93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Temari (Pack Complet) Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona

¡Oferta!

Temari (Pack Complet) Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona

250,00 Iva incluido

Llibres tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d’edició: 01-07-2021

Autor Volum 1: Alejandro Madariaga

Autors Volum 2: Caterina Rodriguez, Susanna Colomer, Oscar Segura, Magda Juncosa, Alejandro Madariaga i Maria Planas

Autors Volum 3: Caterina Rodriguez, Susanna Colomer, Oscar Segura, Magda Juncosa, Alejandro Madariaga i Maria Planas

EL LLIBRE ESTÀ EN PRODUCCIÓ. DISPONIBLE A PARTIR DEL 04/09/2021

POTS FER LA TEVA RESERVA JA!

Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret - Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 23)

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d'edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 740 /  ISBN: 978-84-124191-0-8

Autor Volum 1: Alejandro Madariaga

 

37 disponibles (puede reservarse)

Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret - Ajuntament de Barcelona (Temes 24 a 43, 54, 55 i 56)

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d'edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 616 /  ISBN: 978-84-124191-4-6

Autors Volum 2: Caterina Rodriguez, Magda Juncosa, Oscar Segura, Esther Navarro i Loli Fernandez

 

 

39 disponibles (puede reservarse)

Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret - Ajuntament de Barcelona (Temes 44 a 53 i 57 a 72)

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d'edició: 01-07-2021

Autors Volum 3: Caterina Rodriguez, Susanna Colomer, Oscar Segura, Magda Juncosa, Alejandro Madariaga i Maria Planas

 

39 disponibles (puede reservarse)

Descripción

FORMAR-TE presenta, com a novetat editorial i formant part de la nostra col·lecció, els primers volums teòrics desenvolupats per els nostres formadors i que pretenen ajudar en la preparació de l’oposició. Aquest volum conté tot el temari segons les bases de convocatoria de data 18-02-2021 per la preparació d’opositors del temari específic en Dret subgrup A1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs posem a disposició un llibre que ajudarà a completar l’aprenentatge i a la consecució dels seus objectius, d’aquesta primera part del Temari Específic del Tècnci/a Superior en Dret de l’Ajuntament de Barcelona.

 

CONTINGUT

1. El Tribunal Constitucional: naturalesa, composició i funcions. Els procediments de declaració d’inconstitucionalitat. El recurs d’empara. Els conflictes constitucionals. El conflicte en defensa de l’autonomia local.
2. Les fonts del dret administratiu. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària i els seus límits. Procediment d’elaboració. El control de la potestat reglamentària.
3. El dret de la Unió Europea: concepte i característiques. Les fonts del dret de la Unió Europea: tractats originaris, reglaments, directives i decisions. Altres fonts. Relacions del dret comunitari amb el dret intern.
4. Marc normatiu i classes d’entitats del sector públic. Les autoritats administratives independents. Els organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials. Les societats mercantils. Els consorcis.
5. La Generalitat de Catalunya: marc institucional i competencial. L’Administració de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
6. L’administració local: regulació constitucional. Entitats que la integren. Règims especials. La suficiència financera. La garantia constitucional de l’autonomia local: significat, contingut i límits. La Carta Europea d’Autonomia Local.
7. El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat normativa de les entitats locals i principis de bona regulació. Ordenances i reglaments. El reglament orgànic. Procediment d’elaboració i publicitat.
8. El terme municipal i les seves alteracions. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers. La participació ciutadana en la gestió municipal.
9. L’organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l’alcalde o alcaldessa, tinents d’alcalde, el ple i la junta de govern local. Els grups polítics. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Els municipis de gran població: especialitats del seu règim orgànic i funcional.
10. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i alcaldes. La moció de censura en l’àmbit local. La qüestió de confiança. El recurs contenciós electoral. L’estatut dels càrrecs públics representatius locals.
11. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i distintes de les pròpies. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis.
12. Règim de sessions i acords dels òrgans col·legiats de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords. L’administració electrònica.
13. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul•litat i anul•labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.El procediment administratiu comú. Les fases del procediment. L’ordenació i la instrucció del procediment.La tramitació simplificada del procediment administratiu comú. La finalització del procediment: formes. El contingut de la resolució. La terminació convencional. El desistiment, la renúncia i la caducitat
14. L’obligació de resoldre per part de l’administració i el règim del silenci administratiu. L’autotutela de l’administració. L’execució forçosa dels actes administratius: mitjans i principis d’utilització.
15. La potestat sancionadora: concepte i significat; diferenciació del dret penal. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment administratiu sancionador i les seves garanties: tramitació ordinària i simplificada. Tipus de sancions administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.
16. La responsabilitat patrimonial de l’administració pública: evolució i règim actual. Principis i indemnització. Responsabilitat concurrent de les administracions públiques. Responsabilitat de dret privat. Responsabilitat de les autoritats i del personal. La responsabilitat per actes dels contractistes i els concessionaris que causen dany a tercers.
17. Els contractes del sector públic: àmbit objectiu i subjectiu. Delimitació i regulació dels tipus contractuals. Contractes administratius i contractes privats; jurisdicció. La doctrina dels actes separables. El recurs especial en matèria de contractació.
18. Actuacions preparatòries del contractes del sector públic. Classes d’expedients de contractació, plecs i altre informació. La selecció del contractista i l’adjudicació del contracte: procediments, formes i criteris d’adjudicació. Garanties. Notificació, formalització i publicitat del contracte.
19. Efectes, compliment, modificació, suspensió i extinció dels contractes administratius. Menció a la cessió dels contractes i la subrogació. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
20. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. L’activitat de policia: la intervenció administrativa local en l’activitat privada, en particular principis i mitjans. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
21. Exercici d’activitats econòmiques per les entitats locals i la reserva de serveis. L’activitat de prestació de serveis públics en les entitats locals: concepte, establiment, prestació i supressió. Les formes de gestió dels serveis públics locals. Les formes de gestió directa.
22. Gestió indirecta dels serveis públics locals: les concessions, concepte, naturalesa i elements. Potestats de l’administració pública. Drets i obligacions del concessionari. Relacions del concessionari amb els usuaris. Extinció de les concessions. Els consorcis.
23. El patrimoni de les entitats locals: concepte i classificació. Béns de domini públic i béns patrimonials. Alteració de la qualificació jurídica dels béns. Adquisició, alienació i cessió dels béns. Utilització i aprofitament dels béns. Conservació, protecció i defensa dels béns. Obligacions, prerrogatives i potestats de les entitats locals respecte els seus béns.
24. Dret civil: concepte i contingut. Les fonts del dret. Els principis generals del dret: funcions. La jurisprudència: el seu valor i forma d’aplicació. El costum: classes i prova. Efectes essencials de les normes: compliment i error de dret. La nul·litat. El frau a la llei. Eficàcia i vigència de les normes. El principi d’irretroactivitat.
25. Dret civil: capacitat jurídica i capacitat d’obrar . Exercici dels drets subjectius: límits; doctrina de l’abús del dret i de la bona fe. Renúncia dels drets. El poder de disposició i les prohibicions d’alienar. Teoria de l’aixecament del vel de les persones jurídiques.
26. La personalitat jurídica en el dret català. Les fundacions: concepte. La carta fundacional. Funcionament i activitat de les fundacions. Registre de Fundacions. L’extinció de les fundacions. Les fundacions no sotmeses al dret català.
27. Les associacions: concepte. Constitució i inscripció. Organització i funcionament. Les persones associades: drets i deures. Relacions amb l’Administració. La dissolució i liquidació de les associacions. Les associacions de caràcter especial. Les associacions no sotmeses al dret català.
28. Dret civil: el negoci jurídic. Elements essencials. La voluntat; els vicis de la voluntat. Els negocis abstractes. Els negocis jurídics anòmals: simulats, indirectes, fiduciaris i fraudulents. Teoria de l’enriquiment sense causa. Tipus de representació en el negoci jurídic. La revocació.
29. Dret civil: la prescripció i les seves classes. La prescripció adquisitiva. La prescripció extintiva. La caducitat. Renúncia. Diferències entre el dret català i el dret comú.
30. La successió «mortis causa». Principis generals en el dret comú i en dret civil català. Classes de successió. Caràcter diferencial entre l’hereu i el legatari.
31. El dret hipotecari: concepte. Normativa vigent. El Registre de la Propietat. Els principis hipotecaris: publicitat registral, inscripció, legitimació o exactitud, fe pública registral, prioritat, tracte successiu, rogació, legalitat i especialitat.
32. La propietat intel·lectual: naturalesa i règim jurídic. Els drets d’autor: subjectes , objecte i contingut. La protecció dels drets de propietat intel·lectual: accions i procediments.. El contracte d’edició. Les entitats de gestió dels drets de propietat intel·lectual.
33. La propietat industrial i els signes distintius de l’empresa. Registre de la propietat industrial. Accions de defensa de la propietat industrial. Especial consideració de la gestió dels dominis d’Internet.
34. Les societats de capital: naturalesa i règim jurídic. Constitució: escriptura pública i inscripció. Els estatuts. El capital social. Òrgans socials. Transformació, fusió i escissió. El Registre mercantil : actes societaris constitutius i declaratius.
35. Pressupòsits objectius i subjectius del concurs de creditors. Principi “par conditio creditorum”. Efectes de la declaració de concurs. Classificació del crèdits concursals. L’administració concursal. El conveni. La liquidació. La qualificació del concurs i efectes . Situació jurídica de la persona concursada .
36. Els principis informadors del Dret penal: principi d’intervenció mínima, legalitat i culpabilitat. Principi de non bis in ídem. La interpretació en el dret penal. L’analogia.
37. La responsabilitat civil derivada dels delictes i faltes. Persones civilment responsables. Extensió de la responsabilitat civil i la seva aplicació a l’Administració pública. Compatibilitat i incompatibilitat de les sancions penals i administratives. Extinció de la responsabilitat penal. Examen especial de la prescripció del delicte i de la pena.
38. Delictes relatius a l’ordenació del territori. Delictes sobre el patrimoni històric. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Delictes de falsedat.
39. Delictes contra l’Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i la denegació d’auxili. Infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.
40. Suborn. Tràfic d’influències. Malversació de cabals públics. Fraus i exaccions il·legals. Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l’exercici de la seva funció.
41. Delictes contra l’ordre públic: referència als atemptats contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i desobediència. Desordres públics.
42. Fonts del dret tributari. Principis constitucionals en aquest àmbit. La llei; especial referència a la Llei general tributària i a la Llei general pressupostària.
43. Els ingressos públics. El tribut: concepte i classes. Principis d’imposició. Impostos. Taxes. Els preus públics: especial consideració de la seva naturalesa jurídica. Contribucions especials. Altres prestacions patrimonials coactives.
44. El pressupost: concepte i naturalesa jurídica. Règim jurídic del pressupost de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals. La despesa pública: concepte, classificacions i règim jurídic.
45. El sistema tributari espanyol: estructura bàsica. Principis del règim jurídic dels impostos sobre la renda de les persones físiques i sobre el valor afegit. La potestat tributària de les comunitats autònomes: els seus límits. Resolució de conflictes entre l’Estat i les comunitats autònomes en matèria tributària. Tributs cedits per l’Estat.
46. Les hisendes locals. Evolució i característiques. Hisenda provincial i hisenda municipal. Els principis inspiradors de la vigent Llei d’hisendes locals. Potestat reglamentària local en matèria tributària: les ordenances fiscals.
47. Gestió i liquidació tributària: les seves formes. Procediment de liquidació. La declaració i la seva comprovació. Investigació i denúncia. Recaptació tributària: pagament i altres formes d’extinció dels deutes. Procediments de recaptació. Execució forçosa. Caducitat i prescripció del deute i crèdit tributari.
48. Inspecció tributària: funcions i facultats. Infraccions i sancions tributàries. Règim general i especial. Condonació de sancions. El delicte fiscal; especial referència a la seva prescripció.
49. Impostos municipals. El Impost sobre béns immobles: naturalesa, fet imposable, subjecte passiu, base imposable, quota, acreditament, període impositiu i gestió. El Impost sobre activitats econòmiques: naturalesa i fet imposable, exempcions, subjectes passius, quota tributària, període impositiu i acreditament, gestió.
50. El Impost sobre vehicles de tracció mecànica. El Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
51. Les taxes municipals: fet imposable, subjecte passiu, quantia i acreditament. Els preus públics. Les contribucions especials: fet imposable, subjecte passiu, base imposable, quota i acreditament, imposició i ordenació.
52. Altres recursos municipals. La participació dels municipis en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes. Règims especials. La cooperació de l’Estat i de les comunitats autònomes en les inversions de les entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats locals.
53. Control de l’activitat financera de l’Estat i resta d’ens públics. Intervenció General de l’Estat. El Tribunal de Comptes: examen de les seves competències. Òrgans de control autonòmics de l’activitat financera; en especial, la Sindicatura de Comptes.
54. El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari Els instruments planificadors dels recursos humans, en especial plans d’ocupació, ofertes d’ocupació pública i registres de personal. L’accés a l’ocupació pública. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives Els instruments d’ordenació de l’ocupació pública, en especial relacions de llocs de treball. Agrupació i classificació del personal funcionari.
55. La representació dels empleats públics locals. La negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’administració local: legitimació i àmbit material. Acords i pactes de condicions del personal: naturalesa, i efectes.
56. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal
57. El marc constitucional i estatutari competencial en matèria d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge . Els instruments d’ordenació del territori. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel quals s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. L’ordenació del territori a Catalunya. La Llei de política territorial.
58. La legislació urbanística a Catalunya: evolució. La legislació vigent. Les administracions i òrgans administratius amb competències urbanístiques. El règim especial de Barcelona: aspectes urbanístics.
59. Règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl. Règim de la propietat del sòl. Contingut del dret de propietat del sòl: facultats, drets i càrregues. Procediment d’elaboració i aprovació dels plans urbanístics. Efectes de l’aprovació de les figures de planejament.
60. Classes de plans i la seva tramitació. Plans directors urbanístics. El pla d’ordenació urbanística municipal. Normes de planejament. El planejament derivat. Els plans parcials urbanístics. Els plans especials urbanístics. Els plans de millora urbana. Catàlegs i ordenances municipals urbanístiques.
61. Gestió urbanística integrada i aïllada. Els sistemes d’actuació per reparcel·lació i per expropiació. El projecte de reparcel·lació. Les modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació. Les entitats urbanístiques col·laboradores. El projecte d’urbanització.
62. Altres sistemes d’execució urbanística: execució forçosa, agent urbanitzador, actuacions prioritàries i altres sistemes. Excepcions a l’actuació mitjançant unitats d’execució: actuacions aïllades o assistemàtiques. Obtenció de terrenys dotacionals. Els convenis urbanístics: modalitats i característiques.
63. Expropiacions urbanístiques. Supòsits expropiatoris. Procediments de taxació individual i conjunta. Supòsits indemnitzatoris. Les valoracions urbanístiques.
64. Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl. Les llicències urbanístiques. Concepte. Tipus. Procediment. Règim de comunicació prèvia i de declaració responsable. Ordres d’execució i deures de conservació i règim de la declaració de ruïna.
65. La protecció de la legalitat urbanística: objecte i competències. Els procediments de protecció de la legalitat urbanística. Les infraccions urbanístiques: classes i tipus d’infracció. Persones responsables. Principis i regles d’aplicació. Sancions urbanístiques. Prescripció. L’acció pública en matèria urbanística.
66. La intervenció i el control administratiu de les activitats amb incidència ambiental. La Llei de prevenció i control ambiental. Protecció contra la contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica. La intervenció i control de les activitats dels espectacles públics i activitats recreatives. La intervenció administrativa en l’activitat econòmica: classificació, procediment i règim jurídic.
67. Instruments de política de sòl i d’habitatge. Patrimonis públics del sòls i d’habitatge. Dret de superfície. Dret de tanteig i retracte. Obligació d’edificar i d’urbanitzar. Registre de solars .
68. El procés civil: judici ordinari i el judici verbal. Mitjans de prova. La sentència. Efectes jurídics: cosa jutjada formal i material. Altres formes d’acabament del procés: renúncia, desistiment, assentiment, transacció, satisfacció extraprocessal i carència sobrevinguda de l’objecte.
69. El procediment contenciós administratiu . El procediment ordinari . El procediment abreujat. Les mesures cautelars en el recurs contenciós.
70. La sentència en el procés contenciós administratiu. Execució provisional i definitiva de les sentències. Suspensió i no execució de les sentències. Recurs d’apel·lació. Recurs de cassació: resolucions contra les qual és procedent, motius del recurs, tramitació i efectes. Recurs de revisió.
71. El procediment penal ordinari: fases. El procediment abreujat. El procediment per l’enjudiciament ràpid de determinats delictes. Procediment pel judici de delictes lleus i altres . processos penals especials. Recursos.
72. El procés laboral: principis. Procés ordinari i processos especials. Règim d’impugnació de les resolucions dictades en el procés social: recursos. Execució de sentències.

Información adicional

Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret - Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 23)

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret - Ajuntament de Barcelona (Temes 24 a 43, 54, 55 i 56)

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Dret - Ajuntament de Barcelona (Temes 44 a 53 i 57 a 72)

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Temari (Pack Complet) Específic Tècnic/a Superior en Dret – Ajuntament de Barcelona”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BasqueCatalanGalicianSpanish