de data 18-02-2021 per la preparació d’opositors del temari específic en Dret subgrup A1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs posem a disposició un llibre que ajudarà a completar l’aprenentatge i a la consecució dels seus objectius, d’aquesta primera part del Temari Específic del Tècnci/a Superior en Dret de l’Ajuntament de Barcelona.

 

CONTINGUT

24. Dret civil: concepte i contingut. Les fonts del dret. Els principis generals del dret: funcions. La jurisprudència: el seu valor i forma d’aplicació. El costum: classes i prova. Efectes essencials de les normes: compliment i error de dret. La nul·litat. El frau a la llei. Eficàcia i vigència de les normes. El principi d’irretroactivitat.
25. Dret civil: capacitat jurídica i capacitat d’obrar . Exercici dels drets subjectius: límits; doctrina de l’abús del dret i de la bona fe. Renúncia dels drets. El poder de disposició i les prohibicions d’alienar. Teoria de l’aixecament del vel de les persones jurídiques.
26. La personalitat jurídica en el dret català. Les fundacions: concepte. La carta fundacional. Funcionament i activitat de les fundacions. Registre de Fundacions. L’extinció de les fundacions. Les fundacions no sotmeses al dret català.
27. Les associacions: concepte. Constitució i inscripció. Organització i funcionament. Les persones associades: drets i deures. Relacions amb l’Administració. La dissolució i liquidació de les associacions. Les associacions de caràcter especial. Les associacions no sotmeses al dret català.
28. Dret civil: el negoci jurídic. Elements essencials. La voluntat; els vicis de la voluntat. Els negocis abstractes. Els negocis jurídics anòmals: simulats, indirectes, fiduciaris i fraudulents. Teoria de l’enriquiment sense causa. Tipus de representació en el negoci jurídic. La revocació.
29. Dret civil: la prescripció i les seves classes. La prescripció adquisitiva. La prescripció extintiva. La caducitat. Renúncia. Diferències entre el dret català i el dret comú.
30. La successió «mortis causa». Principis generals en el dret comú i en dret civil català. Classes de successió. Caràcter diferencial entre l’hereu i el legatari.
31. El dret hipotecari: concepte. Normativa vigent. El Registre de la Propietat. Els principis hipotecaris: publicitat registral, inscripció, legitimació o exactitud, fe pública registral, prioritat, tracte successiu, rogació, legalitat i especialitat.
32. La propietat intel·lectual: naturalesa i règim jurídic. Els drets d’autor: subjectes , objecte i contingut. La protecció dels drets de propietat intel·lectual: accions i procediments.. El contracte d’edició. Les entitats de gestió dels drets de propietat intel·lectual.
33. La propietat industrial i els signes distintius de l’empresa. Registre de la propietat industrial. Accions de defensa de la propietat industrial. Especial consideració de la gestió dels dominis d’Internet.
34. Les societats de capital: naturalesa i règim jurídic. Constitució: escriptura pública i inscripció. Els estatuts. El capital social. Òrgans socials. Transformació, fusió i escissió. El Registre mercantil : actes societaris constitutius i declaratius.
35. Pressupòsits objectius i subjectius del concurs de creditors. Principi “par conditio creditorum”. Efectes de la declaració de concurs. Classificació del crèdits concursals. L’administració concursal. El conveni. La liquidació. La qualificació del concurs i efectes . Situació jurídica de la persona concursada .
36. Els principis informadors del Dret penal: principi d’intervenció mínima, legalitat i culpabilitat. Principi de non bis in ídem. La interpretació en el dret penal. L’analogia.
37. La responsabilitat civil derivada dels delictes i faltes. Persones civilment responsables. Extensió de la responsabilitat civil i la seva aplicació a l’Administració pública. Compatibilitat i incompatibilitat de les sancions penals i administratives. Extinció de la responsabilitat penal. Examen especial de la prescripció del delicte i de la pena.
38. Delictes relatius a l’ordenació del territori. Delictes sobre el patrimoni històric. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Delictes de falsedat.
39. Delictes contra l’Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i la denegació d’auxili. Infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.
40. Suborn. Tràfic d’influències. Malversació de cabals públics. Fraus i exaccions il·legals. Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l’exercici de la seva funció.
41. Delictes contra l’ordre públic: referència als atemptats contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i desobediència. Desordres públics.
42. Fonts del dret tributari. Principis constitucionals en aquest àmbit. La llei; especial referència a la Llei general tributària i a la Llei general pressupostària.
43. Els ingressos públics. El tribut: concepte i classes. Principis d’imposició. Impostos. Taxes. Els preus públics: especial consideració de la seva naturalesa jurídica. Contribucions especials. Altres prestacions patrimonials coactives.
54. El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari Els instruments planificadors dels recursos humans, en especial plans d’ocupació, ofertes d’ocupació pública i registres de personal. L’accés a l’ocupació pública. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives Els instruments d’ordenació de l’ocupació pública, en especial relacions de llocs de treball. Agrupació i classificació del personal funcionari.
55. La representació dels empleats públics locals. La negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’administració local: legitimació i àmbit material. Acords i pactes de condicions del personal: naturalesa, i efectes.
56. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal

Información adicional

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 24 a 43, 54, 55 i 56)”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BasqueCatalanGalicianSpanish