93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 21 a 45)

Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 21 a 45)

92,00 Iva incluido

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d’edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 678 /  ISBN: 978-84-124191-3-9

Autor Volum 2: Alejandro Madariaga i Oscar Segura

 

 

41 disponibles (puede reservarse)

Descripción

RESERVA Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 21 a 45)

FORMAR-TE presenta, com a novetat editorial i formant part de la nostra col·lecció, els primers volums teòrics desenvolupats per els nostres formadors i que pretenen ajudar en la preparació de l’oposició. Aquest volum conté el temes 21 al 45 segons les bases de convocatoria de data 18-02-2021 per la preparació d’opositors del temari específic en Gestió subgrup A1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs posem a disposició un llibre que ajudarà a completar l’aprenentatge i a la consecució dels seus objectius, d’aquesta primera part del Temari Específic del Tècnci/a Superior en Gestió de l’Ajuntament de Barcelona.

 

CONTINGUT

21. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
22. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. El perfil de contractant
23. Capacitat i solvència de l’empresari. Classificació. Prohibició de contractar. Successió del contractista
24. La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
25. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles en la contractació del sector públic.
26. Adjudicació dels contractes de les Administracions públiques: normes generals i procediments d’adjudicació.
27. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l’Administració pública en els contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.
28. La contractació pública sostenible: social, ambiental, d’innovació. Objectius. Contingut i mesures. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
29. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Bases d’execució del pressupost. Elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.
30. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificació de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.
31. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació avançada de despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat. Les desviacions de finançament.
32. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustaments. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostària.
33. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de la despesa per a les corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment. Els plans econòmics-financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d’ajust i de sanejament financer. Subministrament d’informació financera de les entitats locals.
34. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi de la unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament. El compliment dels terminis en els pagaments: el període mig de pagament. L’estat de conciliació.
35. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. La rendibilitat d’excedents de tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de tipus d’interès i de canvi en les operacions financeres.
36. La comptabilitat financera de les entitats locals i els seus organismes autònoms: els models normal, simplificat i bàsic. Les Instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local: estructura i contingut. Particularitat del model bàsic.
37. La comptabilitat de costos. Costos directes i indirectes. Costos fixos, variables i marginals. Metodologia de càlcul per elaborar un sistema de costos: costos directes, costos complets i costos basats en les activitats. Determinació de l’import d’una taxa o d’un preu públic a partir dels costos. Càlcul del punt d’equilibri d’una taxa o preu públic.
38. El compte general de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i retiment. Altra informació a subministrar al ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern i a altres administracions públiques
39. El control intern i extern de les entitats locals. La funció interventora. El control financer, control permanent i auditoria pública a les entitats locals. Els òrgans de control extern. La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic.
40. Les tècniques pressupostàries. Pressupost administratiu, funcional, de caixa i d’execució. El pressupost per programes. El pressupost base zero. Classificació de les despeses públiques: efectius limitatius.
41. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris.
42. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos de les hisendes locals. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les entitats locals. La gestió i recaptació de recursos per compte d’altres ens públics
43. L’impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota, meritament i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.
44. L’impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritament i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
45. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials.

Información adicional

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 21 a 45)”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BasqueCatalanGalicianSpanish