Curs Presencial en Línia Preparatori al Procés Selectiu Promoció Interna C2 a C1 Ajuntament de Barcelona
Curs Presencial
Jul 20, 2021 - Oct 30, 2021
Dilluns i Dimecres de 16:00 a 18:00
Aula Virtual

No et quedis sense plaça!

Inscripció

Informació del curs

Has pensat mai en promocionar al cos d’Administratiu C1 de l’Ajuntament de Barcelona? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per a realitzar la tasca del cos d’Administratiu C1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Què incorpora aquesta preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguéssis en una aula en temps real! Les 14 sessions de 2 hores es realitzaran en dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00 hores
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari específic (12 temes) de la teva oposició segons bases de convocatòria.
Disposaràs de més de 250 preguntes test específiques per aquesta oposició!

* El curs preparatori al segon exercici de la primera prova (ofimàtica) està previst realitzar-se durant el mes d’octubre i novembre.

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

Millor nota de TOTS els processos selectius temari general Ajuntament de Barcelona (2019). 90% dels nostres alumnes aprovats entre tots els processos d’oposició preparats (2019).
1a, 2a i 3a millor nota al procés selectiu d’Administratius de la Ajuntament de Barcelona (2018). 100% dels alumnes aptes i amb plaça al cos Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona (2018).
MetodologiaMés Informació

METODOLOGIA DEL CURS: El alumnes disposaran dels 12 temes del temari de l’oposició adjunt, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (12 temes) l’alumne disposarà d’un test de preguntes amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cada alumne i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

NOVETAT

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 28 hores d’Aula Virtual amb el professor on explicarà el contingut del temari i resoldrà dubtes.

Per a completar la preparació de l’oposició, l’alumne disposarà de 3 tests transversals, i el test general simulacre d’examen sobre els 12 temes del temari.

PreusMés Informació
  Preu Total
Afiliat 140€ 140€
Nou afiliat 170€ 170€
No afiliat 215€ 215€
TemariMés Informació

Temari
(Segons convocatoria del 7 de juliol de 2021)

1. L’Ajuntament de Barcelona: organització política (Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors).
2. L’ Ajuntament de Barcelona: organització executiva (el model de gestió gerencial).
3. La descentralització territorial: Els districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.
4. La cooperació interadministrativa: els Consorcis.
5. La Carta Municipal. Antecedents Històrics i trets principals.
6. Drets i deures de les persones funcionàries, especial referència a l´Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, (TREBEP). El règim disciplinari.
7. La carrera professional a l’Administració Pública: la provisió de llocs de treball; sistemes de provisió. La promoció interna. El grau personal.
8. El procediment administratiu comú de les Administracions públiques Les fases del procediment administratiu. Els terminis administratius. Les notificacions.
9. L’acte administratiu: La nul·litat i anul·labilitat dels actes administratius. Els Recursos administratius.
10.El règim jurídic del sector públic: Disposicions generals, principis d’actuació i funcionament del sector públic. .
11.El web de l’Ajuntament de Barcelona. La Intranet com a eina de gestió municipal.
12.El Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona.

Condicions generalsMés Informació

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fórum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través d’Aula Virtual, l’accés al campus virtual, els TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, els tests dels temes, els tests transversals i el test general. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avis i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzades a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.
 11. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel•lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considera una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.
 14. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.
Estat de l'oposicióMés Informació

Convoctoria Publicada 07-07-2021

(Previsió examen últim trimestre 2021).

Comparteix aquesta informació!