93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Volum 2 Temari Específic Gestor/a d’Administració General – Ajuntament de Barcelona (Temes 16 a 32)

Volum 2 Temari Específic Gestor/a d’Administració General – Ajuntament de Barcelona (Temes 16 a 32)

81,00 Iva incluido

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d’edició: 01-07-2021

Autor Volum 2: Alejandro Madariaga, Isabel Fígols, Magda Juncosa, Loli Fernandez i Òscar Segura

Data d’edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 426 /  ISBN: 978-84-124191-2-2

 

 

41 disponibles (puede reservarse)

Descripción

RESERVA Volum 2 Temari Específic Gestor/a d’Administració General – Ajuntament de Barcelona (Temes 16 a 32)

FORMAR-TE presenta, com a novetat editorial i formant part de la nostra col·lecció, els primers volums teòrics desenvolupats per els nostres formadors i que pretenen ajudar en la preparació de l’oposició. Aquest volum conté el temes 16 al 32 segons les bases de convocatoria de data 18-02-2021 per la preparació d’opositors del temari específic Gestor/a Administració General subgrup A2 de l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs posem a disposició un llibre que ajudarà a completar l’aprenentatge i a la consecució dels seus objectius, d’aquesta primera part del Temari Específic del Gestor/a Administració General subgrup A2 de l’Ajuntament de Barcelona.

 

CONTINGUT

16. Tributs: L’Obligació Tributària: Fet imposable i meritació. Els obligats tributaris: Subjectes passius, els successors i els responsables. El Domicili Fiscal. Elements de quantificació de l’obligació tributària: Base imposable, Base liquidable, tipus de gravamen, índex i coeficients, i quota tributària..
17. La declaració tributaria, l’autoliquidació i la liquidació tributària. Concepte. Classe de liquidacions i notificació, termini d’ingrés i règim d’impugnació de liquidacions i autoliquidacions.
18. Els tributs locals (règim jurídic). Impost de vehicles de tracció mecànica. Impost sobre béns immobles i Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i impost sobre instal•lacions, construccions i obres.
19. El deute tributari. Successió del deute tributari. L’extinció del deute tributari. La prescripció del deute tributari. Recaptació en període executiu: La provisió de constrenyiment, l’embargament de béns.
20. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.
21. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.
22. La responsabilitat patrimonial. El concepte de lesió i les seves característiques. Els requisits d’imputació. La responsabilitat patrimonial de l’administració local per danys causats per contractistes i concessionaris
23. L’expropiació forçosa: Concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l’expropiació forçosa. L’exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.
24. El règim jurídic de la funció pública espanyola. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Situacions administratives dels empleats públics.
25. L’ Oferta Pública d’ocupació. La selecció de personal en l’Administració pública. Eines per la gestió de recursos humans .La planificació de la formació.
26. Els sistemes de retribució a l’Administració Pública. Conceptes retributius. Anàlisi de llocs de treball. Valoració de llocs de treball. Gestió per competències. L’avaluació de l’acompliment..
27. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
28. El dret del treball. Principis fonamentals que l’inspiren. Fonts del dret del treball. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col•lectius. La voluntat de les parts
29. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.
30. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal
31. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l’abandó de destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d’auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d’influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il•legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.
32. Les propietats publiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Regim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. Els bens patrimonials. Protecció de les propietats publiques. L’inventari.

Información adicional

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Volum 2 Temari Específic Gestor/a d’Administració General – Ajuntament de Barcelona (Temes 16 a 32)”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BasqueCatalanGalicianSpanish