Curs Presencial en Línia Preparatori Processos Oferta Pública Temari Comú Subgrups C1-C2 Ajuntaments Baix Llobregat - Alt Penedes - Anoia - Garraf
Curs Online
Jun 21, 2021


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris de la part general comuna dels cossos dels subgrups C1 i C2 dels Ajuntaments del Baix Llobregat, Alt Penedes, Anoia i Garraf. Vols aconseguir aquesta preparació de la part general? Aquest és el teu curs!

Què incorpora aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real! Les 6 sessions de 2 hores es realitzaran en dimecres de 16:00 a 18:00 hores.
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari general (21 temes) de la part general. S’ha realitzat un anàlisis de les diferents convocatories d’aquestes comarques i s’ha desenvolupat un temari comú adaptat a aquests subgrups  C1 i C2.
Disposaràs de més de 350 preguntes test!
IMPORTANT!

Recordar que per poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposa de webcam podrà seguir el curs igual, però no es podrà donar accés a la clase en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

 

Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DEL CURS: El alumnes disposaran dels 21 temes del temari de l’oposició adjunt, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (21 temes) l’alumne disposarà d’un test de preguntes amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

Per cada tema es posarà a disposició un fòrum on l’alumnat podrà exposar tots els dubtes sobre el temari i preguntes tipus test. El profesorat respondrà aquests dubtes i indicarà les actualitzacions corresponents a la normativa que es produeixin durant el curs.

NOVETAT

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 12 hores d’Aula Virtual amb el professor on resoldrà dubtes i resumirà el contingut del temari.

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cada alumne i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

Preus(click aquí)
  1 Pagament Total
Afiliat 165€ 165€
Nou afiliat 195€ 195€
No afiliat 260€ 260€
Temari(click aquí)

Temari

1. La Constitució Espanyola: estructura i contingut. Principis Generals. Drets i deures fonamentals: sistemes de garantia.
2. La jerarquia normativa. Lleis orgàniques i lleis ordinàries. La legislació delegada. Els Decrets-Llei. Els reglaments.
3. Organització territorial de l’Estat. Autonomies, municipis i províncies. Altres ens territorials.
4. Les Comunitats Autònomes: règim de competències. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis generals
5. El Municipi. Concepte i elements. Organització municipal. Funcionament i competències dels òrgans locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d’acords.
6. La intervenció administrativa: foment, policia i prestació de serveis.
7. El Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: concepte, principis, fases. El desistiment, la renuncia i la caducitat.
8. Els interessats. Representació. El Registre. Comunicacions i declaracions.
9. L’acte administratiu: concepte i elements. Requisits. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat. Silenci Administratiu.
10. La notificació. Requisits i forma. El Tauler d’Edictes. Revisió d’ofici i recursos administratius.
11. Els bens de la Administració: Béns patrimonials i de domini públic
12. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic. Classes de contractes del sector públic
13. Tipus d’empleats públics. L’oferta pública d’ocupació. La selecció i la provisió.
14. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Drets i deures. Incompatibilitats. Permisos, llicències i excedències. Règim disciplinari.
15. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
16. Hisendes locals. Pressupost local, concepte i classificació. Bases d’execució pressupostària. Modificacions i ampliacions de crèdit. El Compte General.
17. Ingressos de les Hisendes locals: taxes, preus públics, impostos i contribucions especials. Ordenances fiscals.
18. La protecció de dades de caràcter personal. La nova llei de protecció de dades i el Reglament General de la UE.
19. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
20. L’Administració Electrònica a Catalunya. Certificació digital i signatura electrònica. Obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració
21. Redacció de documents administratius. La resolució i la proposta de resolució

Condicions generals(click aquí)

Condicions generals del curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.