93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 46 a 72)

Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 46 a 72)

92,00 Iva incluido

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d’edició: 01-07-2021

Autor Volum 3: Oscar Segura, Isabel Fígols, Loli Fernandez, Esther Navarro.

 

40 disponibles (puede reservarse)

Descripción

RESERVA Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 46 a 72)

FORMAR-TE presenta, com a novetat editorial i formant part de la nostra col·lecció, els primers volums teòrics desenvolupats per els nostres formadors i que pretenen ajudar en la preparació de l’oposició. Aquest volum conté el temes 46 al 72 segons les bases de convocatoria de data 18-02-2021 per la preparació d’opositors del temari específic en Gestió subgrup A1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs posem a disposició un llibre que ajudarà a completar l’aprenentatge i a la consecució dels seus objectius, d’aquesta primera part del Temari Específic del Tècnci/a Superior en Gestió de l’Ajuntament de Barcelona.

 

CONTINGUT

46. La participació de municipis i províncies en les tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. Criteris de distribució i regles d’evolució. Règims especials. La cooperació econòmica de l’Estat i de les Comunitats Autònomes a les inversions de les entitats locals els fons de la Unió Europea per a entitats locals.
47. L’activitat subvencional (I): normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius.
48. L’activitat subvencional (II): el procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria.
49. L’activitat subvencional (III): la justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.
50. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini: finalitat i durada, competència i límits i requisits per a la concertació de les operacions. Les operacions de crèdit a curt termini: requisits i condicions. La concessió d’avals per les entitats locals.
51. El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
52. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Normativa vigent sobre òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
53. El dret del treball. Naturalesa i caràcter. Principis fonamentals que l’inspiren. jurisdicció laboral. Fonts del dret del treball. Disposicions legals i reglamentàries. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis col•lectius. La voluntat de les parts. El costum laboral. El contracte de treball: concepte, subjectes i forma. El contingut del contracte de treball. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. La causalitat en el contracte de treball. Modalitats de contracte
54. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: Estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora. Contingències i prestacions.
55. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
56. Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció: disposicions generals. Avaluació dels riscos. La planificació de l’activitat preventiva. L’organització de recursos per a les activitats preventives. Auditories.
57. Coordinació d’activitats empresarials. Normativa específica aplicable. Supòsits de concurrència de treballadors de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació. Drets dels representants dels treballadors.
58. Condicions generals de seguretat i salut en els llocs de treball. Ordre, neteja i manteniment. Condicions ambientals. Serveis higiènics i locals de descans. Locals de primers auxilis. Normativa aplicable.
59. Relacions interorganitzatives i polítiques públiques. Actors, interessos i poder. Requeriments per a la formulació d’una política pública: estratègia, objectius, indicadors i sistema de seguiment. Concepte de resultat: impacte i efectivitat, qualitats que el defineixen. Assignació de recursos.
60. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d’avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l’avaluació de les polítiques públiques.
61. Avaluació econòmica de polítiques públiques. Mecanismes i tècniques. Anàlisi cost-benefici. Fonaments de l’avaluació de projectes. Costos, beneficis, taxes de descompte i regles de decisió. Els aspectes distributius en la selecció de projectes. Eficiència, eficàcia i cost-efectivitat d’un programa de despesa.
62. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
63. Les Cartes de serveis. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors. Les Cartes de serveis de l’Ajuntament de Barcelona.
64. Teoria de l’organització aplicada a l’Administració Pública. Els elements bàsics de les estructures administratives. Les cultures organitzatives. Col·laboració i conflicte en les organitzacions públiques.
65. La direcció en l’organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
66. La presa de decisions. L’anàlisi de problemes. L’anàlisi de solucions. Diagrama de Pareto. Diagrama de flux. Diagrama de causa-efecte. Diagrama DAFO.
67. Projectes: concepte, classes i principis bàsics. Organització i planificació de projectes. Diagrama de Gantt. Funcions i responsabilitats. Planificació i gestió de recursos. Anàlisi de viabilitat.
68. Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de planificació.
69. Els processos per a la producció de serveis. Disseny de processos. Simplificació i millora de processos. Descripció i representació gràfica del procés. Gestió per objectius: la determinació dels objectius.
70. La Comunicació institucional i el màrqueting de serveis públics. Especificitat de la comunicació a les organitzacions públiques. El Plans de Comunicació a les administracions públiques.
71. Organització municipal. Estructura política i estructura gerencial La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona
72. Estructura econòmica i social de Barcelona: evolució demogràfica. Moviments naturals. Migracions. Estratificació social. L’economia de la ciutat: evolució de l’activitat econòmica. Situació actual: principals indicadors

Información adicional

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 46 a 72)”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BasqueCatalanGalicianSpanish