Curs Auxiliar Administratiu C2 Ajuntament del Prat de Llobregat
Curs Online
Jun 25, 2020 - Nov 30, 2020


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per realitzar la tasca del cos d’Auxiliar Administratiu C2 de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Què incorpora aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari específic de la teva oposició segons bases de convocatòria!
Disposaràs de més de 250 preguntes test específiques per aquesta oposició!

 

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

MetodolgíaMés Informació

METODOLOGIA DEL CURS: El alumnes disposaran dels 20 temes del temari adjunt, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (20 temes) l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

NOVETAT

El curs inclou Aula Virtual a través de videoconferències en directe amb possibilitat d’interaccionar amb el professor. Aquest curs inclou 16 hores d’Aula Virtual amb el professor on explicarà el contingut del temari i resoldrà dubtes.

Per completar la preparació de l’oposició, l’alumne disposarà de 3 tests transversals, i el test general simulacre d’examen sobre els 20 temes del temari.

PreusMés Informació
  1 Pagament Total 2 Pagaments Total
Preu 1 pagament 1r pagament 2n pagament 2 pagaments
Afiliat 290€ 290€ 210€ 100€ 310€
Nou afiliat 320€ 320€ 230€ 110€ 340€
No afiliat 380€ 380€ 280€ 120€ 400€
TemariMés Informació

TEMARI CURS

1. La Constitució espanyola de 1978: significat i estructura. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels/de les espanyols/les.

2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes. L’Administració Local. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: el seu contingut i l’estructura. Significat de l’autonomia.

3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que compren. El règim local espanyol. Regulació jurídica.

4. El municipi: concepte. organització i competències. L’alcalde/ssa: elecció, deures i atribucions. El Ple de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local. Funcionament dels òrgans col•legiats locals. Convocatòria de l’ordre del dia. Actes i certificacions d’acords.

5. Els interessats en el procediment administratiu. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. Identificació i signatura dels interessats.

6. L’activitat de les Administracions Públiques: Normes generals d’actuació. Terminis.

7. Els actes administratius: Requisits, eficàcia, nul•litat i anul•labilitat.

8. El procediment administratiu: Fases. Execució. Revisió dels actes en via administrativa: Revisió d’ofici i recursos administratius.

9. Funcionament electrònic del sector públic.

10. Els principis de la contractació del sector públic. Tipologia dels contractes públics. Procediments d’adjudicació.

11. La funció pública local. Drets i deures dels/de les empleats/des públics/ques locals. Situacions administratives, adquisició i pèrdua i règim disciplinari dels/de les empleats/des.

12. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions.

13. Les llicències i les autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

14. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals.

15. El pressupost municipal: Regulació, concepte, principis. Fases d’execució.

16. L’atenció al públic: acolliment i informació. Drets de la ciutadania a la informació: l’accés als arxius i els registres.

17. La protecció de dades de caràcter personal: Els principis de la protecció de dades i drets de les persones (LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals)

18. Normativa estatal i autonòmica en matèria de transparència: publicitat activa, publicitat passiva i codi de bon govern.

19. Nocions bàsiques de prevenció de riscos laborals (es pot trobar al web municipal).

20. Àrees organitzatives de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Serveis que s’hi gestionen. (es pot trobar al web municipal).

Condicions generalsMés Informació

Condicions generals del curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

 

Estat de l'oposicióMés Informació

Estat de l’oposició

Publicada al BOP (data actualització 05-06-2020)

Pendent de publicar al DOGC i al BOE

Presentacions de sol·licituds: 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i al BOE

Comparteix aquesta informació!