Curs Online Preparatori Part Ofimàtica Promoció Interna C2 a C1 Ajuntament de Barcelona
Curs Presencial
Sep 20, 2021 - Nov 12, 2021
Dimarts i Dijous de 16:00 a 18:00
Aula Virtual

No et quedis sense plaça!

Inscripció

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per realitzar la tasca del cos d’Administratiu C1 de l’Ajuntament de Barcelona. Et preparem per superar la prova d’ofimàtica de la promoció interna C2 a C1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Què incorpora aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà de seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real! Les 10 sessions de 2 hores es realitzaran sobre el temari d’ofimàtica (Word i Excel) en horari de dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 hores.
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Apunts d’Ofimàtica Word i Excel 2010 adaptats per Formar-te.
Disposaràs de més de 350 preguntes test específiques per aquesta oposició..
Inclou simulacre Exàmen!

IMPORTANT!

Recordar que per poder accedir a les classes presencials serà imprescindible tenir la webcam en funcionament per poder validar la presencialitat de l’alumne.

Si no disposa de webcam podrà seguir el curs igual, però no es podrà donar accés a la clase en directe.

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

Millor nota de TOTS els processos selectius temari general Ajuntament de Barcelona (2019). 90% dels nostres alumnes aprovats entre tots els processos d’oposició preparats (2019).
1a, 2a i 3a millor nota al procés selectiu d’Administratius de l’Ajuntament de Barcelona (2018). 100% dels alumnes aptes i amb plaça al cos Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona (2018).
MetodologiaMés Informació

METODOLOGIA DEL CURS: El alumnes disposaran dels apunts desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors.

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cada alumne i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

NOVETAT

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 20 hores d’Aula Virtual amb el professor on explicarà el contingut del temari i resoldrà dubtes.

Per completar el curs, l’alumne disposarà d’1 test per tema, 4 tests transversals de Word 2010 i 4 d’Excel 2010, i el test general simulacre d’examen pràctic. A més també disposarà d’un test simulacre per cada programa (Word i Excel).

PreusMés Informació

PREU ANTICS ALUMNES CURS PROMOCIO INTERNA C2 a C1

CURSOS INICIAT A PARTIR DEL 2020

  1 Pagament Total
Afiliat 95€ 95€
Nou afiliat 130€ 130€
No afiliat 180€ 180€
 
 

PREU NOUS ALUMNES (INCLÒU MATRÍCULA)

AFILIAT (30€) – NOU AFILIAT (40€) – NO AFILIAT (50€)

  1 Pagament Total
Afiliat 125€ 125€
Nou afiliat 170€ 170€
No afiliat 230€ 230€
 
 
TemariMés Informació

Temari
(Segons última convocatoria de l’oposició)

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels
espanyols. Garanties constitucionals.
2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.
3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
4. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.
5. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L’organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde/essa, Tinents d’Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l’Organització executiva.
6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.
7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
8. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.
9. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.
10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).
11. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
12. El Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona.
13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim
disciplinari.
15. L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.
16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió
dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
18. L’Atenció al ciutadà a l’Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l’ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d’atenció al ciutadà.
19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.
20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

Condicions generalsMés Informació

Condicions generals del curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

 

Estat de l'oposicióMés Informació

Pendent de publicar la convocatòria

(Previsió convocatòria 2n trimestre 2021, previsió examen juliol del 2021).

 

Comparteix aquesta informació!