Curs Presencial en Línia Preparatori a l'Oposició del Cos Administratiu C1 Generalitat de Catalunya (Grup 1)
Dilluns o Dimecres de 16:30 a 19:30
Aula Virtual


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de la Generalitat de Catalunya? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per realitzar la tasca del cos d’Administratiu C1 de la Generalitat de Catalunya.

Què incorpora aquesta preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!  Les sessions es realitzaran en dilluns o dimecres de 16:30 a 19:30 hores. Aquestes classes quedaran gravades per a poder visualitzar-les. No obstant com el curs permet la incorporació de gent nova mes a mes, solament es podran consultar durant 1 mes.

 

Al marge de les classes setmanals, a final de cada mes es realitzarà una sessió de tutories per resoldre dubtes sobre el temari treballat durant el mes. En cas que no hi hagi dubtes, es realitzarà un sessió de repas amb un test interactiu a través del sistema Kahoot.

 

CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs així com els tipus test interactius i la legislació pertinent per poder tenir un seguiment òptim. També serà el canal per on tot l’alumne/a serà informat/da de totes les novetats envers la legislació i normativa que afecti al temari de l’oposició.

 

Temari (35 temes RESOLUCIÓ PDA/3313/2019, de 29 de novembre) de la teva oposició i les actualitzacions que es produeixin durant la duració del curs i segons les bases de la convocatòria.

 

Disposaràs d’un test individual per tema, tests transversals per grup de temes, 2 test generals i un test simulacre d’examen. Cada mes treballaràs més de 120 preguntes tipus test de mitjana.

 

 

El curs inclou també la preparació de la prova pràctica de l’oposició.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

Metodología(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

El alumnes disposaran de forma pautada els 35 temes del temari de l’oposició aprovat per la RESOLUCIÓ PDA/3313/2019, de 29 de novembre, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (DOG 5-125-2019), desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (35 temes) l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada. A més, durant el curs s’habilitaran 6 test transversals de 30 preguntes, 2 test generals i un simlacre d’examen un cop completada la primera volta del temari.

El curs inclou la preparació pràctica a través de supòsits pràctics de les diferents matèries dels blocs de matèries l’oposició (contractació pública, procediment administratiu, recursos…).

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cadascú i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

 

Preus(click aquí)

 

  1 Pagament Quotes
Quota Mensual Matrícula Total Mensuals
Preu Antic Alumne
45€ 50€ 95€ 45€
Preu General
60€ 70€ 130€ 60€

 

1er Pagament abans de la inscripció al curs
Pagaments mensuals per gir bancari durant els primers 5 dies de cada mes

*Tarifa Ex-Alumne per alumnes que han cursat un curs de preparació d’oposicions en els últims tres anys.

Temari(click aquí)

Temari

RESOLUCIÓ PDA/3313/2019, de 29 de novembre, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (DOG 5-125-2019)

Tema 1 Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert.
Tema 2 La regulació de la transparència en l’activitat pública: disposicions, obligacions i límits. La publicitat activa.
Tema 3 El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d’edat. El dret d’informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.
Tema 4 El Pla de Govern. Els eixos del Pla de Govern. Gestió dels serveis públics. L’avaluació econòmica de les polítiques públiques.
Tema 5 Marc constitucional I: els principis, drets i deures fonamentals de les persones. Garanties.
Tema 6 Marc constitucional II: les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.
Tema 7 L’organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d’autonomia, la distribució de competències i el finançament. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca, la vegueria i altres ens locals supramunicipals.
Tema 8 L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
Tema 9 L’organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges.
Tema 10 L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional.
Tema 11 La Unió Europea. Organització. Institucions. La incidència del dret comunitari en l’ordenament jurídic dels estats membres. Les llibertats bàsiques comunitàries.
Tema 12 L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració, dret d’accés als serveis i la informació pública, el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
Tema 13 La competència administrativa. La titularitat i l’exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L’avocació. L’encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència. El funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.
Tema 14 Els interessats en el procediment administratiu. Normes generals d’actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius, eficàcia dels actes, nul·litat i anul·labilitat. Els drets els interessats en un procediment administratiu.
Tema 15 La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. Mesures provisionals. Acumulació. La iniciació del procediment d’ofici per part de l’Administració. L’inici del procediment a sol·licitud de l’interessat.
Tema 16 L’ordenació del procediment. L’expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.
Tema 17 L’execució de les resolucions administratives. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius.
Tema 18 La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d’Internet, els sistemes d’identificació de les administracions públiques, l’actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l’actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l’assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l’intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l’arxiu electrònic de documents.
Tema 19 El model català d’administració electrònica. Els avantatges de l’administració electrònica. Els drets dels ciutadans a relacionar-se amb l’Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l’Administració. Les eines que componen l’administració electrònica de la Generalitat.
Tema 20 Els registres d’entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d’assistència en matèria de registre.
Tema 21 La gestió documental a l’Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. Els processos de la gestió documental. La gestió general dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. L’avaluació i tria. La transferència de documents.
Tema 22 Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l’acta de reunió, l’ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l’elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
Tema 23 El finançament de la Generalitat. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. L’estructura del pressupost: la classificació orgànica, econòmica, funcional i per programes, i territorial.
Tema 24 La gestió pressupostària. L’execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs.
Tema 25 El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. La pròrroga del pressupost. Les modificacions pressupostàries: concepte, marc legal, procediment general i tipus. El control pressupostari intern i extern.
Tema 26 El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
Tema 27 Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica. Els requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l’empresari. La classificació empresarial i el Registre d’empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.
Tema 28 L’expedient de contractació. La preparació dels contractes. La tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte: les formes d’adjudicació.
Tema 29 La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d’empleats públics. L’estructura de l’ocupació pública. L’adquisició i pèrdua de la relació de servei. Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d’incompatibilitats.
Tema 30 Els drets dels empleats públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L’avaluació de l’acompliment. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari.
Tema 31 La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d’edat.
Tema 32 Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d’influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i els abusos en l’exercici de la seva funció.
Tema 33 La ciberseguretat a l’Administració. Mesures corporatives i mesures de bones pràctiques personals. La Instrucció sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 34 El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu.
Tema 35 El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions.

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes (en cas que s’inclòguin el curs) igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.

2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.

3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través d’Aula Virtual, l’accés al campus virtual, els TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, els tests dels temes, els tests transversals i el tests generals. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.

4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.

5. El sistema de pagament del curs, a partir del segon, es realitzarà a través de gir bancari de les quotes mensuals del import indicat en l’apartat de preus (el mes d’agost no es cobrarà ja que no hi ha classes i el centre romandrà tancat per vacances).

En el moment de confirmar el primer pagament, es requerirà que s’entregui el document SEPA per poder realitzar els girs bancaris mensuals. En cas que no es faci entrega d’aquest, signat i vàlid, no es podrà autoritzar la inscripció de l’alumne al curs.

Els girs bancaris es faran efectius per avançat, els primers 5 dies de cada mes.

Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert o es retorna un rebut, es donarà de baixa automàticament del curs i s’aplicarà un recàrrec del 10% de l’import a pagar per les despeses ocasionades. Si en 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import i el recàrrec, se li donarà de baixa definitivament del curs perden les bonficacions i drets de cara  futurs cursos. 

6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. En cas que s’hagin realitzat pagaments a compte, no es retornaran els realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avis i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzades a partir del dia de la baixa.

7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.

8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.

9. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions del curs, de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.

10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.

11. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.

12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs. El motiu d’un quòrum inferior a 10 alumnes serà motiu justificable per anul·lar el curs.

13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel•lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considera una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

14. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.

Estat de l'oposició(click aquí)

Pendent de publicar la convocatoria

(Està prevista la convocatòria de 807 places)