CURS PRESENCIAL ONLINE PREPARATORI TEMARI ESPECÍFIC TÈCNIC SUPERIOR PSICOLOGIA SUBGRUP A1 - AJUNTAMENT DE BARCELONA
Data Pendent De Concretar
Aula VirtualInscripció

Imatge curs

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et donem les eines necessàries per a superar la prova del temari específic del subgrup A1 Tècnic Superior Psicologia de l’Ajuntament de Barcelona.

Vols una formació  de qualitat específicament dissenyada per a preparar la teva oposició?  Apunta’t!

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. 
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors, i disosaràs del assesorament d’un tutor personal.
Temari  (72 Temes)
Disposaràs d’un test individual per tema, tests transversals per grups de temes i un test simulacre d’examen. Practicaràs amb més de 750 preguntes test!

 

IMPORTANT!

Recordeu que per  a poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per  a poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposeu de webcam podreu seguir el curs igual, però no podreu accedir a la classe en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la colaboració: Certificació ISO 9001
 
Afilia’t clicant aqui!
Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

Els alumnes disposaran de forma pautada els  72 temes del temari desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

A més, durant el curs s’habilitaran tests transversal i un simulacre d’examen un cop completada l’explicació del temari.

El curs comptarà amb un  tutor que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors  mitjançant el correu electrònic que es facilitarà  i que es posarà en contacte amb  l’alumnat  després de l’inici del curs.  Aquesta figura fa tasques de suport metodològic i control de qualitat.

 

Preus(click aquí)

 

  1 Pagament 2 Pagaments 3 Pagaments
  Total 1r Pagament 2n Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament 3er Pagament Total
Afiliat/da – Col·legiat/da* 650€ 400€ 270€ 670€ 350€ 200€ 140€ 690€
Nou Afiliat/da – Ex-Alumne** 750€ 450€ 320€ 770€ 400€ 250€ 140€ 790€
Preu General 975€ 555€ 440€ 995€ 550€ 350€ 115€ 1015€

 

* Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
** Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

Primer pagament abans d’iniciar el curs
2n pagament un mes després de l’inici del curs
3r pagament dos mesos després de l’inici del curs

Temari(click aquí)
 1. Legislació vigent a Catalunya en matèria de protecció de la infància. Llei 14/2010 de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA). Principis Rectors i Desenvolupament dels títols III, IV i V. Normativa de desplegament.
 2. Normativa legal vigent reguladora del Sistema de Serveis Socials a Catalunya: enumeració de les normes bàsiques. El Sistema Català de Serveis Socials: principis, nivells en què s’estructura i competències de les diferents administracions.
 3. Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 4. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 5. Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 6. Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.
 7. El marc normatiu municipal: II Pla per la justícia de gènere 2021-2025, i de justícia de gènere (2016-2020) i la Mesura de govern Sumant aliances: Barcelona, ciutat lliure de violències masclistes.
 8. Models d’intervenció individual i grupal amb dones en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella. El model municipal de fases en els processos de recuperació de les dones. El dispositiu d’acolliments per violències masclistes.
 9. La intervenció amb infants i adolescents, que viuen o que exerceixen violència masclista.
 10. La detecció i intervenció amb homes que exerceixen violències masclistes.
 11. El Circuit Barcelona contra la Violència Masclista: el model de treball en xarxa per a l’eliminació de les violències masclistes. La intervenció en xarxa en situacions de feminicidis per violències masclistes.
 12. Recomanacions i protocols municipals en matèria de prevenció, sensibilització i detecció de situacions de violències masclistes.
 13. El model de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona. Organització, funcions i perfils professionals. Tipus de serveis i destinataris.
 14. Bases del model d’atenció grupal als serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Barcelona: Conceptes, estratègies i eines per a la gestió. El disseny de projectes de treball grupal. Articulació individual i grupal. Avaluació de projectes.
 15. Psicopatologia en el cicle vital: en la infància i en l’adolescència i en l’edat adulta; trastorns en les funcions bàsiques. Alteracions en la vida afectiva i social. Trastorns de la conducta. Trastorns de l’estat d’ànim i d’ansietat. Trastorns de l’alimentació. Normalitat i patologia. Classificació dels trastorns mentals. Trastorns de la personalitat. Trastorns de l’estat d’ànim i d’ansietat. Trastorns de la sexualitat. Trastorns de l’alimentació.
 16. Teoria del desenvolupament. El cicle vital familiar. Principals etapes i riscos. Situacions de crisi. Concepte i funció en el cicle vital familiar.
 17. Marc d’intervenció comunitària als centres de serveis socials de Barcelona.
 18. El procés tècnic d’anàlisi, valoració i pronòstic: Actors i funcions. Models teòrics per l’anàlisi, valoració i pronòstic. Factors de pronòstic.
 19. El Pla de millora com a instrument de valoració i seguiment. Finalitat i aspectes tècnics.
 20. El maltractament a les persones grans. Marc conceptual. Protocol d’actuació i circuits. Indicadors. Instruments i eines de detecció i valoració. Procediment específic d’actuació dels Serveis Socials Bàsics i Salut davant el maltractament de persones grans.
 21. Pla de Salut Mental de Barcelona 2016- 2022. Legislació en matèria de salut mental. La xarxa de Salut Mental: serveis d’atenció a la població adulta. Model, organització dels diferents serveis, canals d’accés i funcions més importants.
 22. L’atenció en serveis socials a persones en situacions d’agressivitat: Perfils, indicadors agressivitat, enquadrament de l’atenció, actituds disfuncionals i habilitats relacionals.
 23. Orientació de treball de cas amb metodologia de treball en xarxa (2020).
 24. La xarxa de tractament i atenció a persones amb hàbits de consum de substàncies tòxiques i drogodependències. Definició dels serveis, I’ estructura i els nivells.
 25. Recursos i serveis de salut mental infanto-juvenil. Descripció, organització dels diferents serveis, funcions, canals d’accés, professionals que intervenen i perfils destinataris.
 26. Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’ adolescència front la violència. Concepte de violència sobre la infància i l’adolescència. Títol I: Els drets dels nens, nenes i adolescents davant la violència. Títol 3: Desplegament dels capítols II, III i VII.
 27. Les situacions de risc de desprotecció. Definició i concepte. Competència autonòmica i municipal en matèria d’infants i adolescents en risc. Coordinació, criteris i circuïts de derivació. Mesures d’ atenció social i educativa davant les situacions de risc.
 28. Concepte de desemparament. Competència en quant a intervenció en matèria de desemparament i tutela. Mesures de protecció d’infants i adolescents en situació de desemparament (desemparats). Revisió, impugnació i extinció de cada una d’elles.
 29. Intervenció en situacions d’urgència respecte a la protecció d’infants i adolescents. Equips especialitzats a la ciutat de Barcelona. Procediment, mesures cautelars i desemparament preventiu. Implicacions legals de les mesures.
 30. Les mesures d’acolliment familiar segons la LDOIA. Tipologia i característiques de cada una d’elles. El Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) a Barcelona.
 31. Funcions i estructura de la Direcció General Atenció a la Infància i l’ Adolescència (DGAIA). Els equips funcionals d’infància. La unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI).
 32. ORDRE BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les llistes d’indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents. Indicadors, factors de risc i de protecció necessaris per a la valoració de les situacions de desprotecció dels infants i adolescents.
 33. Definició i funcions dels Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA) en el Sistema de Protecció a la Infància. Definició i especificitats de la funció. Disciplines professionals que composen els EAIA. Competències i funcions especifiques per cada una de les disciplines. Funcions del psicòleg en el EAIA.
 34. Processos Tècnics en la fase d’estudi/valoració dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Mapa de processos. Processos Claus i Operatius.
 35. Els compromisos socioeducatius. Descripció i funcions de l’instrument. Directrius bàsiques d’elaboració, seguiment i finalització.
 36. La mesura d’acolliment residencial. Tipologia de centre. Característiques i objectius de cada tipologia.
 37. El maltractament infantil. Model etiològic explicatiu. Tipologies de maltractament infantil segons el Protocol marc d’actuacions contra els maltractaments a infants i adolescents de Catalunya (2017). Factors de fragilitat, risc i protecció. Indicadors de maltractament.
 38. Les conseqüències de la violència en l’infant o adolescent: El Trastorn per Estrès Posttraumàtic Complex (TEPT-C) segons el CIE-11. Trastorns del vincle com a conseqüència de l’experiència traumàtica.
 39. Les necessitats infantils. Classificació i tipologia. Definició de bon tracte.
 40. La violència sexual infantil. Tipologia i conseqüències en l’infant o adolescent. Protocol i circuit d’atenció a infants víctimes de violència sexual. Programa per la prevenció de les violències sexuals a la infància i l’adolescència a Barcelona. Barnahus: Unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals.
 41. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
 42. Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. Decret 45/2014, d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç.
 43. La Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006.
 44. L’atenció precoç a la infància. Els Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a Catalunya. Definició, àmbits d’actuació. Funcions generals. Composició dels equips.
 45. Perfil professional del psicòleg/psicòloga d’un CDIAP de la Xarxa Pública de Catalunya: definició de les funcions. Perfil professional: aptitudinal i actitudinal.
 46. La mirada bio-psico-social del desenvolupament en la petita infància. Implicacions: mirada global i integradora de la intervenció des d’un CDIAP. El treball en equip interdisciplinari i la transdisciplinaritat. Model municipal de CDIAP de l’IMPD de l’Ajuntament de Barcelona.
 47. Desenvolupament infantil normatiu i patologia del desenvolupament en l’etapa dels 0 als 6 anys.
 48. Prevenció i detecció precoç dels trastorns del desenvolupament de la primera infància. El llibre blanc de l’Atenció Precoç.
 49. Tècniques i estratègies d’intervenció terapèutica en trastorns de la primera infància: intervenció amb l’infant i la seva família des d’un CDIAP.
 50. Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 51. Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.
 52. Lloc de treball i perfil professional. Definició. Comparació. Diferències. Principis generals per definir els perfils professionals en un entorn organitzatiu públic.
 53. El desenvolupament de persones en la gestió integral dels recursos humans de l’Administració Local. Identificació del potencial: programes d’identificació i carrera professional. Tècniques de planificació de carreres i tècniques de successió en posicions clau.
 54. Els sistemes de selecció de personal. Mètodes d’avaluació personal: valoració d’aptituds, actituds, capacitats i competències . Avaluació situacional. Els centres d’avaluació (assessment center): definició , etapes de desenvolupament, possibilitats d’aplicació.
 55. L’entrevista d’avaluació. Tipus d’entrevista L’entrevista focalitzada i d’incidents crítics: concepte, diferències, metodologia, fases d’intervenció i requeriments.
 56. Identificació de necessitats formatives. Processos formals i informals. La planificació de la formació. Diferents fases (procés) per elaborar un pla de formació. Organització i gestió de la formació: prestació directa i externalització. Avantatges i limitacions.
 57. Què és la gestió per competències? Concepte i tipus de competències. Instruments per a la gestió per competències: l’elaboració del diccionari de competències i la definició de perfils competencials.
 58. La selecció per a l’accés a l’administració. Els processos de provisió de llocs de treball. Òrgans de selecció: regulació, competències i funcions. Regulació dels processos de selecció i provisió de llocs de treball al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 59. El concepte de les organitzacions que aprenen (learning organizations): els errors com a oportunitat i la direcció en entorns caracteritzats per la incertesa.
 60. La motivació de les persones en un entorn laboral. Teories explicatives. Sistemes de millora de la motivació laboral.
 61. El clima organitzacional. L’ambient laboral. Metodologies d’estudi. Programes de millora del clima laboral.
 62. Regulació del funcionament del primer cicle d’educació infantil a Catalunya. Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.
 63. Decret 282/2006 de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l’educació infantil.
 64. Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 65. Pla per a l’Educació i Criança de la Petita Infància 2021 -2024 de l’Ajuntament de Barcelona.
 66. Les Escoles Bressol Municipals (EBM) a la ciutat de Barcelona. Model educatiu. Característiques. Història i evolució.
 67. L’educació inclusiva a les EBM. L’Equip Educatiu d’atenció als infants d’Especials Necessitats, a les Escoles Bressol Municipals de Barcelona.
 68. L’alumnat del primer cicle d’educació infantil. Desenvolupament evolutiu en les diferents àrees: motriu, cognitiva, comunicació i llenguatge, emocional-afectiva i social. Signes d’alerta i detecció precoç de trastorns de desenvolupament en la primera infància.
 69. Estratègies d’orientació i intervenció educativa en l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu a les EBM. Mesures i suports a les escoles bressols municipals.
 70. Acompanyament a les famílies amb infants amb necessitats especifiques de suport educatiu a l’escola bressol.
 71. Derivació a serveis especialitzats. Col·laboració entre serveis d’atenció especialitzada i escola bressol. Treball en xarxa.
 72. Teoria del desenvolupament. El cicle vital familiar. Principals etapes i riscos. Situacions de crisi. Concepte i funció en el cicle vital familiar.
Condicions generals(click aquí)

Condicions generals del curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.