Curs Presencial en Línia Preparació 2na Prova Gestor/a d'Administració General A2 de l'Ajuntament de Barcelona (Torn Lliure)
Curso
Sep 8, 2021 - Oct 22, 2021
Dilluns i Dimecres de 16:00 a 20:00
Aula Virtual


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris de la part específica del cos de Gestió subgrup A2 de l’Ajuntament de Barcelona. Vols aconseguir aquesta preparació de la part específica? Aquest és el teu curs!

Què incorpora aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguéssis en una aula en temps real! Equip docent amb amplia experiència en la preparació d’oposicions als ens locals! La duració total del curs són 32 hores distribuides en sessions de 4 hores i de 2 hores (videoconferència). La gran majoria es realitzaran en dilluns, dimarts i dimecres de 16:00 a 20:00 hores. Per consultar el calendari, us podeu posar en contacte amb nosaltres al 936061032 o per correu electrònic a formarte@formar-te.es.
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs.
Disposaràs d’un total de 14 casos pràctics dividits en 5 blocs amb les seves solucions que es treballaran durant la classe.

 

Els alumnes que s’apuntin al curs i facin el primer pagament tindran priorització i un 15% de descompte en la compra dels llibres del temari específic desenvolupat per les nostres formadores.

Recordar enviar un correu sol·licitant el 15% de descompte al preu del llibre.

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

Millor nota de TOTS els processos selectius temari general Ajuntament de Barcelona (2019). 90% dels nostres alumnes aprovats entre tots els processos d’oposició preparats (2019).
Millor nota al procés selectiu temari general Gestors Ajuntament de Barcelona (2019). Millor nota al procés selectiu de gestors al Cos Superior de l’Ajuntament de Barcelona (A1) (2018).
Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DEL CURS: El alumnes disposaran de casos pràctics per a desenvolupar i treballar a la sessió presencial, en la qual es podran preguntar al formador els dubtes referents a cada cas pràctic.

També l’alumne si ho vol, podrà comprar el temari de la part específica desenvolupat per Formar-te i amb descompte del 15%.

El curs inclou sessions a través d’Aula Virtual en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor.

Aquest curs inclou 32 hores de classe amb el professor on es treballaran casos pràctics referents al temari de la part específica.

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cada alumne i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

Preus(click aquí)

Preus Antics Alumnes Cursos

(Cursos Temari Específic acabats a l’any 2021)
Matrícula Gratuïta

  Opció 1: 1 Pagament Opció 2: 2 Pagaments
  1r Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament Total
Afiliat 395€ 395€ 265€ 150€ 415€
Nou afiliat 450€ 450€ 300€ 170€ 470€
No afiliat 520€ 520€ 350€ 190€ 540€

1r Pagament: abans d’iniciar el curs i per reservar plaça
2n Pagament: abans 15 de setembre del 2021

Preus Nous Alumnes

Preu curs + Matrícula (30 € Afiliats, 40€ Nous Afiliats i 50€ No Afiliats)

Preus amb matrícula inclosa

  Opció 3: 1 Pagament Opció 4: 2 Pagaments
  1r Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament Total
Afiliat 425€ 425€ 295€ 150€ 445€
Nou afiliat 490€ 490€ 340€ 170€ 510€
No afiliat 570€ 570€ 400€ 190€ 590€

1r Pagament: abans d’iniciar el curs i per reservar plaça
2n Pagament: abans 15 de setembre del 2021

Temari(click aquí)

Temari

(Segons última convocatoria de l’oposició)

1. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.
2. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratiu.
3. Revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.
4. El Reglament Orgànic Municipal de Barcelona. Normes reguladores del funcionament dels Districtes, La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes) a l’Ajuntament de Barcelona.
5. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic.
6. Contractació pública: classificació dels contractes.
7. Contractació pública: la selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
8. La racionalització de la despesa pública. El pressupost de base zero. el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost per programes, el pressupost i direcció per objectius. Concepte i tècnica.
9. Les tècniques comptables en l’administració pública. Comptabilitat pública. El pla general de comptabilitat publica. La comptabilitat de costos. Mètodes i assignació de costos. L’aplicació de la comptabilitat analítica en el sector públic
10. L’estructura pressupostaria: classificació dels components del pressupost. Estructura del pressupost de despeses. Estructura del pressupost d’ingressos. Els nivells de vinculació jurídica.
11. L’execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa. L’execució del pressupost d’ingressos
12. El control pressupostari. El control intern de l’activitat econòmic financera: la Intervenció. Funcions i finalitats. El control financer. El control de la gestió econòmic financera. El control extern
13. L’activitat subvencional: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius.
14. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions
15. Ingressos tributaris: La imposició municipal. Les ordenances fiscals. Especialitats tributàries de la llei 1/2006, per la que es regula el Règim especial del municipi de Barcelona.
16. Tributs: L’Obligació Tributària: Fet imposable i meritació. Els obligats tributaris: Subjectes passius, els successors i els responsables. El Domicili Fiscal. Elements de quantificació de l’obligació tributària: Base imposable, Base liquidable, tipus de gravamen, índex i coeficients, i quota tributària..
17. La declaració tributaria, l’autoliquidació i la liquidació tributària. Concepte. Classe de liquidacions i notificació, termini d’ingrés i règim d’impugnació de liquidacions i autoliquidacions.
18. Els tributs locals (règim jurídic). Impost de vehicles de tracció mecànica. Impost sobre béns immobles i Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i impost sobre instal•lacions, construccions i obres.
19. El deute tributari. Successió del deute tributari. L’extinció del deute tributari. La prescripció del deute tributari. Recaptació en període executiu: La provisió de constrenyiment, l’embargament de béns.
20. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.
21. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.
22. La responsabilitat patrimonial. El concepte de lesió i les seves característiques. Els requisits d’imputació. La responsabilitat patrimonial de l’administració local per danys causats per contractistes i concessionaris
23. L’expropiació forçosa: Concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l’expropiació forçosa. L’exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.
24. El règim jurídic de la funció pública espanyola. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Situacions administratives dels empleats públics.
25. L’ Oferta Pública d’ocupació. La selecció de personal en l’Administració pública. Eines per la gestió de recursos humans .La planificació de la formació.
26. Els sistemes de retribució a l’Administració Pública. Conceptes retributius. Anàlisi de llocs de treball. Valoració de llocs de treball. Gestió per competències. L’avaluació de l’acompliment..
27. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
28. El dret del treball. Principis fonamentals que l’inspiren. Fonts del dret del treball. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col•lectius. La voluntat de les parts
29. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.
30. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal
31. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l’abandó de destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d’auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d’influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il•legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.
32. Les propietats publiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Regim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. Els bens patrimonials. Protecció de les propietats publiques. L’inventari.
33. La gestió pública orientada als resultats. Mètodes quantitatius d’avaluació de la gestió i per a la decisió pública. El servei públic orientat a la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.
34. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d’un projecte. Planificació. Control i avaluació.
35. Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de planificació.
36. L’anàlisi de problemes i la presa de decisions. Anàlisi de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d’alternatives, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de solucions. Desenvolupament del pla d’acció
37. La qualitat en els serveis: Definició i conceptes bàsics. Característiques diferencials dels serveis. Característiques especials dels serveis públics. La gestió de la qualitat: planificació, assegurament i millora.
38. Normativa de transparència, accés a la informació i bon govern. Aplicació als ens locals. Drets dels ciutadans. Procediment administratiu i sistema de recursos. La seu electrònica.
39. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i, de la Generalitat de Catalunya. Especial referència a l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona (ORAE).
40. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació. La factura electrònica i el registre comptable de factures en el Sector Públic.
41. La interoperabilitat. La col•laboració entre administracions. La simplificació documental com a principi bàsic per al desenvolupament de l’administració electrònica.
42. Tècniques bàsiques de redacció de documents. El procés d’elaboració d’un document. Els documents administratius. L’informe tècnic, les propostes i les resolucions. Gestió i tractament de la informació. Fases de la comunicació escrita.
43. La comunicació interpersonal. La negociació. La comunicació dins de l’organització. Elements bàsics de la comunicació. Les barreres comunicatives. Planificació de la comunicació dins l’organització.
44. La gestió del coneixement a les organitzacions. Sistemes d’informació en la gestió del coneixement
45. La participació ciutadana. Òrgans de participació. Drets i deures dels ciutadans
46. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d’aplicació.
47. El Pla d’Actuació Municipal de Barcelona. Polítiques públiques municipals en matèria d’economia, medi ambient, territori, urbanisme i de caràcter social i prestacional.

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través d’Aula Virtual, l’accés al campus virtual, els TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, els tests dels temes, els tests transversals i el test general. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avis i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzades a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.
 11. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel•lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considera una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.
 14. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.
Estat de l'Oposició(click aquí)

Convocatoria Publicada

Primer exercici realitzat (19/06/2021).

Pendent publicació data 2n exercici i 2na prova. Previsió últim trimestre 2021

Compartir