Curs Presencial en Linia Preparació Jurista d'Execució Penal Subgrup A1 Generalitat de Catalunya (Part General)
Curs Presencial
Sep 15, 2021 - Dic 22, 2021
Dimecres de 16:00 a 20:00
Aula Virtual


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquesta preparaciñó et formem amb tots els coneixements necessaris per preparar l’oposició de Jurista en l’àmbit d’Execució Penal a la Genelitat de Catalunya. Vols aconseguir aquesta preparació complerta? Aquest és el teu curs!

Com funcionarà aquesta preparació?

Metodologia de formació d’exit, dividida en fases per a conseguir una major assimilació de coneixements!

Fase 1 (actual curs): Preparació dels 60 temes de la part general (setembre-desembre).

Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya

Fase 2:  Preparació dels 40 temes (20 de l’àmbit d’execució penal i 20 de l’opció juridica del cos superior). 1er i 2n trimestre del 2022.

– Els 20 temes de l’opció jurídica de la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol, que s’especifiquen a continuació: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 35, 36 i 38.

Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya

– Els 20 temes recollits a l’annex 1 de la Resolució

Resolució JUS/1391/2016, de 26 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l’àmbit funcional d’execució penal de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració que requereixen disposar de la titulació de dret del grup A (subgrup A1) i la part específica del temari corresponent a l’àmbit funcional d’execució penal per a l’accés a cossos del grup A (subgrup A1)

Fase 3: Fase totalment pràctica per a mantenir actualitzats els coneixements adquirits fins a la data d’examen.

Tot això amb un equip docent expert amb amplia experiència en la preparació d’aquesta oposició.*

*Recordar que aquesta durada és estimada i pot variar en funció de la previsió de la convocatòria ajustant-la per acabar abans de les dates de les proves.

**El preu de la fase 2 serà molt similar al preu del curs de la Fase 1, ja que tindrà la mateixa durada aproximadament. (preu aprox. per a tota la oposició d’uns 70€/mes per afiliats segons prorrateig del pagament únic.)

 

Què incorpora aquesta FASE 1 preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguéssis en una aula en temps real! Les sessions queden grabades i encara que no puguis assistir les pots consultar quan vulguis dins la duració del curs! Les 16 sessions de 4 hores es realitzaran en Dimecres de 16:00 a 20:00 hores.
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs.
Temari general (60 Temes) de la teva oposició segons bases de convocatòria editat i realitzat per els nostres professors!

– Els 60 temes de la part general de la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol

Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya

Disposaràs de més de 1000 preguntes test específiques per aquesta oposició!
IMPORTANT!

Recordar que per poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposa de webcam podrà seguir el curs igual, però no es podrà donar accés a la clase en directe.

 

Important! Per a la fase 2 i 3 les places quedaran reservades per als alumnes de la FASE 1.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

Millor nota de TOTS els processos selectius temari general Ajuntament de Barcelona (2019). 90% dels nostres alumnes aprovats entre tots els processos d’oposició preparats (2019).
Millor nota al procés selectiu temari general Gestors Ajuntament de Barcelona (2019). Millor nota al procés selectiu de gestors al Cos Superior de l’Ajuntament de Barcelona (A1) (2018).
MetodologiaMés Informació

METODOLOGIA DEL CURS: El alumnes disposaran dels 60 temes del temari de l’oposició adjunt, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (60 temes) l’alumne disposarà d’un test de preguntes amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

NOVETAT

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 64 hores d’Aula Virtual amb el professor on explicarà el contingut del temari i resoldrà dubtes.Les classes quedaran grabades per si no s’ha pogut assistir.

Per completar la preparació de l’oposició, l’alumne disposarà de 8 tests transversals de 30 preguntes, i un test general de 100 preguntes simulacre d’examen sobre els 60 temes de la part general del temari.

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cada alumne i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

El curs tindrà un funcionament igual a un curs presencial, però amb seguiment des de qualsevol dispositiu electrònic que pugui integrar l’eina zoom. Serà obligatori tenir la webcam activada per poder assistir a la clase presencial.

A partir del mes de Gener de 2022, s’iniciarià la fase 2 amb un altre curs per preparar la part específica segons convocatòria. Els alumnes inscrits en aquest curs seràn els que podran assistir a la fase 2.

PreusMés Informació

Preu Curs Temari General (Fase 1)

(el preu inclòu matrícula)

  Opció 1: 1 Pagament Opció 2: 2 Pagaments
  1r Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament Total
Afiliat 420€ 420€ 270€ 170€ 440€
Nou afiliat 510€ 510€ 310€ 220€ 530€
No afiliat 640€ 640€ 370€ 290€ 660€

1er Pagament: abans d’iniciar el curs i per reservar plaça
2n Pagament: abans 15 de  setembre del 2021

 

Per orientació de l’alumnat adjuntem el preu de la Fase 2

Preu Curs Temari Específic (Fase 2)

Matrícula: 80€ Afiliat, 90€ Nou Afiliat i 100€ No Afiliat

 

Preu Docència Curs

  Opció 1: 1 Pagament Opció 2: 2 Pagaments
  1r Pagament Matrícula Total 1r Pagament 2n Pagament Total
Afiliat 160€* 80€ 240€ 160€ 80€ 240€
Nou afiliat 210€* 90€ 300€ 200€ 100€ 300€
No afiliat 260€* 100€ 360€ 240€ 120€ 360€

*Un cop es posin dates d’aquesta fase 2, s’informarà de les dates de pagament.

** L’equivalencia del preu mensual de la docència seria de 40€ al mes per afiliats, 52,5€ al mes per als nous afiliats i 65€ al mes per a la resta d’alumnes.

TemariMés Informació

Temari

(Segons última convocatoria de l’oposició)

Part comuna a totes les opcions

1. Bon govern i transparència

Tema 1
Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d’una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l’avaluació permanent dels serveis públics.

Tema 2
Govern obert. Dades obertes. Participació i col·laboració ciutadana. Els grups d’interès. El Registre de grups d’interès de Catalunya. Protocol d’actuació dels alts càrrecs i personal directiu en les seves relacions amb un grup d’interès.

Tema 3
Governança de les dades a l’administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining).

Tema 4
Estadística: definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. Distribució de freqüències. Valors representatius d’una distribució estadística unidimensional. La mitjana aritmètica. La moda. La mediana. Mesures de dispersió d’una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.

Tema 5
Probabilitat: conceptes principals. Probabilitat condicionada. Variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d’una població. Tipus de mostreig.

Tema 6
Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l’activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.

Tema 7
Sistema de garanties de la transparència. Dret d’accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Tema 8
Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. El registre d’activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L’avaluació d’impacte de privacitat. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.

Tema 9
Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

Tema 10
Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

Tema 11
Marc estatutari. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.

Tema 12
Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 13
Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d’òrgans.

Tema 14
Sector públic instrumental de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.

Tema 15
Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d’actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d’establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. El control de les fronteres exteriors (l’espai Schengen).

Tema 16
Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu. Altres organismes: el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Comitè Europeu de les Regions, el Defensor del Poble, el Banc Europeu d’Inversions, el Servei Europeu d’Acció Exterior, i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades.

Tema 17
Dret de la Unió Europea. El dret primari i el dret derivat. La relació entre el dret de la Unió Europea i l’ordenament jurídic dels estats membres.

Tema 18
L’Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Règims municipals especials. Organització comarcal de Catalunya. La vegueria.

Tema 19
L’administració digital. Transformació cap a l’administració digital. Model d’administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l’administració digital. Règim jurídic de l’administració digital i de l’ús de mitjans electrònics.

3. Administració pública

Tema 20
El concepte d’Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d’atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.

Tema 21
La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l’Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d’obrar.

Tema 22
La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’avocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 23
Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.

Tema 24
El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d’elaboració dels reglaments. El principi d’inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d’impugnació dels reglaments. La qüestió d’il·legalitat.

Tema 25
L’acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

4. Procediment administratiu

Tema 26
Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 27
L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital del ciutadà i de l’empresa. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre.

Tema 28
Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.

Tema 29
L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l’eliminació dels documents. L’arxiu electrònic únic.

Tema 30
La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.

Tema 31
El control jurisdiccional de l’Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

5. Polítiques públiques i la seva avaluació
Tema 32
Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de diversitat funcional. Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Igualtat efectiva de dones i homes. Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Dret a l’accessibilitat.

Tema 33
Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): l’Agenda Digital per a Catalunya 2020.

Tema 34
Polítiques públiques en matèria de mobilitat, de territori, de medi ambient, de medi natural, d’urbanisme i d’habitatge.

Tema 35
Polítiques públiques en matèria de justícia i serveis penitenciaris, i de seguretat i emergències.

Tema 36
Polítiques públiques en matèria d’afers socials; de salut; d’ensenyament, d’universitats i de recerca; d’esports; i de cultura i llengua catalana.

Tema 37
Polítiques públiques en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació; d’empresa, indústria i energia; i de comerç i turisme.

Tema 38
Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació, de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.

Tema 39
Polítiques públiques en matèria d’afers i relacions institucionals i exteriors.

Tema 40
Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 41
L’avaluació econòmica de les polítiques públiques. L’informe d’impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.

6. Activitat de les administracions públiques

Tema 42
La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació electrònica.

Tema 43
Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L’activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.

Tema 44
El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d’ús. Els béns patrimonials. L’expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.

Tema 45
Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d’inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. L’agent de l’autoritat. Les actes d’inspecció.

Tema 46
Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador. Tramitació simplificada. Prescripció de les infraccions i de les sancions.

Tema 47
Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

7. Finances públiques

Tema 48
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. L’àmbit institucional dels pressupostos: el sector públic de la Generalitat i l’Administració pública segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC). Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.

Tema 49
Els principis pressupostaris. Els objectius de disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa en la gestió de la despesa pública. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Tema 50
Les tècniques pressupostàries: pressupost tradicional, pressupost per programes, pressupost base zero i pressupostació per resultats. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.

Tema 51
La gestió pressupostària. L’execució dels ingressos i les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs.

Tema 52
Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del SEC i de l’endeutament.

Tema 53
Els fons europeus: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

Tema 54
El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).

8. Funció pública

Tema 55
Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Ordenació dels llocs de treball.

Tema 56
Oferta d’ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Accés a l’ocupació pública.

Tema 57
Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l’acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.

Tema 58
Registre general de personal. Situacions administratives. Provisió de llocs de treball: mobilitat i carrera. Grau personal.

Tema 59
Les relacions laborals i els sistemes de representació a l’Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública. Seguretat i salut en el treball.

Tema 60
Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d’auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Condicions generalsMés Informació

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fórum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través d’Aula Virtual, l’accés al campus virtual, els TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, els tests dels temes, els tests transversals i el test general. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avis i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzades a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.
 11. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel•lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considera una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.
 14. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.
Estat de l'OposicióMés Informació

Pendent de publicar la convocatoria

Comparteix aquesta informació!