CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA - NIVELL AVANÇAT (50H)
Nov 15, 2022 - Ene 20, 2023
Online


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Informació del curs

Treballes a l’Administració Pública i vols presentar-te a les proves d’un Procés d’Estabilització? Vols augmentar les teves possibilitats fent cursos que donin mèrits? Amb aquest curs treballaràs continguts útils en la fase d’oposició dels processos selectius d’àmbit local i, en finalitzar, pots obtenir el certificat d’aprofitament que, segons les bases de les convocatòries, pot donar-te mèrits per a la fase de concurs.

T’interessa aquesta formació? Apunta’t!

 

Què incorpora aquesta preparació?

CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs fer consultes al/la formador/a.
Disposaràs de preguntes test per a practicar per a la prova final!

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la colaboració: Certificació ISO 9001
 
Afilia’t clicant aqui!
Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DEL CURS:

CAMPUS VIRTUAL: Els alumnes disposaran dels materials per a poder assolir els objectius formatius del curs.
Durant tot el procés d’aprenentatge, els alumnes estaran acompanyats per un/a tutor/a expert/a en els continguts objecte del la formació, al qual poden realitzar consultes a través de les eines que disposa el nostre campus virtual (EVA).

Per a la comunicació entre els participants i el docent hi haurà diferents eines:

El correu electrònic fa possible la comunicació privada, i en cas necessari l’enviament de missatges a grups d’alumnes per a poder mantenir una comunicació fluida i ràpida.

El fòrum de debat que permetran la comunicació asincrònica i plantejar diferents temes de debat que fomentin la comunicació i reflexió dels alumnes.

També disposaran de preguntes test per a practicar per la prova real.

Finalment, els alumnes han de fer i aprovar el Test Final Obligatori per a obtenir el CERTIFICAT D’APROFITAMENT.

Preus(click aquí)
  1 Pagament Total
Afiliat/da – Col·legiat/da 80€ 80€
Antic-Alumne 95€ 95€
Preu General 120€ 120€

 

*Tarifa Antic-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

Condicions generals(click aquí)

Condicions generals del curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 4. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 5. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament.
 6. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 7. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 8. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 9. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 10. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 11. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

 

Temari(click aquí)

TEMA 1

 1. Marc Normatiu i Introducció a la Contractació Pública.
 2. Principis generals.
 3. Àmbit objectiu i subjectiu. Negocis exclosos
 4. Contractes administratius i
 5. Tipologia de contractes: Contracte d’obres, Contracte de concessió d’obres, Contracte de concessió de serveis, Contracte de subministrament, Contracte de serveis. Contractes mixtos
 6. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
 7. Contractes administratius i contractes privats
 8. Termini de durada dels contractes
 9. Potestat d’autoorganització i sistemes de cooperació pública vertical i horitzontal
 10. Impugnació del contracte: la teoria dels actes separables
 11. Règim d’invalidesa dels contractes
 12. El Recurs especial en matèria de contractació

 

TEMA 2

 1. La contractació electrònica: tramitació interna, comunicacions i notificacions i presentació d’ofertes
 2. Aptitud per contractar: Solvència i classificació. Prohibicions de contractar.
 3. El pressupost base de licitació, el Valor estimat del contracte i el preu. Revisió de preus en els contractes de les entitats del sector públic
 4. Objecte del contracte. Expedient de licitació. Plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques
 5. Òrgans de contractació i òrgans d’assistència.
 6. L’expedient de contractació
 7. Normes específiques en matèria de contractació en les entitats locals: Disposicions Addicionals 2a i 3a LCSP.
 8. Tramitació d’urgència i d’emergència.
 9. El contracte menor
 10. Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques

 

TEMA 3

 1. La selecció del L’adjudicació del contracte i càlcul del cicle de la vida.
 2. Ofertes anormals o
 3. Notificació i publicitat de l’adjudicació. La formalització del contracte
 4. El procediment obert i el procediment obert simplificat. La modalitat abreujada del procediment obert
 5. El procediment restringit
 6. Procediments amb negociació. L’associació per a la innovació

 

TEMA 4

 1. La racionalització tècnica de la contractació de les administracions públiques. Les centrals de contractació
 2. Efectes i compliment del contracte
 3. La modificació dels contractes. La cessió dels contractes i la subcontractació
 4. Extinció dels contractes: causes de resolució
 5. Òrgans consultius en matèria de contractes
 6. Publicitat de les licitacions: la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. El Diari Oficial de la Unió Europea
 7. Publicitat i transparència de l’activitat contractual: Portals de transparència i Registre Públic de Contractes