93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Temari (Pack Complet) Específic Gestor/a d’Administració General – Ajuntament de Barcelona

¡Oferta!

Temari (Pack Complet) Específic Gestor/a d’Administració General – Ajuntament de Barcelona

220,00 Iva incluido

Llibres tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d’edició: 01-07-2021

Autor Volum 1: Alejandro Madariaga, Isabel Fígols, Isabel Valverde i Òscar Segura

Autor Volum 2: Alejandro Madariaga, Isabel Fígols, Magda Juncosa, Loli Fernandez i Òscar Segura

Autor Volum 3: Alejandro Madariaga, Isabel Fígols i Caterina Rodríguez

EL LLIBRE ESTÀ EN PRODUCCIÓ. DISPONIBLE A PARTIR DEL 30/07/2021

POTS FER LA TEVA RESERVA JA!

Volum 1 Temari Específic Gestor/a d’Administració General - Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 15)

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d'edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 456 /  ISBN: 978-84-122071-9-4

Autor Volum 1: Alejandro Madariaga, Isabel Fígols, Isabel Valverde i Òscar Segura

 

41 disponibles (puede reservarse)

Volum 2 Temari Específic Gestor/a d’Administració General - Ajuntament de Barcelona (Temes 16 a 32)

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d'edició: 01-07-2021

Autor Volum 2: Alejandro Madariaga, Isabel Fígols, Magda Juncosa, Loli Fernandez i Òscar Segura

Data d'edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 426 /  ISBN: 978-84-124191-2-2

 

 

41 disponibles (puede reservarse)

Volum 3 Temari Específic Gestor/a d’Administració General - Ajuntament de Barcelona (Temes 33 a 47)

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d'edició: 01-07-2021

Autor Volum 3: Alejandro Madariaga, Isabel Fígols i Caterina Rodríguez

 

41 disponibles (puede reservarse)

Descripción

FORMAR-TE presenta, com a novetat editorial i formant part de la nostra col·lecció, els primers volums teòrics desenvolupats per els nostres formadors i que pretenen ajudar en la preparació de l’oposició. Aquest volum conté tot el temari segons les bases de convocatoria de data 18-02-2021 per la preparació d’opositors del temari específic Gestor/a Administració General subgrup A2 de l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs posem a disposició un llibre que ajudarà a completar l’aprenentatge i a la consecució dels seus objectius, d’aquesta primera part del Temari Específic del Gestor/a Administració General subgrup A2 de l’Ajuntament de Barcelona.

 

CONTINGUT

1. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.
2. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratiu.
3. Revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.
4. El Reglament Orgànic Municipal de Barcelona. Normes reguladores del funcionament dels Districtes, La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes) a l’Ajuntament de Barcelona.
5. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic.
6. Contractació pública: classificació dels contractes.
7. Contractació pública: la selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
8. La racionalització de la despesa pública. El pressupost de base zero. el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost per programes, el pressupost i direcció per objectius. Concepte i tècnica.
9. Les tècniques comptables en l’administració pública. Comptabilitat pública. El pla general de comptabilitat publica. La comptabilitat de costos. Mètodes i assignació de costos. L’aplicació de la comptabilitat analítica en el sector públic
10. L’estructura pressupostaria: classificació dels components del pressupost. Estructura del pressupost de despeses. Estructura del pressupost d’ingressos. Els nivells de vinculació jurídica.
11. L’execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa. L’execució del pressupost d’ingressos
12. El control pressupostari. El control intern de l’activitat econòmic financera: la Intervenció. Funcions i finalitats. El control financer. El control de la gestió econòmic financera. El control extern
13. L’activitat subvencional: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius.
14. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions
15. Ingressos tributaris: La imposició municipal. Les ordenances fiscals. Especialitats tributàries de la llei 1/2006, per la que es regula el Règim especial del municipi de Barcelona.
16. Tributs: L’Obligació Tributària: Fet imposable i meritació. Els obligats tributaris: Subjectes passius, els successors i els responsables. El Domicili Fiscal. Elements de quantificació de l’obligació tributària: Base imposable, Base liquidable, tipus de gravamen, índex i coeficients, i quota tributària..
17. La declaració tributaria, l’autoliquidació i la liquidació tributària. Concepte. Classe de liquidacions i notificació, termini d’ingrés i règim d’impugnació de liquidacions i autoliquidacions.
18. Els tributs locals (règim jurídic). Impost de vehicles de tracció mecànica. Impost sobre béns immobles i Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i impost sobre instal•lacions, construccions i obres.
19. El deute tributari. Successió del deute tributari. L’extinció del deute tributari. La prescripció del deute tributari. Recaptació en període executiu: La provisió de constrenyiment, l’embargament de béns.
20. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.
21. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.
22. La responsabilitat patrimonial. El concepte de lesió i les seves característiques. Els requisits d’imputació. La responsabilitat patrimonial de l’administració local per danys causats per contractistes i concessionaris
23. L’expropiació forçosa: Concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l’expropiació forçosa. L’exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.
24. El règim jurídic de la funció pública espanyola. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Situacions administratives dels empleats públics.
25. L’ Oferta Pública d’ocupació. La selecció de personal en l’Administració pública. Eines per la gestió de recursos humans .La planificació de la formació.
26. Els sistemes de retribució a l’Administració Pública. Conceptes retributius. Anàlisi de llocs de treball. Valoració de llocs de treball. Gestió per competències. L’avaluació de l’acompliment..
27. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
28. El dret del treball. Principis fonamentals que l’inspiren. Fonts del dret del treball. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col•lectius. La voluntat de les parts
29. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.
30. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal
31. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l’abandó de destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d’auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d’influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il•legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.
32. Les propietats publiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Regim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. Els bens patrimonials. Protecció de les propietats publiques. L’inventari.
33. La gestió pública orientada als resultats. Mètodes quantitatius d’avaluació de la gestió i per a la decisió pública. El servei públic orientat a la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.
34. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d’un projecte. Planificació. Control i avaluació.
35. Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de planificació.
36. L’anàlisi de problemes i la presa de decisions. Anàlisi de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d’alternatives, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de solucions. Desenvolupament del pla d’acció
37. La qualitat en els serveis: Definició i conceptes bàsics. Característiques diferencials dels serveis. Característiques especials dels serveis públics. La gestió de la qualitat: planificació, assegurament i millora.
38. Normativa de transparència, accés a la informació i bon govern. Aplicació als ens locals. Drets dels ciutadans. Procediment administratiu i sistema de recursos. La seu electrònica.
39. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i, de la Generalitat de Catalunya. Especial referència a l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona (ORAE).
40. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació. La factura electrònica i el registre comptable de factures en el Sector Públic.
41. La interoperabilitat. La col•laboració entre administracions. La simplificació documental com a principi bàsic per al desenvolupament de l’administració electrònica.
42. Tècniques bàsiques de redacció de documents. El procés d’elaboració d’un document. Els documents administratius. L’informe tècnic, les propostes i les resolucions. Gestió i tractament de la informació. Fases de la comunicació escrita.
43. La comunicació interpersonal. La negociació. La comunicació dins de l’organització. Elements bàsics de la comunicació. Les barreres comunicatives. Planificació de la comunicació dins l’organització.
44. La gestió del coneixement a les organitzacions. Sistemes d’informació en la gestió del coneixement
45. La participació ciutadana. Òrgans de participació. Drets i deures dels ciutadans
46. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d’aplicació.
47. El Pla d’Actuació Municipal de Barcelona. Polítiques públiques municipals en matèria d’economia, medi ambient, territori, urbanisme i de caràcter social i prestacional.

Información adicional

Volum 1 Temari Específic Gestor/a d’Administració General - Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 15)

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Volum 2 Temari Específic Gestor/a d’Administració General - Ajuntament de Barcelona (Temes 16 a 32)

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Volum 3 Temari Específic Gestor/a d’Administració General - Ajuntament de Barcelona (Temes 33 a 47)

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Temari (Pack Complet) Específic Gestor/a d’Administració General – Ajuntament de Barcelona”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BasqueCatalanGalicianSpanish