93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 23)

Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 23)

92,00 Iva incluido

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d’edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 740 /  ISBN: 978-84-124191-0-8

Autor Volum 1: Alejandro Madariaga

 

37 disponibles (puede reservarse)

Descripción

RESERVA Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 23)

FORMAR-TE presenta, com a novetat editorial i formant part de la nostra col·lecció, els primers volums teòrics desenvolupats per els nostres formadors i que pretenen ajudar en la preparació de l’oposició. Aquest volum conté el temes 1 al 23 segons les bases de convocatoria de data 18-02-2021 per la preparació d’opositors del temari específic en Dret subgrup A1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs posem a disposició un llibre que ajudarà a completar l’aprenentatge i a la consecució dels seus objectius, d’aquesta primera part del Temari Específic del Tècnci/a Superior en Dret de l’Ajuntament de Barcelona.

 

CONTINGUT

1. El Tribunal Constitucional: naturalesa, composició i funcions. Els procediments de declaració d’inconstitucionalitat. El recurs d’empara. Els conflictes constitucionals. El conflicte en defensa de l’autonomia local.
2. Les fonts del dret administratiu. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària i els seus límits. Procediment d’elaboració. El control de la potestat reglamentària.
3. El dret de la Unió Europea: concepte i característiques. Les fonts del dret de la Unió Europea: tractats originaris, reglaments, directives i decisions. Altres fonts. Relacions del dret comunitari amb el dret intern.
4. Marc normatiu i classes d’entitats del sector públic. Les autoritats administratives independents. Els organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials. Les societats mercantils. Els consorcis.
5. La Generalitat de Catalunya: marc institucional i competencial. L’Administració de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
6. L’administració local: regulació constitucional. Entitats que la integren. Règims especials. La suficiència financera. La garantia constitucional de l’autonomia local: significat, contingut i límits. La Carta Europea d’Autonomia Local.
7. El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat normativa de les entitats locals i principis de bona regulació. Ordenances i reglaments. El reglament orgànic. Procediment d’elaboració i publicitat.
8. El terme municipal i les seves alteracions. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers. La participació ciutadana en la gestió municipal.
9. L’organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l’alcalde o alcaldessa, tinents d’alcalde, el ple i la junta de govern local. Els grups polítics. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Els municipis de gran població: especialitats del seu règim orgànic i funcional.
10. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i alcaldes. La moció de censura en l’àmbit local. La qüestió de confiança. El recurs contenciós electoral. L’estatut dels càrrecs públics representatius locals.
11. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i distintes de les pròpies. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis.
12. Règim de sessions i acords dels òrgans col·legiats de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords. L’administració electrònica.
13. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul•litat i anul•labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.El procediment administratiu comú. Les fases del procediment. L’ordenació i la instrucció del procediment.La tramitació simplificada del procediment administratiu comú. La finalització del procediment: formes. El contingut de la resolució. La terminació convencional. El desistiment, la renúncia i la caducitat
14. L’obligació de resoldre per part de l’administració i el règim del silenci administratiu. L’autotutela de l’administració. L’execució forçosa dels actes administratius: mitjans i principis d’utilització.
15. La potestat sancionadora: concepte i significat; diferenciació del dret penal. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment administratiu sancionador i les seves garanties: tramitació ordinària i simplificada. Tipus de sancions administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.
16. La responsabilitat patrimonial de l’administració pública: evolució i règim actual. Principis i indemnització. Responsabilitat concurrent de les administracions públiques. Responsabilitat de dret privat. Responsabilitat de les autoritats i del personal. La responsabilitat per actes dels contractistes i els concessionaris que causen dany a tercers.
17. Els contractes del sector públic: àmbit objectiu i subjectiu. Delimitació i regulació dels tipus contractuals. Contractes administratius i contractes privats; jurisdicció. La doctrina dels actes separables. El recurs especial en matèria de contractació.
18. Actuacions preparatòries del contractes del sector públic. Classes d’expedients de contractació, plecs i altre informació. La selecció del contractista i l’adjudicació del contracte: procediments, formes i criteris d’adjudicació. Garanties. Notificació, formalització i publicitat del contracte.
19. Efectes, compliment, modificació, suspensió i extinció dels contractes administratius. Menció a la cessió dels contractes i la subrogació. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
20. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. L’activitat de policia: la intervenció administrativa local en l’activitat privada, en particular principis i mitjans. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
21. Exercici d’activitats econòmiques per les entitats locals i la reserva de serveis. L’activitat de prestació de serveis públics en les entitats locals: concepte, establiment, prestació i supressió. Les formes de gestió dels serveis públics locals. Les formes de gestió directa.
22. Gestió indirecta dels serveis públics locals: les concessions, concepte, naturalesa i elements. Potestats de l’administració pública. Drets i obligacions del concessionari. Relacions del concessionari amb els usuaris. Extinció de les concessions. Els consorcis.
23. El patrimoni de les entitats locals: concepte i classificació. Béns de domini públic i béns patrimonials. Alteració de la qualificació jurídica dels béns. Adquisició, alienació i cessió dels béns. Utilització i aprofitament dels béns. Conservació, protecció i defensa dels béns. Obligacions, prerrogatives i potestats de les entitats locals respecte els seus béns.

Información adicional

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 23)”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BasqueCatalanGalicianSpanish