Curs Online Preparació Part Específica Tècnic Superior en Dret A1 de l'Ajuntament de Barcelona
Curs Online
Mar 1, 2021 - Sep 30, 2021


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris de la part específica del cos de Dret subgrup A1 de l’Ajuntament de Barcelona. Vols aconseguir aquesta preparació de la part específica? Aquest és el teu curs!

Què incorpora aquesta preparació?

CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors a través dels fòrums de dubtes.
Temari general (72 Temes) de la teva oposició segons bases de convocatòria!
Disposaràs de més de 1000 preguntes test específiques per aquesta oposició!

*Si desitja el curs Online + Aula Virtual (click aquí).

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

Millor nota de TOTS els processos selectius temari general Ajuntament de Barcelona (2019). 90% dels nostres alumnes aprovats entre tots els processos d’oposició preparats (2019).
Millor nota al procés selectiu temari general Gestors Ajuntament de Barcelona (2019). Millor nota al procés selectiu de gestors al Cos Superior de l’Ajuntament de Barcelona (A1) (2018).
Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DEL CURS: El alumnes disposaran dels 72 temes del temari de l’oposició adjunt, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (72 temes) l’alumne disposarà d’un test de preguntes amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

Per cada tema es posarà a disposició un fòrum on l’alumnat podrà exposar tots els dubtes sobre el temari i preguntes tipus test. El profesorat respondrà aquests dubtes i indicarà les actualitzacions corresponents a la normativa que es produeixin durant el curs.

NOVETAT

Per completar la preparació de l’oposició, l’alumne disposarà de 4 tests transversals de 30 preguntes, i un test general de 100 preguntes simulacre d’examen sobre els 72 temes de la part específica del temari.

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cada alumne i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

A partir del mes de Setembre de 2021 es preparà amb un altre curs la preparació pràctica de la part específica segons convocatòria. Els alumnes inscrits en aquest curs tindran prioritat d’accés a la formació pràctica.

Preus(click aquí)

Preus Antics Alumnes Cursos

(Cursos Temari Comú acabats a l’any 2020)
Matrícula Gratuïta

  Opció 1: 1 Pagament Opció 2: 2 Pagaments Opció 3: 3 Pagaments
  1r Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament 3er Pagament Total
Afiliat 720€ 720€ 420€ 320€ 740€ 350€ 250€ 160€ 760€
Nou afiliat 800€ 800€ 450€ 370€ 820€ 400€ 270€ 170€ 840€
No afiliat 950€ 950€ 550€ 420€ 970€ 450€ 300€ 240€ 990€

1er Pagament: abans d’iniciar el curs i per reservar plaça
2n Pagament: abans 30 de  març del 2021
3er Pagament: abans 30 maig del 2021

Preus Nous Alumnes

Preu curs + Matrícula (40 € Afiliats, 50€ Nous Afiliats i 60€ No Afiliats)

Preus amb matrícula inclosa

  Opció 4: 1 Pagament Opció 5: 2 Pagaments Opció 6: 3 Pagaments
  1r Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament Total 1r Pagament 2n Pagament 3er Pagament Total
Afiliat 760€ 760€ 460€ 320€ 780€ 390€ 250€ 160€ 800€
Nou afiliat 850€ 850€ 500€ 370€ 870€ 450€ 270€ 170€ 890€
No afiliat 1010€ 1010€ 610€ 420€ 1030€ 510€ 300€ 240€ 1050€

1er Pagament: abans d’iniciar el curs i per reservar plaça
2n Pagament: abans 30 de  març del 2021
3er Pagament: abans 30 maig del 2021

Temari(click aquí)

Temari

(Segons última convocatoria de l’oposició)

1. El Tribunal Constitucional: naturalesa, composició i funcions. Els procediments de declaració d’inconstitucionalitat. El recurs d’empara. Els conflictes constitucionals. El conflicte en defensa de l’autonomia local.
2. Les fonts del dret administratiu. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària i els seus límits. Procediment d’elaboració. El control de la potestat reglamentària.
3. El dret de la Unió Europea: concepte i característiques. Les fonts del dret de la Unió Europea: tractats originaris, reglaments, directives i decisions. Altres fonts. Relacions del dret comunitari amb el dret intern.
4. Marc normatiu i classes d’entitats del sector públic. Les autoritats administratives independents. Els organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials. Les societats mercantils. Els consorcis.
5. La Generalitat de Catalunya: marc institucional i competencial. L’Administració de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
6. L’administració local: regulació constitucional. Entitats que la integren. Règims especials. La suficiència financera. La garantia constitucional de l’autonomia local: significat, contingut i límits. La Carta Europea d’Autonomia Local.
7. El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat normativa de les entitats locals i principis de bona regulació. Ordenances i reglaments. El reglament orgànic. Procediment d’elaboració i publicitat.
8. El terme municipal i les seves alteracions. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers. La participació ciutadana en la gestió municipal.
9. L’organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l’alcalde o alcaldessa, tinents d’alcalde, el ple i la junta de govern local. Els grups polítics. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Els municipis de gran població: especialitats del seu règim orgànic i funcional.
10. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i alcaldes. La moció de censura en l’àmbit local. La qüestió de confiança. El recurs contenciós electoral. L’estatut dels càrrecs públics representatius locals.
11. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i distintes de les pròpies. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis.
12. Règim de sessions i acords dels òrgans col·legiats de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords. L’administració electrònica.
13. El procediment administratiu comú. Les fases del procediment. L’ordenació i la instrucció del procediment. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú. La finalització del procediment: formes. El contingut de la resolució. La terminació convencional. El desistiment, la renúncia i la caducitat.
14. L’obligació de resoldre per part de l’administració i el règim del silenci administratiu. L’autotutela de l’administració. L’execució forçosa dels actes administratius: mitjans i principis d’utilització.
15. La potestat sancionadora: concepte i significat; diferenciació del dret penal. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment administratiu sancionador i les seves garanties: tramitació ordinària i simplificada. Tipus de sancions administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.
16. La responsabilitat patrimonial de l’administració pública: evolució i règim actual. Principis i indemnització. Responsabilitat concurrent de les administracions públiques. Responsabilitat de dret privat. Responsabilitat de les autoritats i del personal. La responsabilitat per actes dels contractistes i els concessionaris que causen dany a tercers.
17. Els contractes del sector públic: àmbit objectiu i subjectiu. Delimitació i regulació dels tipus contractuals. Contractes administratius i contractes privats; jurisdicció. La doctrina dels actes separables. El recurs especial en matèria de contractació.
18. Actuacions preparatòries del contractes del sector públic. Classes d’expedients de contractació, plecs i altre informació. La selecció del contractista i l’adjudicació del contracte: procediments, formes i criteris d’adjudicació. Garanties. Notificació, formalització i publicitat del contracte.
19. Efectes, compliment, modificació, suspensió i extinció dels contractes administratius. Menció a la cessió dels contractes i la subrogació. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
20. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. L’activitat de policia: la intervenció administrativa local en l’activitat privada, en particular principis i mitjans. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
21. Exercici d’activitats econòmiques per les entitats locals i la reserva de serveis. L’activitat de prestació de serveis públics en les entitats locals: concepte, establiment, prestació i supressió. Les formes de gestió dels serveis públics locals. Les formes de gestió directa.
22. Gestió indirecta dels serveis públics locals: les concessions, concepte, naturalesa i elements. Potestats de l’administració pública. Drets i obligacions del concessionari. Relacions del concessionari amb els usuaris. Extinció de les concessions. Els consorcis.
23. El patrimoni de les entitats locals: concepte i classificació. Béns de domini públic i béns patrimonials. Alteració de la qualificació jurídica dels béns. Adquisició, alienació i cessió dels béns. Utilització i aprofitament dels béns. Conservació, protecció i defensa dels béns. Obligacions, prerrogatives i potestats de les entitats locals respecte els seus béns.
24. Dret civil: concepte i contingut. Les fonts del dret. Els principis generals del dret: funcions. La jurisprudència: el seu valor i forma d’aplicació. El costum: classes i prova. Efectes essencials de les normes: compliment i error de dret. La nul·litat. El frau a la llei. Eficàcia i vigència de les normes. El principi d’irretroactivitat.
25. Dret civil: capacitat jurídica i capacitat d’obrar . Exercici dels drets subjectius: límits; doctrina de l’abús del dret i de la bona fe. Renúncia dels drets. El poder de disposició i les prohibicions d’alienar. Teoria de l’aixecament del vel de les persones jurídiques.
26. La personalitat jurídica en el dret català. Les fundacions: concepte. La carta fundacional. Funcionament i activitat de les fundacions. Registre de Fundacions. L’extinció de les fundacions. Les fundacions no sotmeses al dret català.
27. Les associacions: concepte. Constitució i inscripció. Organització i funcionament. Les persones associades: drets i deures. Relacions amb l’Administració. La dissolució i liquidació de les associacions. Les associacions de caràcter especial. Les associacions no sotmeses al dret català.
28. Dret civil: el negoci jurídic. Elements essencials. La voluntat; els vicis de la voluntat. Els negocis abstractes. Els negocis jurídics anòmals: simulats, indirectes, fiduciaris i fraudulents. Teoria de l’enriquiment sense causa. Tipus de representació en el negoci jurídic. La revocació.
29. Dret civil: la prescripció i les seves classes. La prescripció adquisitiva. La prescripció extintiva. La caducitat. Renúncia. Diferències entre el dret català i el dret comú.
30. La successió «mortis causa». Principis generals en el dret comú i en dret civil català. Classes de successió. Caràcter diferencial entre l’hereu i el legatari.
31. El dret hipotecari: concepte. Normativa vigent. El Registre de la Propietat. Els principis hipotecaris: publicitat registral, inscripció, legitimació o exactitud, fe pública registral, prioritat, tracte successiu, rogació, legalitat i especialitat.
32. La propietat intel·lectual: naturalesa i règim jurídic. Els drets d’autor: subjectes , objecte i contingut. La protecció dels drets de propietat intel·lectual: accions i procediments.. El contracte d’edició. Les entitats de gestió dels drets de propietat intel·lectual.
33. La propietat industrial i els signes distintius de l’empresa. Registre de la propietat industrial. Accions de defensa de la propietat industrial. Especial consideració de la gestió dels dominis d’Internet.
34. Les societats de capital: naturalesa i règim jurídic. Constitució: escriptura pública i inscripció. Els estatuts. El capital social. Òrgans socials. Transformació, fusió i escissió. El Registre mercantil : actes societaris constitutius i declaratius.
35. Pressupòsits objectius i subjectius del concurs de creditors. Principi “par conditio creditorum”. Efectes de la declaració de concurs. Classificació del crèdits concursals. L’administració concursal. El conveni. La liquidació. La qualificació del concurs i efectes . Situació jurídica de la persona concursada .
36. Els principis informadors del Dret penal: principi d’intervenció mínima, legalitat i culpabilitat. Principi de non bis in ídem. La interpretació en el dret penal. L’analogia.
37. La responsabilitat civil derivada dels delictes i faltes. Persones civilment responsables. Extensió de la responsabilitat civil i la seva aplicació a l’Administració pública. Compatibilitat i incompatibilitat de les sancions penals i administratives. Extinció de la responsabilitat penal. Examen especial de la prescripció del delicte i de la pena.
38. Delictes relatius a l’ordenació del territori. Delictes sobre el patrimoni històric. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Delictes de falsedat.
39. Delictes contra l’Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i la denegació d’auxili. Infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.
40. Suborn. Tràfic d’influències. Malversació de cabals públics. Fraus i exaccions il·legals. Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l’exercici de la seva funció.
41. Delictes contra l’ordre públic: referència als atemptats contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i desobediència. Desordres públics.
42. Fonts del dret tributari. Principis constitucionals en aquest àmbit. La llei; especial referència a la Llei general tributària i a la Llei general pressupostària.
43. Els ingressos públics. El tribut: concepte i classes. Principis d’imposició. Impostos. Taxes. Els preus públics: especial consideració de la seva naturalesa jurídica. Contribucions especials. Altres prestacions patrimonials coactives.
44. El pressupost: concepte i naturalesa jurídica. Règim jurídic del pressupost de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals. La despesa pública: concepte, classificacions i règim jurídic.
45. El sistema tributari espanyol: estructura bàsica. Principis del règim jurídic dels impostos sobre la renda de les persones físiques i sobre el valor afegit. La potestat tributària de les comunitats autònomes: els seus límits. Resolució de conflictes entre l’Estat i les comunitats autònomes en matèria tributària. Tributs cedits per l’Estat.
46. Les hisendes locals. Evolució i característiques. Hisenda provincial i hisenda municipal. Els principis inspiradors de la vigent Llei d’hisendes locals. Potestat reglamentària local en matèria tributària: les ordenances fiscals.
47. Gestió i liquidació tributària: les seves formes. Procediment de liquidació. La declaració i la seva comprovació. Investigació i denúncia. Recaptació tributària: pagament i altres formes d’extinció dels deutes. Procediments de recaptació. Execució forçosa. Caducitat i prescripció del deute i crèdit tributari.
48. Inspecció tributària: funcions i facultats. Infraccions i sancions tributàries. Règim general i especial. Condonació de sancions. El delicte fiscal; especial referència a la seva prescripció.
49. Impostos municipals. El Impost sobre béns immobles: naturalesa, fet imposable, subjecte passiu, base imposable, quota, acreditament, període impositiu i gestió. El Impost sobre activitats econòmiques: naturalesa i fet imposable, exempcions, subjectes passius, quota tributària, període impositiu i acreditament, gestió.
50. El Impost sobre vehicles de tracció mecànica. El Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
51. Les taxes municipals: fet imposable, subjecte passiu, quantia i acreditament. Els preus públics. Les contribucions especials: fet imposable, subjecte passiu, base imposable, quota i acreditament, imposició i ordenació.
52. Altres recursos municipals. La participació dels municipis en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes. Règims especials. La cooperació de l’Estat i de les comunitats autònomes en les inversions de les entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats locals.
53. Control de l’activitat financera de l’Estat i resta d’ens públics. Intervenció General de l’Estat. El Tribunal de Comptes: examen de les seves competències. Òrgans de control autonòmics de l’activitat financera; en especial, la Sindicatura de Comptes.
54. Els instruments planificadors dels recursos humans, en especial plans d’ocupació, ofertes d’ocupació pública i registres de personal. Els instruments d’ordenació de l’ocupació pública, en especial relacions de llocs de treball. Agrupació i classificació del personal funcionari.
55. La representació dels empleats públics locals. La negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’administració local: legitimació i àmbit material. Acords i pactes de condicions del personal: naturalesa, i efectes.
56. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal
57. El marc constitucional i estatutari competencial en matèria d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge . Els instruments d’ordenació del territori. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel quals s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. L’ordenació del territori a Catalunya. La Llei de política territorial.
58. La legislació urbanística a Catalunya: evolució. La legislació vigent. Les administracions i òrgans administratius amb competències urbanístiques. El règim especial de Barcelona: aspectes urbanístics.
59. Règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl. Règim de la propietat del sòl. Contingut del dret de propietat del sòl: facultats, drets i càrregues. Procediment d’elaboració i aprovació dels plans urbanístics. Efectes de l’aprovació de les figures de planejament.
60. Classes de plans i la seva tramitació. Plans directors urbanístics. El pla d’ordenació urbanística municipal. Normes de planejament. El planejament derivat. Els plans parcials urbanístics. Els plans especials urbanístics. Els plans de millora urbana. Catàlegs i ordenances municipals urbanístiques.
61. Gestió urbanística integrada i aïllada. Els sistemes d’actuació per reparcel·lació i per expropiació. El projecte de reparcel·lació. Les modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació. Les entitats urbanístiques col·laboradores. El projecte d’urbanització.
62. Altres sistemes d’execució urbanística: execució forçosa, agent urbanitzador, actuacions prioritàries i altres sistemes. Excepcions a l’actuació mitjançant unitats d’execució: actuacions aïllades o assistemàtiques. Obtenció de terrenys dotacionals. Els convenis urbanístics: modalitats i característiques.
63. Expropiacions urbanístiques. Supòsits expropiatoris. Procediments de taxació individual i conjunta. Supòsits indemnitzatoris. Les valoracions urbanístiques.
64. Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl. Les llicències urbanístiques. Concepte. Tipus. Procediment. Règim de comunicació prèvia i de declaració responsable. Ordres d’execució i deures de conservació i règim de la declaració de ruïna.
65. La protecció de la legalitat urbanística: objecte i competències. Els procediments de protecció de la legalitat urbanística. Les infraccions urbanístiques: classes i tipus d’infracció. Persones responsables. Principis i regles d’aplicació. Sancions urbanístiques. Prescripció. L’acció pública en matèria urbanística.
66. La intervenció i el control administratiu de les activitats amb incidència ambiental. La Llei de prevenció i control ambiental. Protecció contra la contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica. La intervenció i control de les activitats dels espectacles públics i activitats recreatives. La intervenció administrativa en l’activitat econòmica: classificació, procediment i règim jurídic.
67. Instruments de política de sòl i d’habitatge. Patrimonis públics del sòls i d’habitatge. Dret de superfície. Dret de tanteig i retracte. Obligació d’edificar i d’urbanitzar. Registre de solars .
68. El procés civil: judici ordinari i el judici verbal. Mitjans de prova. La sentència. Efectes jurídics: cosa jutjada formal i material. Altres formes d’acabament del procés: renúncia, desistiment, assentiment, transacció, satisfacció extraprocessal i carència sobrevinguda de l’objecte.
69. El procediment contenciós administratiu . El procediment ordinari . El procediment abreujat. Les mesures cautelars en el recurs contenciós.
70. La sentència en el procés contenciós administratiu. Execució provisional i definitiva de les sentències. Suspensió i no execució de les sentències. Recurs d’apel·lació. Recurs de cassació: resolucions contra les qual és procedent, motius del recurs, tramitació i efectes. Recurs de revisió.
71. El procediment penal ordinari: fases. El procediment abreujat. El procediment per l’enjudiciament ràpid de determinats delictes. Procediment pel judici de delictes lleus i altres . processos penals especials. Recursos.
72. El procés laboral: principis. Procés ordinari i processos especials. Règim d’impugnació de les resolucions dictades en el procés social: recursos. Execució de sentències.

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs, i en el cas dels cursos online o semipresencials podran plantejar les dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fórum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, l’accés al campus virtual, els TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, els tests dels temes, els tests transversals i el test general. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avis i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzades a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.
 11. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel•lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considera una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.
 14. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.
Estat de l'Oposició(click aquí)

Pendent de publicar la convocatoria

Previsió 4rt trimestre 2020. Previsió Examen Octubre 2021

Compartir