93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 20)

Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 20)

92,00 Iva incluido

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d’edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 750 /  ISBN: 978-84-124191-1-5

Autor Volum 1: Alejandro Madariaga

 

 

42 disponibles (puede reservarse)

Descripción

RESERVA Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 20)

FORMAR-TE presenta, com a novetat editorial i formant part de la nostra col·lecció, els primers volums teòrics desenvolupats per els nostres formadors i que pretenen ajudar en la preparació de l’oposició. Aquest volum conté el temes 1 al 20 segons les bases de convocatoria de data 18-02-2021 per la preparació d’opositors del temari específic en Gestió subgrup A1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs posem a disposició un llibre que ajudarà a completar l’aprenentatge i a la consecució dels seus objectius, d’aquesta primera part del Temari Específic del Tècnci/a Superior en Gestió de l’Ajuntament de Barcelona.

 

CONTINGUT

1. L’organització territorial de l’Estat: l’Administració local. Ens que l’integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya.
2. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el President/a de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges. L’Oficina Antifrau de Catalunya. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
3. La Unió Europea: origen i evolució. Institucions i organismes de la Unió Europea: composició, funcionament i competències. La Unió Econòmica i Monetària. Dret de la Unió Europea.
4. El Comitè de les Regions. El Congrés de Poders Locals i Regionals d’Europa. La cooperació i l’associacionisme internacional de les entitats locals. La Carta Europea de l’Autonomia Local. Contingut. Posició i significat en l’ordenament jurídic espanyol.
5. L’ordenament jurídic-administratiu (I): el dret de la Unió Europea. Tractats i dret derivat.
6. L’ordenament jurídic-administratiu (II): el reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. Procediment d’elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.
7. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. La potestat reglamentària local: reglaments, ordenances i bans. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria.
8. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul•litat i anul•labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius El procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció, i terminació. Còmputs de terminis. El silenci administratiu. Els recursos administratius: concepte i classes. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú.
9. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L’objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment i la seva finalització: les sentències.
10. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.
11. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d’inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. L’agent de l’autoritat. Les actes d’inspecció.
12. La responsabilitat de l’Administració pública. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció de la responsabilitat. Principis del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les Administracions públiques.
13. Les formes d’ activitat administrativa. L’activitat de policia, de servei públic i de foment. Principals manifestacions.
14. L’activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i el serveis públics. El servei públic en les entitats locals. Concepte. Les formes de gestió dels serveis públics. Les formes de gestió directa i indirecta.
15. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. Béns de domini públic. Bens patrimonials. Afectació, desafectació i mutacions demanials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb el seus béns. Els béns comunals. L’inventari.
16. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. El registre d’activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L’avaluació d’impacte de privacitat. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
17. L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital del ciutadà i de l’empresa. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre.
18. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.
19. L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l’eliminació dels documents. L’arxiu electrònic únic. Especial consideració de l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica a l’Ajuntament de Barcelona (l’ORAE).
20. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes excloses.

Información adicional

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 20)”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BasqueCatalanGalicianSpanish