Curs Presencial en Línia Preparatori Temari Específic Opció Jurídica A1 Generalitat de Catalunya
Ene 31, 2022 - Abr 30, 2021
Dimecres i Dijous de 16:00 a 20:00
Aula VirtualInscripción

CONSULTA LES CONDICIONS ESPECIALS ENS CAS DE NO SUPERAR LA PRIMERA PROVA

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per superar el procés selectiu del cos Superior A1 Temari Específic Opció Jurídica de la Generalitat de Catalunya.

Què incorpora aquesta preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Les sessions es realitzaran en dimecres i dijous de 16:00 a 20:00 hores. Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les.

 

CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs així com els tipus test interactius i la legislació pertinent per poder tenir un seguiment òptim. També serà el canal per on tot alumne serà informat/da de totes les novetats envers la legislació i normativa que afecti al temari de l’oposició.

 

Temari específic (40 temes RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol) de la teva oposició segons bases de convocatòria.
Disposaràs de més de 700 preguntes test específiques per aquesta oposició, simulacre d’examen i 50 supòsits pràctics curts com a mínim!

 

Apunta’t ja per ser informat/da!

Matrícula: 60€ Ex-Alumne i 80€ Preu General

Metodología(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

El alumnes disposaran de forma pautada els 40 temes del temari de l’oposició aprovat per la RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s’aprova el temari, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (40 temes) l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada. A més, durant el curs s’habilitaran 6 test transversals de 30 preguntes, 2 test generals i un simulacre d’examen a la finalització del curs.

El curs inclou la preparació pràctica a través de supòsits pràctics dels 40 temes del temari de l’opció general.

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cadascú i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

 

Preus(click aquí)

Preu Curs Temari Específic (Fase 1)

Matrícula: 60€ Ex-Alumne i 80€ Preu General

Preu Docència Curs

Opció 1: 2 Pagaments Opció 2: 3 Pagaments
1r Pagament 2n Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament 3er Pagament Total
Afiliat 370€* 220€ 590€ 330€ 180€ 100€ 610€
Ex-Alumne / Nou Afiliat
450€* 240€ 690€ 380€ 225€ 100€ 705€
Preu General
580€* 340€ 920€ 510€ 300€ 130€ 940€

Matrícula inclosa al desglossament dels preus.

1er Pagament: abans d’iniciar el curs i per reservar plaça

2n Pagament: abans 28 de febrer del 2022

3er Pagament: abans 30 de març del 2022

*Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims dos anys.

Temari(click aquí)

Temari

RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya

1. Elaboració i aplicació de les normes
Tema 1 L’ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: concepte, teoria, classes i elements.Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i analogia. Eficàcia de la norma jurídica. Publicació.
Tema 2 Les normes de la Generalitat de Catalunya amb rang de llei: lleis, decrets llei i decrets legislatius. Les normes reglamentàries de la Generalitat de Catalunya: decrets i ordres. Els acords del Govern. Publicació de les normes.
Tema 3 La planificació normativa. El procediment d’elaboració de les normes. La participació dels ciutadans en elprocediment d’elaboració de les normes. L’avaluació de l’impacte normatiu. L’avaluació normativa ex post. Principis de bona regulació i millora de la regulació normativa.
Tema 4 La impugnació de les normes. Els requeriments previs als conflictes de competència i als recursos contenciosos administratius. L’organització dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

2. Marc competencial
Tema 5 Les competències de la Generalitat de Catalunya. Les matèries de les competències. La Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional i el seu efecte sobre la tipologia de les competències de la Generalitat.
Tema 6 Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya. Les relacions amb l’Estat i amb altres comunitats autònomes. La col·laboració amb l’Estat i amb altres comunitats autònomes. La participació en institucions i en procediments de presa de decisió estatals. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
Tema 7 Els litigis constitucionals. El recurs i la qüestió d’inconstitucionalitat. Els conflictes de competència: tipologia. El recurs d’empara. La impugnació de disposicions sense força de llei i de resolucions de les comunitats autònomes. Els conflictes en defensa de l’autonomia local.

3. Dret administratiu
Tema 8 L’àmbit d’aplicació subjectiu de la legislació de contractes: administracions públiques, altres poders adjudicadors i entitats que no tenen la consideració de poders adjudicadors.
Tema 9 L’àmbit d’aplicació objectiu: contractes administratius d’obres, de concessió d’obres, de concessió de serveis, de subministraments i de serveis, i contractes administratius especials. Contractes privats. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Tema 10 La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
Tema 11 Els procediments d’adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació.
Tema 12 L’execució dels contractes. Les prerrogatives de l’Administració. La modificació dels contractes. La cessió dels contractes i la subcontractació. Extinció i efectes. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.
Tema 13 L’activitat d’intervenció administrativa. Règims d’intervenció administrativa (previs i posteriors): comunicació, declaració responsable, i autorització o llicència. La incidència de la intervenció posterior en la simplificació administrativa i en la potestat inspectora de les administracions públiques.
Tema 14 El règim jurídic de les subvencions públiques. Principis generals. Les bases reguladores. Procediments de concessió. Requisits dels beneficiaris.
Tema 15 Especialitats de les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. El règim europeu dels ajuts d’Estat. El control de les subvencions. El reintegrament. La responsabilitat per dèficit comptable dels càrrecs i empleats públics davant del Tribunal de Comptes.
Tema 16 L’especialitat del procediment administratiu en matèria sancionadora. La denúncia. L’acord d’inici. Les mesures provisionals. El pagament anticipat. El reconeixement de la responsabilitat.
Tema 17 La caducitat del procediment. La resolució sancionadora. La indemnització dels danys causats a l’Administració.
Tema 18 El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbit subjectiu. Principis i requisits. La relació de causalitat. La indemnització. La responsabilitat per acte legislatiu. La responsabilitat concurrent de les administracions públiques.
Tema 19 L’especialitat del procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial. La prescripció del dret a reclamar. Formes d’inici del procediment. Tràmit d’audiència. Informes i dictàmens preceptius. Òrgans competents en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. La terminació convencional.
Tema 20 La invalidesa dels actes administratius. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Règim jurídic de la revisió d’ofici de les disposicions i actes nuls. La declaració de lesivitat. La revocació dels actes i la rectificació d’errades.

4. Dret penal
Tema 21 Delictes contra l’Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d’auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i abusos en l’exercici de la seva funció.
Tema 22 Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Delictes contra l’Administració de justícia. Delictes contra la hisenda pública i contra la Seguretat Social. Delictes de falsedat: examen específic de la falsificació de documents. Usurpació d’atribucions, atemptats contra l’autoritat, els agents i els funcionaris públics. Delictes de resistència i desobediència.
Tema 23 Delictes contra els drets dels treballadors. Delictes sobre l’ordenació del territori i sobre la protecció del patrimoni històric i del medi ambient. Delictes contra la salut pública.

5. Dret laboral
Tema 24 Fonts del dret del treball. El contracte de treball. Subjectes de la relació laboral. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats del contracte de treball.
Tema 25 Drets i deures dels treballadors en les relacions laborals. Protecció legal del salari. Els poders de l’empresari: de direcció, de disciplina i altres. Infraccions i sancions en l’ordre social. Inspecció de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.
Tema 26 Els drets de representació col·lectiva dels treballadors. La negociació col·lectiva. Els conflictes col·lectius. El dret de reunió i el dret de vaga. La tutela judicial de la llibertat sindical.
Tema 27 Particularitats del règim jurídic del personal laboral al servei de les administracions públiques. El personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya. Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Tema 28 Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos de l’Administració de la Generalitat: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral.
Tema 29 La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L’acció protectora de la Seguretat Social.

6. Dret del sistema de finançament, tributari i pressupostari
Tema 30 Els sistemes de finançament autonòmic. El sistema de finançament de la Generalitat. El finançament de les corporacions locals. Aspectes específics de la distribució territorial a Catalunya.
Tema 31 La potestat tributària de la Generalitat de Catalunya. La cessió de tributs. Participació en els tributs estatals no cedits. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.
Tema 32 La revisió dels actes tributaris. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. La reclamació economicoadministrativa. La jurisdicció economicoadministrativa. La Junta de Tributs de Catalunya.
Tema 33 El procés d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat i la seva tramitació parlamentària. El control parlamentari.
Tema 34 El control intern de l’activitat economicofinancera. La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya: funcions i finalitats. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.

7. Dret civil i relacions en l’àmbit privat
Tema 35 El dret civil català. L’aplicació del dret civil de Catalunya. La interpretació i integració del dret civil català. Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. El procés de codificació del dret civil català: el Codi civil de Catalunya. Les persones jurídiques: fundacions i associacions. Successió intestada a favor de la Generalitat.
Tema 36 El sistema català de protecció a la infància i l’adolescència. Regulació legal. La protecció a les famílies. Normativa i polítiques socials de protecció a les famílies.
Tema 37 Mediació en l’àmbit del dret privat. Règim jurídic i funcions del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. La intervenció de l’Administració pública en la conciliació i mediació en matèria laboral. L’arbitratge de consum.

8. Dret europeu i internacional
Tema 38 Principis del dret europeu: l’efecte directe, la primacia, la subsidiarietat i la proporcionalitat. El control jurisdiccional en l’àmbit de la Unió Europea. Els procediments davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea: el recurs d’anul·lació, el recurs per omissió, el recurs per incompliment i la seva fase precontenciosa, el recurs directe per responsabilitat extracontractual, i la qüestió prejudicial.
Tema 39 Les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea. La participació de la Generalitat en la formació de posicions de l’Estat. La Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea. La participació en els tractats de la Unió Europea. La participació en institucions i organismes europeus. La participació en el control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat.
Tema 40 Conceptes de dret internacional públic: normes jurídiques i relacions entre estats. Organitzacions internacionals governamentals i regionals: l’Organització de les Nacions Unides i la Unió Europea; especial referència al Consell d’Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans. La protecció dels drets reconeguts al Conveni Europeu de Drets Humans. L’acció exterior de la Generalitat. La representació de la Generalitat a l’exterior.

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes (en cas que s’inclòguin el curs) igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.

2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.

3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través d’Aula Virtual, l’accés al campus virtual, els TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, els tests dels temes, els tests transversals i el tests generals. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.

4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.

5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert o es retorna un rebut, es donarà de baixa automàticament del curs i s’aplicarà un recàrrec del 10% de l’import a pagar per les despeses ocasionades. Si en 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import i el recàrrec, se li donarà de baixa definitivament del curs perden les bonficacions i drets de cara  futurs cursos. 

6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. En cas que s’hagin realitzat pagaments a compte, no es retornaran els realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avis i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzades a partir del dia de la baixa.

7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.

8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.

9. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions del curs, de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.

10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.

11. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.

12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs. El motiu d’un quòrum inferior a 10 alumnes serà motiu justificable per anul·lar el curs.

13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel•lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considera una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

14. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.

Estat de l'oposició(click aquí)

Primera prova convocada per al 11/12/2021 i 18/12/2021.

Llista definitiva publicada (03/11/2021): Llista defintiiva de persones aspirants admeses i excloses

Convocada: Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242).