93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Temari (Pack Complet) Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona

¡Oferta!

Temari (Pack Complet) Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona

250,00 Iva incluido

Llibres tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d’edició: 01-07-2021

Autor Volum 1: Alejandro Madariaga

Autor Volum 2: Alejandro Madariaga i Oscar Segura

Autor Volum 3: Oscar Segura, Isabel Fígols, Loli Fernandez, Esther Navarro.

EL LLIBRE ESTÀ EN PRODUCCIÓ. DISPONIBLE A PARTIR DEL 04/09/2021

POTS FER LA TEVA RESERVA JA!

Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió - Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 20)

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d'edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 750 /  ISBN: 978-84-124191-1-5

Autor Volum 1: Alejandro Madariaga

 

 

42 disponibles (puede reservarse)

Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió - Ajuntament de Barcelona (Temes 21 a 45)

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d'edició: 01-07-2021  /  N° de pàgines: 678 /  ISBN: 978-84-124191-3-9

Autor Volum 2: Alejandro Madariaga i Oscar Segura

 

 

41 disponibles (puede reservarse)

Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió - Ajuntament de Barcelona (Temes 46 a 72)

Llibre tipus teòric

Ajuntament de Barcelona

Data d'edició: 01-07-2021

Autor Volum 3: Oscar Segura, Isabel Fígols, Loli Fernandez, Esther Navarro.

 

40 disponibles (puede reservarse)

Descripción

FORMAR-TE presenta, com a novetat editorial i formant part de la nostra col·lecció, els primers volums teòrics desenvolupats per els nostres formadors i que pretenen ajudar en la preparació de l’oposició. Aquest volum conté tot el temari segons les bases de convocatoria de data 18-02-2021 per la preparació d’opositors del temari específic en Gestió subgrup A1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs posem a disposició un llibre que ajudarà a completar l’aprenentatge i a la consecució dels seus objectius, d’aquesta primera part del Temari Específic del Tècnci/a Superior en Gestió de l’Ajuntament de Barcelona.

 

CONTINGUT

1. L’organització territorial de l’Estat: l’Administració local. Ens que l’integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya.
2. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el President/a de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges. L’Oficina Antifrau de Catalunya. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
3. La Unió Europea: origen i evolució. Institucions i organismes de la Unió Europea: composició, funcionament i competències. La Unió Econòmica i Monetària. Dret de la Unió Europea.
4. El Comitè de les Regions. El Congrés de Poders Locals i Regionals d’Europa. La cooperació i l’associacionisme internacional de les entitats locals. La Carta Europea de l’Autonomia Local. Contingut. Posició i significat en l’ordenament jurídic espanyol.
5. L’ordenament jurídic-administratiu (I): el dret de la Unió Europea. Tractats i dret derivat.
6. L’ordenament jurídic-administratiu (II): el reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. Procediment d’elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.
7. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. La potestat reglamentària local: reglaments, ordenances i bans. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria.
8. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul•litat i anul•labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius El procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció, i terminació. Còmputs de terminis. El silenci administratiu. Els recursos administratius: concepte i classes. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú.
9. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L’objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment i la seva finalització: les sentències.
10. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.
11. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d’inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. L’agent de l’autoritat. Les actes d’inspecció.
12. La responsabilitat de l’Administració pública. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció de la responsabilitat. Principis del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les Administracions públiques.
13. Les formes d’ activitat administrativa. L’activitat de policia, de servei públic i de foment. Principals manifestacions.
14. L’activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i el serveis públics. El servei públic en les entitats locals. Concepte. Les formes de gestió dels serveis públics. Les formes de gestió directa i indirecta.
15. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. Béns de domini públic. Bens patrimonials. Afectació, desafectació i mutacions demanials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb el seus béns. Els béns comunals. L’inventari.
16. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. El registre d’activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L’avaluació d’impacte de privacitat. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
17. L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital del ciutadà i de l’empresa. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre.
18. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.
19. L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l’eliminació dels documents. L’arxiu electrònic únic. Especial consideració de l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica a l’Ajuntament de Barcelona (l’ORAE).
20. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes excloses.
21. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
22. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. El perfil de contractant
23. Capacitat i solvència de l’empresari. Classificació. Prohibició de contractar. Successió del contractista
24. La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
25. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles en la contractació del sector públic.
26. Adjudicació dels contractes de les Administracions públiques: normes generals i procediments d’adjudicació.
27. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l’Administració pública en els contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.
28. La contractació pública sostenible: social, ambiental, d’innovació. Objectius. Contingut i mesures. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
29. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Bases d’execució del pressupost. Elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.
30. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificació de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.
31. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació avançada de despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat. Les desviacions de finançament.
32. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustaments. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostària.
33. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de la despesa per a les corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment. Els plans econòmics-financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d’ajust i de sanejament financer. Subministrament d’informació financera de les entitats locals.
34. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi de la unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament. El compliment dels terminis en els pagaments: el període mig de pagament. L’estat de conciliació.
35. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. La rendibilitat d’excedents de tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de tipus d’interès i de canvi en les operacions financeres.
36. La comptabilitat financera de les entitats locals i els seus organismes autònoms: els models normal, simplificat i bàsic. Les Instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local: estructura i contingut. Particularitat del model bàsic.
37. La comptabilitat de costos. Costos directes i indirectes. Costos fixos, variables i marginals. Metodologia de càlcul per elaborar un sistema de costos: costos directes, costos complets i costos basats en les activitats. Determinació de l’import d’una taxa o d’un preu públic a partir dels costos. Càlcul del punt d’equilibri d’una taxa o preu públic.
38. El compte general de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i retiment. Altra informació a subministrar al ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern i a altres administracions públiques
39. El control intern i extern de les entitats locals. La funció interventora. El control financer, control permanent i auditoria pública a les entitats locals. Els òrgans de control extern. La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic.
40. Les tècniques pressupostàries. Pressupost administratiu, funcional, de caixa i d’execució. El pressupost per programes. El pressupost base zero. Classificació de les despeses públiques: efectius limitatius.
41. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris.
42. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos de les hisendes locals. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les entitats locals. La gestió i recaptació de recursos per compte d’altres ens públics
43. L’impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota, meritament i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.
44. L’impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritament i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
45. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials.
46. La participació de municipis i províncies en les tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. Criteris de distribució i regles d’evolució. Règims especials. La cooperació econòmica de l’Estat i de les Comunitats Autònomes a les inversions de les entitats locals els fons de la Unió Europea per a entitats locals.
47. L’activitat subvencional (I): normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius.
48. L’activitat subvencional (II): el procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria.
49. L’activitat subvencional (III): la justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.
50. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini: finalitat i durada, competència i límits i requisits per a la concertació de les operacions. Les operacions de crèdit a curt termini: requisits i condicions. La concessió d’avals per les entitats locals.
51. El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
52. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Normativa vigent sobre òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
53. El dret del treball. Naturalesa i caràcter. Principis fonamentals que l’inspiren. jurisdicció laboral. Fonts del dret del treball. Disposicions legals i reglamentàries. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis col•lectius. La voluntat de les parts. El costum laboral. El contracte de treball: concepte, subjectes i forma. El contingut del contracte de treball. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. La causalitat en el contracte de treball. Modalitats de contracte
54. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: Estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora. Contingències i prestacions.
55. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
56. Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció: disposicions generals. Avaluació dels riscos. La planificació de l’activitat preventiva. L’organització de recursos per a les activitats preventives. Auditories.
57. Coordinació d’activitats empresarials. Normativa específica aplicable. Supòsits de concurrència de treballadors de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació. Drets dels representants dels treballadors.
58. Condicions generals de seguretat i salut en els llocs de treball. Ordre, neteja i manteniment. Condicions ambientals. Serveis higiènics i locals de descans. Locals de primers auxilis. Normativa aplicable.
59. Relacions interorganitzatives i polítiques públiques. Actors, interessos i poder. Requeriments per a la formulació d’una política pública: estratègia, objectius, indicadors i sistema de seguiment. Concepte de resultat: impacte i efectivitat, qualitats que el defineixen. Assignació de recursos.
60. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d’avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l’avaluació de les polítiques públiques.
61. Avaluació econòmica de polítiques públiques. Mecanismes i tècniques. Anàlisi cost-benefici. Fonaments de l’avaluació de projectes. Costos, beneficis, taxes de descompte i regles de decisió. Els aspectes distributius en la selecció de projectes. Eficiència, eficàcia i cost-efectivitat d’un programa de despesa.
62. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
63. Les Cartes de serveis. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors. Les Cartes de serveis de l’Ajuntament de Barcelona.
64. Teoria de l’organització aplicada a l’Administració Pública. Els elements bàsics de les estructures administratives. Les cultures organitzatives. Col·laboració i conflicte en les organitzacions públiques.
65. La direcció en l’organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
66. La presa de decisions. L’anàlisi de problemes. L’anàlisi de solucions. Diagrama de Pareto. Diagrama de flux. Diagrama de causa-efecte. Diagrama DAFO.
67. Projectes: concepte, classes i principis bàsics. Organització i planificació de projectes. Diagrama de Gantt. Funcions i responsabilitats. Planificació i gestió de recursos. Anàlisi de viabilitat.
68. Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de planificació.
69. Els processos per a la producció de serveis. Disseny de processos. Simplificació i millora de processos. Descripció i representació gràfica del procés. Gestió per objectius: la determinació dels objectius.
70. La Comunicació institucional i el màrqueting de serveis públics. Especificitat de la comunicació a les organitzacions públiques. El Plans de Comunicació a les administracions públiques.
71. Organització municipal. Estructura política i estructura gerencial La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona
72. Estructura econòmica i social de Barcelona: evolució demogràfica. Moviments naturals. Migracions. Estratificació social. L’economia de la ciutat: evolució de l’activitat econòmica. Situació actual: principals indicadors

Información adicional

Volum 1 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió - Ajuntament de Barcelona (Temes 1 a 20)

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Volum 2 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió - Ajuntament de Barcelona (Temes 21 a 45)

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Volum 3 Temari Específic Tècnic/a Superior en Gestió - Ajuntament de Barcelona (Temes 46 a 72)

Peso 1 kg
Dimensiones 24 × 18 × 17 cm
Oposicions

Oposicions, Ajuntament de Barcelona, Cos Superior A1, Cos Tènic Mig A2, Temari General

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Temari (Pack Complet) Específic Tècnic/a Superior en Gestió – Ajuntament de Barcelona”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

BasqueCatalanGalicianSpanish