Curs de Preparació Part Específica Tècnic Mig Educador/a i/o Treballador/a Social A2 Ajuntament de Barcelona
Curs Presencial a través d'Aula Virtual
Ene 1, 2021
Horari Tarda
Barcelona


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Oberta preinscripció a la llista d’espera!

Previsió Inici Cursos: Gener 2021

La preinscripció a la llista d’espera no comporta cap obligació de realitzar el curs. Els preinscrits a la llista d’espera seran informats prioritàriament de l’inici del curs i podran inscriure’s i escollir abans entre els diferents grups.

 


Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? No deixis passar l’oportunitat i apunta’t a la llista d’espera per ser informat/da tan aviat inicien els cursos i comencin les preparacions.

Què està previst que incporpori aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari general (48 Temes) de la teva oposició segons bases de convocatòria!
Disposaràs de més de 700 preguntes test específiques per aquesta oposició!

*Degut a la situació actual, aquesta informació pot ser modificada. No obstant abans del procés d’inscripció sereu informats de la planificació i metodologia.

Apunta’t ja per ser informat/da!

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

TemariMés Informació

Temari Treballador/a Social

(Segons última convocatoria de l’oposició)

1. Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya.
2. Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
3. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a persones en situació de dependència.
4. Llei 14/2017, del 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania de Catalunya.
5. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència. Normativa de desplegament.
6. Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista de Catalunya.
7. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
8. Llei 11/2014, de 10 d’octubre per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia
i la transfòbia.
9. Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. Decret 45/2014, d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenci ó precoç.
10. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
11. La Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006.
12. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019. Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure.
13. Pla de Lluita contra el Sensellarisme de Barcelona 2016-2020.
14. Pla pel Dret a l ́Habitatge de Barcelona 2016-2015.
15. Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026.
16. Pla municipal per a la Infància 2013-2016. Foco Infància i Ciutadania 2017-2020.
17. Pla municipal de Família 2013-2016.
18. Pla municipal per a les Persones Grans 2013-2016. Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment:
2018-2030
19. Pla d’adolescència i Joventut 2017-2021.
20. Pla de salut mental de Barcelona 2016- 2022.
21. El Programa BCN Interculturalitat 2016.
22. El Model de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona. Circuit d’atenció social bàsica.
23. L’Institut de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Missió, visió i valors. Estructura organitzativa.
24. El model municipal d’atenció a les emergències urgències socials. El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
25. El marc municipal per a l’acció comunitària. Cap a una política pública d’acció comunitària. Marc conceptual, estratègic i operatiu (octubre 2016).
26. Evolució sòcio-demogràfica de la població de Barcelona 2010-2017.
27. Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017 2027. Les 12 fites.
28.La pobresa energètica. Concepte. Mesures i recursos per combatre-la.
29. Els serveis i recursos municipals en l’àmbit de la gent gran.
30. El maltractament de la gent gran: tipus de maltractament, factors de risc i protecció, mesures de protecció i procediment d’actuació.
31. Els serveis municipals per a persones amb discapacitat: atenció al públic, transport especial, cent
res d’atenció precoç, assistència personal, promoció i suport a l’accessibilitat i la inclusió, serveis
complementaris.
32. Inclusió laboral per a persones amb discapacitat.: la inclusió al mercat ordinari i el mercat protegit. L’Agència d’Ocupació: Equip d’Assessorament Laboral (EAL).
33. Procés d’intervenció de l’EAIA en els casos. Relació amb els altres serveis. Processos tècnics en la fase d’estudi dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència.
34. Funcions del Treballador/a Social, del Psicòleg/oga, del Pedagog/a i de l’Educador/a. Interdisciplinarietat dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència.
35. Indicadors, factors de risc i factors de protecció per la valoració de les situacions de desprotec
ció dels infants i adolescents.
36. Els serveis i recursos municipals en matèria d’habitatge.
37. Els serveis i recursos municipals en matèria de l’atenció a persones en situació de sensellarisme.
38. Models d’intervenció individual i grupal amb dones en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella. El model municipal de fases en els processos de recuperació de les dones.
39. La intervenció amb infants i adolescents, com a fills i filles de dones que viuen situacions de violències masclistes.
40. La detecció i intervenció amb homes que exerceixin violència masclista en l’àmbit de la parella.
41. Els serveis i recursos municipals en matèria d’acollida i atenció a la immigració.
42. L’atenció domiciliaria a Barcelona. Serveis que en formen part i requisits d’accés.
43. L ́atenció individual i familiar en el marc dels Serveis Socials Bàsics.
44. Bases del Model d’Atenció Grupal en els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona.
45. L’acció Comunitària als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona.
46. El treball conjunt entre els serveis socials bàsics i els serveis especialitzats de l’Ajuntament de Barcelona.
47. El treball en xarxa amb els serveis de salut: atenció primària, salut mental i drogodependències
48. Ètica i deontologia professional en la professió del treballador/a social. Principis deontològics.

Temari Educador/a Social

(Segons última convocatoria de l’oposició)

1. Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya.
2. Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
3. Llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a persones en
situació de dependència.
4. Llei 14/2017, del 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania de Catalunya.
5. Llei 14/2010 de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència. Normativa de
desplegament.
6. Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista de Catalunya.
7. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
8. Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
9. Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. Decret 45/2014,d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç.
10. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
11. La Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006.
12. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019. Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure.
13. Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020.
14. Pla pel Dret a l ́Habitatge de Barcelona 2016-2025.
15. Pla municipal per a la infància 2013-2016. Focus infància i ciutadania. Marc, reptes i actuacions destacades 2017-2020 de la ciutat de Barcelona.
16. Pla municipal de Família 2013-2016.
17. Pla municipal per a les Persones Grans 2013-2016. Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment: 2018-2030.
18. Pla d’adolescència i joventut 2017-21.
19. Pla de salut mental de Barcelona 2016- 2022.
20. Programa BCN Interculturalitat 2016.
21. El Model de Serveis Socials Bàsics. Circuit d’atenció social dels Centres de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.
22.L’Institut de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Missió, visió i valors. Estructura organitzativa.
23.El model municipal d’atenció a les emergències i urgències socials. El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona
24. El marc municipal per a l’acció comunitària. Cap a una política pública d’acció comunitària. Marc conceptual, estratègic i operatiu.
25. Evolució socio-demogràfica de la població de Barcelona 2010-2017.
26. Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027. Les xarxes d’acció de l’acord ciutadà. Les 12 fites.
27. Els serveis municipals per a persones amb discapacitat: atenció al públic, transport especial, centres d’atenció precoç, assistència personal, promoció i suport a l’accessibilitat i la inclusió, serveis complementaris.
28. Inclusió laboral per a persones amb discapacitat: la inclusió al mercat ordinari i el mercat protegit. L’Agència d’Ocupació: Equip d’Assessorament Laboral (EAL).
29. Procés d’intervenció de l’EAIA en els casos. Relació amb els altres serveis. Processos Tècnics en la fase d’estudi dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència.
30. Funcions del Treballador/a Social, del Psicòleg/oga, del Pedagog/a i de l’Educador/a. Interdisciplinarietat dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència.
31. Indicadors, factors de risc i factors de protecció per la valoració de les situacions de desprotecció dels infants i adolescents.
32. Els serveis i recursos municipals en matèria d’atenció a persones en situació de sensellarisme.
33. Models d’intervenció individual i grupal amb dones en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella. El model municipal de fases en els processos de recuperació de les dones.
34. La intervenció amb infants i adolescents, com a fills i filles de dones que viuen situacions de violències masclistes.
35. La detecció i intervenció amb homes que exerceixin violència masclista en l’àmbit de la parella
36. L’atenció domiciliaria a Barcelona. Serveis que en formen part i requisits d’accés.
37. L ́atenció individual i familiar en el marc dels Serveis Socials Bàsics.
38. Bases del Model d’Atenció Grupal en els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona.
39. L’acció Comunitària als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona.
40. El treball conjunt entre els serveis socials bàsics i els serveis especialitzats de l’Ajuntament de Barcelona.
41. Ètica i deontologia professional en la professió de l’educador social. Principis deontològics.
42. El treball en xarxa amb els serveis de salut: atenció primària, salut mental i drogodependències.
43. El treball en xarxa amb sistema escolar: comissions socials, circuits i tractament de l’absentisme, protocols maltractament i assetjament escolar.
44. El rol de l’educador social a IMSS. L’acompanyament socioeducatiu en els serveis socials bàsics.
45. Justícia juvenil: el menor en conflicte social, la mediació, les mesures alternatives, i l’atenció a la víctima.
46. Els Centres Oberts de la ciutat de Barcelona.
47. Serveis i recursos d’acompanyament socioeducatiu als adolescents i joves en els processos de transició de l’ensenyament postobligatòri i d’inserció socio-laboral.
48. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

Estat de l'OposicióMés Informació

Pendent de publicar la convocatoria

Previsió 4rt trimestre 2020. Previsió Examen Octubre 2021

Comparteix aquesta informació!