Curs online Preparatori al Procés Selectiu Promoció Interna C2 a C1 Ajuntament de Barcelona
Curs Online
Oct 14, 2020 - Feb 12, 2021


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Informació del curs

Has pensat mai en promocionar al cos d’Administratiu C1 de l’Ajuntament de Barcelona? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per a realitzar la tasca del cos d’Administratiu C1 de l’Ajuntament de Barcelona.

Què incorpora aquesta preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguéssis en una aula en temps real! Les 14 sessions de 2 hores es realitzaran en dilluns de 17:00 a 19:00 hores.
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari específic (12 temes) de la teva oposició segons bases de convocatòria.
Disposaràs de més de 250 preguntes test específiques per aquesta oposició!

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

 

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

Millor nota de TOTS els processos selectius temari general Ajuntament de Barcelona (2019). 90% dels nostres alumnes aprovats entre tots els processos d’oposició preparats (2019).
1a, 2a i 3a millor nota al procés selectiu d’Administratius de la Ajuntament de Barcelona (2018). 100% dels alumnes aptes i amb plaça al cos Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona (2018).
Metodologia(click aquí)

METODOLOGIA DEL CURS: El alumnes disposaran dels 12 temes del temari de l’oposició adjunt, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (12 temes) l’alumne disposarà d’un test de preguntes amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cada alumne i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

NOVETAT

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 28 hores d’Aula Virtual amb el professor on explicarà el contingut del temari i resoldrà dubtes.

Per a completar la preparació de l’oposició, l’alumne disposarà de 3 tests transversals, i el test general simulacre d’examen sobre els 12 temes del temari.

Preus(click aquí)
  Preu Total
Afiliat 140€ 140€
Nou afiliat 170€ 170€
No afiliat 215€ 215€
Temari(click aquí)

Temari
(Segons última convocatoria de l’oposició)

 1. L’Ajuntament de Barcelona: organització política (Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors).
 2. L’ Ajuntament de Barcelona: organització executiva (el model de gestió gerencial).
 3. La descentralització territorial de l’Ajuntament de Barcelona: els Districtes Municipals.
 4. La descentralització funcional de l’Ajuntament de Barcelona: Organismes Autònoms (els Instituts municipals).
 5. La cooperació interadministrativa: els Consorcis.
 6. La Carta Municipal. Antecedents Històrics i trets principals.
 7. Drets i deures de les persones funcionàries, especial referència a l´Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, (TREBEP). El règim disciplinari.
 8. La carrera professional a l’Administració Pública: la provisió de llocs de treball; sistemes de provisió. La promoció interna. El grau personal.
 9. La Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 10. L’acte administratiu: La nul·litat i anul·labilitat dels actes administratius. Els Recursos administratius.
 11. Les fases del procediment administratiu. Els terminis administratius. Les notificacions.
 12. El web de l’Ajuntament de Barcelona, http://ajuntament.barcelona.cat. La Intranet com a eina de gestió municipal.
Condicions generals(click aquí)

Condicions generals del curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

 

Estat de l'oposició(click aquí)

Pendent de publicar la convocatòria

(Previsió convocatòria 2n semestre 2020, previsió examen març/abril 2021).

 

Compartir