CURS PREPARATORI TEMARI COMÚ PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ AJUNTAMENTS BAIX LLOBREGAT- ALT PENEDÈS- ANOIA- GARRAF A1 I A2 TEMARI COMÚ
Oct 6, 2022 - Mar 23, 2023
Dijous de 16:00 a 19:00
Aula VirtualInscripción

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris del Temari comú  de les convocatòries dels procesos d’estabilització, subgrups A1 i A2 dels Ajuntaments del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf.

Vols una formació  específicament dissenyada per a la teva oposició? Aquest és el teu curs!

 

 

Què incorpora aquesta preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. 
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari (14 temes) segons la “Guia de criteris comuns i models tipus de bases reguladores dels processos selectius d’estabilització de places per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública local (2022-2024)” de la Diputació de Barcelona, així com  les actualitzacions que es produeixin al llarg del curs.
Disposaràs de més de 450 preguntes test!

 

IMPORTANT!

Recordeu que per  a poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per  a poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposeu de webcam podreu seguir el curs igual, però no podreu accedir a la classe en directe.

 

El calendari del curs s’adaptarà al calendari del procés selectiu del Procés d’Estabilització

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

 

Si et matricules abans del 31/07/2022, gaudeix d’una càpsula formativa gratuïta dels  Processos d’Estabilització.

Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA

Els alumnes disposaran dels 14 temes de  la “Guia de criteris comuns i models tipus de bases reguladores dels processos selectius d’estabilització de places per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública local (2022-2024)” de la Diputació de Barcelona, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors . Amb cada tema l’alumne disposarà d’un test de preguntes amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

Cada tema disposarà d’ un fòrum on l’alumnat podrà plantejar tots els dubtes sobre el contingut del  temari i les  preguntes tipus test. El profesorat respondrà aquests dubtes i indicarà les actualitzacions corresponents a la normativa que es produeixin durant el curs.

NOVETAT

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 42 hores d’Aula Virtual per a explicar  el contingut del temari i resoldre dubtes.

Per a completar la preparació de l’oposició, l’alumne disposarà de 3 tests transversals de 30 preguntes, i un test general de simulacre d’examen sobre els 14 temes  del temari.

El curs comptarà amb un  tutor que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors  mitjançant el correu electrònic que es facilitarà  i que es posarà en contacte amb  l’alumnat  després de l’inici del curs.  Aquesta figura fa tasques de suport metodologic i control de qualitat.

Preus(click aquí)
  1 Pagament 2 Pagaments
Total 1r pagament 2n pagament Total
Afiliat/da – Col·legiat/da – Ex-Alumne* 320€ 200€ 140€ 340€
Nou Afiliat/da 390€ 240€ 170€ 410€
Preu General 450€ 280€ 190€ 470€
*El segon pagament s’ha de realitzar entre l’1 i 5 de desembre de 2022.


*Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

Temari(click aquí)

Temari segons la Guia de criteris comuns i models tipus de bases reguladores dels processos selectius d’estabilització de places per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública local (2022-2024) – 14 temes:

 

 1. Els drets i deures fonamentals i principis generals en la Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 2. L’organització territorial de l’Estat: especial referència a l’Administració Local. Ens que la integren. Normativa reguladora del règim local a Catalunya.
 3. El municipi. Concepte i elements. L’organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris a la normativa de règim local. El funcionament dels òrgans col·legiats. Les competències municipals. Els serveis municipals de prestació obligatòria.
 4. El procediment administratiu comú. L’acte administratiu: requisits de validesa i d’eficàcia. Les garanties i les fases del procediment. La invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Els recursos administratius: objecte i classes.
 5. Els drets de les persones en les relacions amb les Administracions Públiques. El dret i l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.
 6. El funcionament electrònic del sector públic. La seu electrònica, tràmits i serveis. L’expedient administratiu electrònic. Eines i serveis del Consorci AOC d’ús habitual en les administracions públiques catalanes. El concepte d’interoperabilitat i les plataformes d’intermediació de dades.
 7. La transparència dels poders públics i el dret d’accés a la informació pública. La publicitat activa. El portal de transparència. El Codi ètic del servei públic de Catalunya. El bon govern. Del govern obert: principis generals i participació ciutadana. Sistema de garanties.
 8. L’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
 9. La protecció de dades i garanties dels drets digitals. Objecte, àmbit d’aplicació i principis. L’exercici dels drets d’accés. Responsable i encarregat del tractament. Delegat de protecció de dades. La garantia dels drets digitals: en especial el dret de rectificació a Internet i el dret a l’actualització d’informacions en mitjans de comunicació digitals.
 10. La contractació administrativa: principis bàsics de la contractació del sector públic. Objecte i àmbit d’aplicació subjectiva. Tipologies de contractes.
 11. La hisenda local. Classificació dels ingressos. El pressupost general municipal i la plantilla de personal. Estructura pressupostària i procediment d’aprovació.
 12. El règim jurídic del personal al servei de les Entitats locals de Catalunya. Classes de personal. L’accés a l’ocupació pública: principis i sistemes de selecció. Els drets i deures dels empleats públics.
 13. El principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats i la tutela contra la discriminació. Normativa reguladora.
 14. Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció dels riscos laborals. Els serveis de prevenció de riscos: modalitats.
Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.