Aspirant a vigilant de seguretat privada (180H)
Oct 6, 2022 - Nov 21, 2022
Dilluns a Divendres de 9:00 a 15:00
Seu Formar-te
C/ d'Entença 40, Baixos
08015 BarcelonaInscripció

PLA FORMACIÓ SECTORIAL

Curs subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Sense cost per a tu!

 

 

 

L’ocupació de vigilant de seguretat està regulada per la normativa de seguretat privada (Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, i la normativa que se’n deriva). El vigilant de seguretat s’encarrega de la vigilància i protecció de béns mobles i immobles a l’interior dels edificis o propietats privades on presta els serveis. Només en determinades situacions (fixades per la normativa de seguretat privada) pot prestar el servei a l’exterior dels edificis.

Amb aquest curs et capacitarem per a obtenir el diploma acreditatiu amb el qual podran participar en les proves que convoca el ministeri de l’interior segons normativa vigent (Reial decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s’aprova el reglament de seguretat privada, l’Orde INT/318/2011 personal de seguretat privada i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril).

Aquest curs que s’imparteix en modalitat Presencial, et donarà el coneixement teòric i pràctic per aconseguir els objectius següents:

 

Objectius del curs:

Capacitar als aspirants a vigilant de seguretat per a obtenir el diploma acreditatiu amb el qual podran participar en les proves que convoca el ministeri de l’interior segons normativa vigent (Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s’aprova el reglament de seguretat privada, l’Ordre INT/318/2011 personal de seguretat privada i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril).
Actualitzar les tècniques d’intervenció necessàries per a millorar la vigilància i protecció de béns mobles i immobles, així com la protecció de les persones que puguin trobar-se en els mateixos.
Efectuar la protecció de l’emmagatzematge, recompte, classificació i transport de diners, valors i objectes valuosos.
Actuar sota els principis d’OBEDIÈNCIA i JERARQUIA, excepte en els actes que constitueixin delicte o siguin contraris a les lleis.
Col·laborar amb la JUSTÍCIA i els COSSOS I FORCES DE SEGURETAT en l’àmbit del seu treball.
Guardar el SECRET PROFESSIONAL respecte de les activitats empresarials, familiars i personals conegudes en ocasió del servei.
Ser conscient de la RESPONSABILITAT personal i directa per les seves actuacions professionals.

 

Informació del curs

El curs presencial ha estat preparat per professorat especialitzat en la matèria amb més de 5 anys d’experiència en el sector i amb titulació oficial.

 

MÀXIMA SEGURETAT. Ens sumem a la lluita contra la COVID, a les instal·lacions de Formar-te disposaràs de gel hidroalcohòlic i la distància de seguretat  necessaria per la teva tranquilitat en  la formació presencial.

Desinfecció de les aules i material.

NO HAURÀS DE PORTAR RES. Nosaltres ens encarreguem de tot, a les nostres instal·lacions tindràs al teu abast un ordinador i material lectiu que només utilitzaràs tu durant la formació.

 

Encara que a l’edició del curs posi curs complet o llista d’espera, et recomanem que t’inscriguis i realitzes la preinscripció igualment, ja que així podràs ser avisat en la següent edició de forma prioritària. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per a cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment o per avisar de les futures edicions del curs.

Per qualsevol dubte et recordem que també pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic formarte@formar-te.es i del telèfon 93 606 10 32, en horari d’oficina.

També et facilitem el nostre whatsapp perquè l’afegeixis i ens puguis escriure!

(clica a la imatge per obrir una conversació)

Continguts(click aquí)

Continguts del curs:

1. Àrea jurídica:

1.1. Dret Constitucional

1.1.1. La Constitució Espanyola. Drets fonamentals relacionats amb la vida, la integritat, la llibertat i la seguretat de les persones. Especial referència al que les lleis i jurisprudència estableixen respecte a escorcolls i registres.

1.2. Dret Penal

1.2.1. La infracció penal: Definició i breu descripció de les seves notes constitutives. Dol i culpa.
1.2.2. Delictes i faltes. Circumstàncies modificadores de la responsabilitat criminal. L’ús d’instruments de defensa (incloses armes de foc) dintre de la legítima defensa, estat de necessitat, por insuperable, compliment d’un deure o exercici d’un dret, ofici o càrrec.
1.2.3. Les persones criminalment responsables dels delictes i les faltes.
1.2.4. Homicidi i les seves formes. Lesions.
1.2.5. Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic: Robatori, furt, danys, recaptació i altres conductes afins.
1.2.6. Delictes de falsedats documentals.
1.2.7. Delictes comesos en ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució.
1.2.8. Delictes contra la intimitat, el dret a la imatge i la inviolabilitat del domicili: Domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic. Omissió del deure socors.

1.3. Dret Processal Penal

1.3.1. La denúncia. Concepte. L’obligació de denunciar: Pel que fa als delictes de caràcter públic; pel que fa als delictes de caràcter no públic.
1.3.2. La detenció. Facultats atribuïdes referent a això pel nostre ordenament jurídic a les persones no revestides dels atributs d’agent de policia judicial.
1.3.3. Els vigilants de seguretat i escoltes privats com auxiliars de les Forces i Cossos de Seguretat en el camp de la persecució de les infraccions penals: Pautes d’actuació. Especial referència a la seva labor en la preservació d’instruments de prova.
1.3.4. Els drets del detingut segons el nostre ordenament jurídic i la seva tramitació per part del subjecte actiu de la detenció.

1.4. Dret Administratiu Especial

1.4.1. Autoritats competents en matèria de seguretat. Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, i de les Corporacions Locals. Descripció elemental de la seva estructura i competències. Normativa reguladora de la policia estatal i de les policies autonòmiques.
1.4.2. Llei de Seguretat Privada. Notes característiques. Serveis i activitats autoritzats a les empreses de seguretat. Llei Orgànica 1/1992: aspectes penals i administratius de la tinença i consum il·lícit de drogues.
1.4.3. Personal de seguretat privada: Classificació, requisits i procediment d’habilitació. Funcions dels vigilants de seguretat i escortes privats. Uniformitat, distintius i armament. Règim sancionador.

1.5. Dret Laboral

1.5.1. Concepte de contracte laboral. Concepte de dret de negociació col·lectiva. Dret de vaga segons l’ordenament jurídic espanyol.
1.5.2. El conveni col·lectiu en el sector de seguretat privada.
1.5.3. Pràctica Jurídica:
1.5.4. Confecció de documents i escrits. Redacció d’informes i parts diaris: Contingut. Redacció d’informes d’incidències.

2. Àrea socioprofesional

2.1. Identificació. Tècniques de descripció de persones i coses. Especial referència referent a això a l’atenció, percepció i memòria.
2.2. Les relacions humanes i la seguretat. El sentiment d’inseguretat. L’actitud i imatge del vigilant de seguretat privada davant la seguretat i inseguretat.
2.3. La deontologia professional. Ètica i conducta del personal de seguretat privada. Les relacions professionals amb: Personal protegit, mitjans de comunicació, Forces i Cossos de Seguretat i públic en general.
2.4. Les relacions professionals en l’empresa. Relacions jeràrquiques. Comunicació interpersonal: Tipus i factors modificants

Procés inscripció (click aquí)

PROCÉS INSCRIPCIÓ CURSOS FORMAR-TE

En aquest apartat detallem el procés d’inscripció per als cursos subvencionats impartits per FORMAR-TE:

1. Realitzar la preinscripció al curs: omplir el formulari web amb les dades sol·licitades, un cop omplert i enviat el formulari, s’enviarà una resposta automàtica confirmant que la preinscripció al curs s’ha registrat correctament.

Tot participant que realitzi una preinscripció a la LLISTA D’ESPERA, serà informat de forma prioritària i és tindrà en compte per a les pròximes edicions.

2. Inscripció al curs (30 dies abans inici de cada curs, fins exhaurir places): Un cop analitzades les sol·licituds i revisades les dades, enviarem un correu electrònic a l’adreça facilitada en la preinscripció, on es sol·licitarà la següent documentació:

 1. Annex 1 de Participació (reomplert i signat) -> S’enviarà adjunt al correu electrònic.
 2. Fotocòpia del NIF/NIE (per les dues cares i que sigui llegible)
 3. Documentació acreditativa de l’estat laboral:
 • TREBALLADOR/RA: ens haurà de remetre la fotocòpia de la capçalera de la nòmina o del rebut d’autònoms
  (és important que a la nòmina es vegi el període de liquidació, si no NO serà vàlida) Un cop s’iniciï la formació, se sol·licitarà la del mes d’inici de l’acció formativa.
 • DESOCUPAT/DA ens haurà de remetre la fotocòpia de la demanda d’ocupació segellada i vigent (DARDO).

Un cop rebem tota la documentació sol·licitada, aquesta estigui correcta i compleixi amb els requisits del pla formatiu, s’enviarà un correu electrònic informant que la inscripció es troba en LLISTA D’ESPERA, si no es compleixen els requisits s’enviarà un correu electrònic amb el motiu pel qual no ha estat acceptada.

Finalment, uns dies abans de la data d’inici del curs, si hi ha suficient quòrum per iniciar el grup s’enviarà un correu electrònic amb la CONFIRMACIÓ DE LA PLAÇA.

Si el motiu de no admissió al curs, és per la limitació de places a persones desocupades o personal treballador de l’administració pública, la inscripció es quedarà en llista d’espera, per a ser prioritàries en pròximes edicions del curs.

Només es pot participar en dues accions formatives a la vegada, per això és important fer les preinscripcions per ordre de preferència.

Metodologia(click aquí)
Requisits alumnes(click aquí)

REQUISITS ESPECÍFICS ACCIÓ FORMATIVA

Requisits generals
a) Ser major d’edat.
b) Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
c) Posseir l’aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l’exercici de les respectives funcions sense patir cap malaltia que n’impedeixi l’exercici.
d) No tenir antecedents penals.
e) No haver estat condemnat per intromissió il•legítima en l’àmbit de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, del secret de les comunicacions o d’altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol•licitud.
f) No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors, respectivament, per infracció greu o molt greu en matèria de seguretat.
g) No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat.
h) No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal o mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol•licitud.
i) Superar les proves que acreditin els coneixements i la capacitació necessaris per a l’exercici de les respectives funcions.

Requisits específics
a) No haver complert els cinquanta-cinc anys d’edat.
b) Els requisits necessaris per poder portar i utilitzar armes de foc, d’acord amb el disposat a l’efecte en el vigent Reglament d’Armes.

 

REQUISITS ALUMNES

Aquest curs està adreçat prioritàriament a persones treballadores OCUPADES que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació a Catalunya.

La participació de persones treballadores DESOCUPADES inscrites en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, no pot superar el 30% del total dels participants, no tindran garantida la seva plaça al curs fins que no enviïn la documentació necessària al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Article 5 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

El personal al servei de les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, per normativa no pot accedir a aquest curs, ja que forma part del PLA SECTORIAL.

En cas d’estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l’empresa disposi de centre de treball a Catalunya.

Certificació(click aquí)

Diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Formar-te i l’Administració subvencionadora del curs.

 

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. L’accés al curs dona dret a la docència dels professors a través del nostre campus EVA, el MATERIAL DIDÀCTIC i els test generals del curs, així com tot material didàctic que es posi a disposició de l’alumne durant el curs.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. Recorda que també es pot inscriure a la llista d’espera per ser avisat prioritpàriament de la nova edició.
 5. Si un alumne no compleix amb els requisits d’accés o be no entrega la documentació pertanyent, serà dona de baixa d’aquesta edició i en llista d’espera per a la propera. En cas que vulgui sol·licitar la baixa definitiva, haurà d’enviar un correu indicant “BAIXA” i el motiu segons s’indica en els correus electrònic que rebrà.
 6. La plaça del curs només quedarà reservada quan s’hagi entregat tota la documentació requerida i hagi rebut un email confirmant la plaça.
 7. Els alumnes en situació de no ocupació o el personal laboral de l’administració pública tenen les places limitades segons normativa en aquest pla formatiu.
 8. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD, enviar la documentació que sigui requerida per email (indicada en l’apartat Inscripció) i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.
 9. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.
 10. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’alumne serà avisat previ inici del curs.
 11. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat.
 12. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.