93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 44 a 53 i 57 a 72)

Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 44 a 53 i 57 a 72)

92,00 Iva incluido

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d’edició: 01-07-2021

Autors Volum 3: Caterina Rodriguez, Susanna Colomer, Oscar Segura, Magda Juncosa, Alejandro Madariaga i Maria Planas

 

39 disponibles (puede reservarse)

Descripción

RESERVA Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 44 a 53 i 57 a 72)

FORMAR-TE presenta, com a novetat editorial i formant part de la nostra col·lecció, els primers volums teòrics desenvolupats per els nostres formadors i que pretenen ajudar en la preparació de l’oposició. Aquest volum conté el temes 44 a 53 i 57 a 72 segons les bases de convocatoria de data 18-02-2021 per la preparació d’opositors del temari específic en Dret subgrup A1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs posem a disposició un llibre que ajudarà a completar l’aprenentatge i a la consecució dels seus objectius, d’aquesta primera part del Temari Específic del Tècnci/a Superior en Dret de l’Ajuntament de Barcelona.

 

CONTINGUT

44. El pressupost: concepte i naturalesa jurídica. Règim jurídic del pressupost de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals. La despesa pública: concepte, classificacions i règim jurídic.
45. El sistema tributari espanyol: estructura bàsica. Principis del règim jurídic dels impostos sobre la renda de les persones físiques i sobre el valor afegit. La potestat tributària de les comunitats autònomes: els seus límits. Resolució de conflictes entre l’Estat i les comunitats autònomes en matèria tributària. Tributs cedits per l’Estat.
46. Les hisendes locals. Evolució i característiques. Hisenda provincial i hisenda municipal. Els principis inspiradors de la vigent Llei d’hisendes locals. Potestat reglamentària local en matèria tributària: les ordenances fiscals.
47. Gestió i liquidació tributària: les seves formes. Procediment de liquidació. La declaració i la seva comprovació. Investigació i denúncia. Recaptació tributària: pagament i altres formes d’extinció dels deutes. Procediments de recaptació. Execució forçosa. Caducitat i prescripció del deute i crèdit tributari.
48. Inspecció tributària: funcions i facultats. Infraccions i sancions tributàries. Règim general i especial. Condonació de sancions. El delicte fiscal; especial referència a la seva prescripció.
49. Impostos municipals. El Impost sobre béns immobles: naturalesa, fet imposable, subjecte passiu, base imposable, quota, acreditament, període impositiu i gestió. El Impost sobre activitats econòmiques: naturalesa i fet imposable, exempcions, subjectes passius, quota tributària, període impositiu i acreditament, gestió.
50. El Impost sobre vehicles de tracció mecànica. El Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
51. Les taxes municipals: fet imposable, subjecte passiu, quantia i acreditament. Els preus públics. Les contribucions especials: fet imposable, subjecte passiu, base imposable, quota i acreditament, imposició i ordenació.
52. Altres recursos municipals. La participació dels municipis en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes. Règims especials. La cooperació de l’Estat i de les comunitats autònomes en les inversions de les entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats locals.
53. Control de l’activitat financera de l’Estat i resta d’ens públics. Intervenció General de l’Estat. El Tribunal de Comptes: examen de les seves competències. Òrgans de control autonòmics de l’activitat financera; en especial, la Sindicatura de Comptes.
57. El marc constitucional i estatutari competencial en matèria d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge . Els instruments d’ordenació del territori. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel quals s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. L’ordenació del territori a Catalunya. La Llei de política territorial.
58. La legislació urbanística a Catalunya: evolució. La legislació vigent. Les administracions i òrgans administratius amb competències urbanístiques. El règim especial de Barcelona: aspectes urbanístics.
59. Règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl. Règim de la propietat del sòl. Contingut del dret de propietat del sòl: facultats, drets i càrregues. Procediment d’elaboració i aprovació dels plans urbanístics. Efectes de l’aprovació de les figures de planejament.
60. Classes de plans i la seva tramitació. Plans directors urbanístics. El pla d’ordenació urbanística municipal. Normes de planejament. El planejament derivat. Els plans parcials urbanístics. Els plans especials urbanístics. Els plans de millora urbana. Catàlegs i ordenances municipals urbanístiques.
61. Gestió urbanística integrada i aïllada. Els sistemes d’actuació per reparcel·lació i per expropiació. El projecte de reparcel·lació. Les modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació. Les entitats urbanístiques col·laboradores. El projecte d’urbanització.
62. Altres sistemes d’execució urbanística: execució forçosa, agent urbanitzador, actuacions prioritàries i altres sistemes. Excepcions a l’actuació mitjançant unitats d’execució: actuacions aïllades o assistemàtiques. Obtenció de terrenys dotacionals. Els convenis urbanístics: modalitats i característiques.
63. Expropiacions urbanístiques. Supòsits expropiatoris. Procediments de taxació individual i conjunta. Supòsits indemnitzatoris. Les valoracions urbanístiques.
64. Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl. Les llicències urbanístiques. Concepte. Tipus. Procediment. Règim de comunicació prèvia i de declaració responsable. Ordres d’execució i deures de conservació i règim de la declaració de ruïna.
65. La protecció de la legalitat urbanística: objecte i competències. Els procediments de protecció de la legalitat urbanística. Les infraccions urbanístiques: classes i tipus d’infracció. Persones responsables. Principis i regles d’aplicació. Sancions urbanístiques. Prescripció. L’acció pública en matèria urbanística.
66. La intervenció i el control administratiu de les activitats amb incidència ambiental. La Llei de prevenció i control ambiental. Protecció contra la contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica. La intervenció i control de les activitats dels espectacles públics i activitats recreatives. La intervenció administrativa en l’activitat econòmica: classificació, procediment i règim jurídic.
67. Instruments de política de sòl i d’habitatge. Patrimonis públics del sòls i d’habitatge. Dret de superfície. Dret de tanteig i retracte. Obligació d’edificar i d’urbanitzar. Registre de solars .
68. El procés civil: judici ordinari i el judici verbal. Mitjans de prova. La sentència. Efectes jurídics: cosa jutjada formal i material. Altres formes d’acabament del procés: renúncia, desistiment, assentiment, transacció, satisfacció extraprocessal i carència sobrevinguda de l’objecte.
69. El procediment contenciós administratiu . El procediment ordinari . El procediment abreujat. Les mesures cautelars en el recurs contenciós.
70. La sentència en el procés contenciós administratiu. Execució provisional i definitiva de les sentències. Suspensió i no execució de les sentències. Recurs d’apel·lació. Recurs de cassació: resolucions contra les qual és procedent, motius del recurs, tramitació i efectes. Recurs de revisió.
71. El procediment penal ordinari: fases. El procediment abreujat. El procediment per l’enjudiciament ràpid de determinats delictes. Procediment pel judici de delictes lleus i altres . processos penals especials. Recursos.
72. El procés laboral: principis. Procés ordinari i processos especials. Règim d’impugnació de les resolucions dictades en el procés social: recursos. Execució de sentències.

Información adicional

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 44 a 53 i 57 a 72)”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BasqueCatalanGalicianSpanish