Curs de Preparació part específica Tècnic Superior en Dret A1 de l'Ajuntament de Barcelona
Curs Presencial a través d'Aula Virtual
Nov 9, 2020
Horari Tarda
Barcelona


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Oberta preinscripció a la llista d’espera!

Previsió Inici Cursos: Novembre 2020

La preinscripció a la llista d’espera no comporta cap obligació de realitzar el curs. Els preinscrits a la llista d’espera seran informats prioritàriament de l’inici del curs i podran inscriure’s i escollir abans entre els diferents grups.

 


Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? No deixis passar l’oportunitat i apunta’t a la llista d’espera per ser informat/da tan aviat inicien els cursos i comencin les preparacions.

Què està previst que incporpori aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari general (72 Temes) de la teva oposició segons bases de convocatòria!
Disposaràs de més de 1000 preguntes test específiques per aquesta oposició!

*Degut a la situació actual, aquesta informació pot ser modificada. No obstant abans del procés d’inscripció sereu informats de la planificació i metodologia.

Apunta’t ja per ser informat/da!

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

TemariMés Informació

Temari

(Segons última convocatoria de l’oposició)

1. El Tribunal Constitucional: naturalesa, composició i funcions. Els procediments de declaració
d’inconstitucionalitat. El recurs d’empara. Els conflictes constitucionals. El conflicte en defensa de l’autonomia
local.
2. Les fonts del dret administratiu. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària i els seus límits.
Procediment d’elaboració. El control de la potestat reglamentària.
3. El dret de la Unió Europea: concepte i característiques. Les fonts del dret de la Unió Europea: tractats
originaris, reglaments, directives i decisions. Altres fonts. Relacions del dret comunitari amb el dret intern.
4. Marc normatiu i classes d’entitats del sector públic. Les autoritats administratives independents. Els
organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials. Les societats mercantils. Els consorcis.
5. La Generalitat de Catalunya: marc institucional i competencial. L’Administració de la Generalitat. El Consell
de Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell de l’Audiovisual de
Catalunya.
6. L’administració local: regulació constitucional. Entitats que la integren. Règims especials. La suficiència
financera. La garantia constitucional de l’autonomia local: significat, contingut i límits. La Carta Europea
d’Autonomia Local.
7. El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa de les comunitats autònomes en
matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat normativa de les
entitats locals i principis de bona regulació. Ordenances i reglaments. El reglament orgànic. Procediment
d’elaboració i publicitat.
8. El terme municipal i les seves alteracions. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El
padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers. La participació ciutadana en la gestió municipal.
9. L’organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l’alcalde o alcaldessa, tinents
d’alcalde, el ple i la junta de govern local. Els grups polítics. Òrgans complementaris: comissions informatives i
altres òrgans. Els municipis de gran població: especialitats del seu règim orgànic i funcional.
10. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i alcaldes. La moció
de censura en l’àmbit local. La qüestió de confiança. El recurs contenciós electoral. L’estatut dels càrrecs
públics representatius locals.
11. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i distintes de les
pròpies. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis.
12. Règim de sessions i acords dels òrgans col·legiats de govern local. Actes, certificacions, comunicacions,
notificacions i publicació dels acords. L’administració electrònica.
13. El procediment administratiu comú. Les fases del procediment. L’ordenació i la instrucció del procediment.
La tramitació simplificada del procediment administratiu comú. La finalització del procediment: formes. El
contingut de la resolució. La terminació convencional. El desistiment, la renúncia i la caducitat.
14. L’obligació de resoldre per part de l’administració i el règim del silenci administratiu. L’autotutela de
l’administració. L’execució forçosa dels actes administratius: mitjans i principis d’utilització.
15. La potestat sancionadora: concepte i significat; diferenciació del dret penal. Principis de l’exercici de la
potestat sancionadora. Especialitats del procediment administratiu sancionador i les seves garanties: tramitació
ordinària i simplificada. Tipus de sancions administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.
16. La responsabilitat patrimonial de l’administració pública: evolució i règim actual. Principis i indemnització.
Responsabilitat concurrent de les administracions públiques. Responsabilitat de dret privat. Responsabilitat de
les autoritats i del personal. La responsabilitat per actes dels contractistes i els concessionaris que causen dany
a tercers.
17. Els contractes del sector públic: àmbit objectiu i subjectiu. Delimitació i regulació dels tipus contractuals.
Contractes administratius i contractes privats; jurisdicció. La doctrina dels actes separables. El recurs especial
en matèria de contractació.
18. Actuacions preparatòries del contractes del sector públic. Classes d’expedients de contractació, plecs i altre
informació. La selecció del contractista i l’adjudicació del contracte: procediments, formes i criteris
d’adjudicació. Garanties. Notificació, formalització i publicitat del contracte.
19. Efectes, compliment, modificació, suspensió i extinció dels contractes administratius. Menció a la cessió dels contractes i la subrogació. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.
20. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les
subvencions. L’activitat de policia: la intervenció administrativa local en l’activitat privada, en particular
principis i mitjans. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la
comunicació prèvia.
21. Exercici d’activitats econòmiques per les entitats locals i la reserva de serveis. L’activitat de prestació de
serveis públics en les entitats locals: concepte, establiment, prestació i supressió. Les formes de gestió dels
serveis públics locals. Les formes de gestió directa.
22. Gestió indirecta dels serveis públics locals: les concessions, concepte, naturalesa i elements. Potestats de
l’administració pública. Drets i obligacions del concessionari. Relacions del concessionari amb els usuaris.
Extinció de les concessions. Els consorcis.
23. El patrimoni de les entitats locals: concepte i classificació. Béns de domini públic i béns patrimonials.
Alteració de la qualificació jurídica dels béns. Adquisició, alienació i cessió dels béns. Utilització i aprofitament
dels béns. Conservació, protecció i defensa dels béns. Obligacions, prerrogatives i potestats de les entitats
locals respecte els seus béns.
24. Dret civil: concepte i contingut. Les fonts del dret. Els principis generals del dret: funcions. La
jurisprudència: el seu valor i forma d’aplicació. El costum: classes i prova. Efectes essencials de les normes:
compliment i error de dret. La nul·litat. El frau a la llei. Eficàcia i vigència de les normes. El principi
d’irretroactivitat.
25. Dret civil: capacitat jurídica i capacitat d’obrar . Exercici dels drets subjectius: límits; doctrina de l’abús del
dret i de la bona fe. Renúncia dels drets. El poder de disposició i les prohibicions d’alienar. Teoria de
l’aixecament del vel de les persones jurídiques.
26. La personalitat jurídica en el dret català. Les fundacions: concepte. La carta fundacional. Funcionament i
activitat de les fundacions. Registre de Fundacions. L’extinció de les fundacions. Les fundacions no sotmeses al
dret català.
27. Les associacions: concepte. Constitució i inscripció. Organització i funcionament. Les persones associades:
drets i deures. Relacions amb l’Administració. La dissolució i liquidació de les associacions. Les associacions de
caràcter especial. Les associacions no sotmeses al dret català.
28. Dret civil: el negoci jurídic. Elements essencials. La voluntat; els vicis de la voluntat. Els negocis
abstractes. Els negocis jurídics anòmals: simulats, indirectes, fiduciaris i fraudulents. Teoria de l’enriquiment
sense causa. Tipus de representació en el negoci jurídic. La revocació.
29. Dret civil: la prescripció i les seves classes. La prescripció adquisitiva. La prescripció extintiva. La caducitat.
Renúncia. Diferències entre el dret català i el dret comú.
30. La successió «mortis causa». Principis generals en el dret comú i en dret civil català. Classes de successió.
Caràcter diferencial entre l’hereu i el legatari.
31. El dret hipotecari: concepte. Normativa vigent. El Registre de la Propietat. Els principis hipotecaris:
publicitat registral, inscripció, legitimació o exactitud, fe pública registral, prioritat, tracte successiu, rogació,
legalitat i especialitat.
32. La propietat intel·lectual: naturalesa i règim jurídic. Els drets d’autor: subjectes , objecte i contingut. La
protecció dels drets de propietat intel·lectual: accions i procediments.. El contracte d’edició. Les entitats de
gestió dels drets de propietat intel·lectual.
33. La propietat industrial i els signes distintius de l’empresa. Registre de la propietat industrial. Accions de
defensa de la propietat industrial. Especial consideració de la gestió dels dominis d’Internet.
34. Les societats de capital: naturalesa i règim jurídic. Constitució: escriptura pública i inscripció. Els estatuts.
El capital social. Òrgans socials. Transformació, fusió i escissió. El Registre mercantil : actes societaris
constitutius i declaratius.
35. Pressupòsits objectius i subjectius del concurs de creditors. Principi “par conditio creditorum”. Efectes de la
declaració de concurs. Classificació del crèdits concursals. L’administració concursal. El conveni. La liquidació.
La qualificació del concurs i efectes . Situació jurídica de la persona concursada .
36. Els principis informadors del Dret penal: principi d’intervenció mínima, legalitat i culpabilitat. Principi de
non bis in ídem. La interpretació en el dret penal. L’analogia.
37. La responsabilitat civil derivada dels delictes i faltes. Persones civilment responsables. Extensió de la
responsabilitat civil i la seva aplicació a l’Administració pública. Compatibilitat i incompatibilitat de les sancions
penals i administratives. Extinció de la responsabilitat penal. Examen especial de la prescripció del delicte i de
la pena.
38. Delictes relatius a l’ordenació del territori. Delictes sobre el patrimoni històric. Delictes contra els recursos
naturals i el medi ambient. Delictes de falsedat.
39. Delictes contra l’Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos.
Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i la denegació d’auxili.
Infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.
40. Suborn. Tràfic d’influències. Malversació de cabals públics. Fraus i exaccions il·legals. Negociacions i
activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l’exercici de la seva funció.
41. Delictes contra l’ordre públic: referència als atemptats contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris
públics, i de la resistència i desobediència. Desordres públics.
42. Fonts del dret tributari. Principis constitucionals en aquest àmbit. La llei; especial referència a la Llei
general tributària i a la Llei general pressupostària.
43. Els ingressos públics. El tribut: concepte i classes. Principis d’imposició. Impostos. Taxes. Els preus públics:
especial consideració de la seva naturalesa jurídica. Contribucions especials. Altres prestacions patrimonials
coactives.
44. El pressupost: concepte i naturalesa jurídica. Règim jurídic del pressupost de l’Estat, les comunitats
autònomes i les entitats locals. La despesa pública: concepte, classificacions i règim jurídic.
45. El sistema tributari espanyol: estructura bàsica. Principis del règim jurídic dels impostos sobre la renda de
les persones físiques i sobre el valor afegit. La potestat tributària de les comunitats autònomes: els seus límits.
Resolució de conflictes entre l’Estat i les comunitats autònomes en matèria tributària. Tributs cedits per l’Estat.
46. Les hisendes locals. Evolució i característiques. Hisenda provincial i hisenda municipal. Els principis
inspiradors de la vigent Llei d’hisendes locals. Potestat reglamentària local en matèria tributària: les
ordenances fiscals.
47. Gestió i liquidació tributària: les seves formes. Procediment de liquidació. La declaració i la seva
comprovació. Investigació i denúncia. Recaptació tributària: pagament i altres formes d’extinció dels deutes.
Procediments de recaptació. Execució forçosa. Caducitat i prescripció del deute i crèdit tributari.
48. Inspecció tributària: funcions i facultats. Infraccions i sancions tributàries. Règim general i especial.
Condonació de sancions. El delicte fiscal; especial referència a la seva prescripció.
49. Impostos municipals. El Impost sobre béns immobles: naturalesa, fet imposable, subjecte passiu, base
imposable, quota, acreditament, període impositiu i gestió. El Impost sobre activitats econòmiques: naturalesa i
fet imposable, exempcions, subjectes passius, quota tributària, període impositiu i acreditament, gestió.
50. El Impost sobre vehicles de tracció mecànica. El Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
51. Les taxes municipals: fet imposable, subjecte passiu, quantia i acreditament. Els preus públics. Les
contribucions especials: fet imposable, subjecte passiu, base imposable, quota i acreditament, imposició i
ordenació.
52. Altres recursos municipals. La participació dels municipis en els tributs de l’Estat i de les comunitats
autònomes. Règims especials. La cooperació de l’Estat i de les comunitats autònomes en les inversions de les
entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats locals.
53. Control de l’activitat financera de l’Estat i resta d’ens públics. Intervenció General de l’Estat. El Tribunal de
Comptes: examen de les seves competències. Òrgans de control autonòmics de l’activitat financera; en
especial, la Sindicatura de Comptes.
54. Els instruments planificadors dels recursos humans, en especial plans d’ocupació, ofertes d’ocupació pública
i registres de personal. Els instruments d’ordenació de l’ocupació pública, en especial relacions de llocs de
treball. Agrupació i classificació del personal funcionari.
55. La representació dels empleats públics locals. La negociació col·lectiva de les condicions de treball del
personal funcionari i laboral de l’administració local: legitimació i àmbit material. Acords i pactes de condicions
del personal: naturalesa, i efectes.
56. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions.
Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions.
Consulta i participació del personal
57. El marc constitucional i estatutari competencial en matèria d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge .
Els instruments d’ordenació del territori. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel quals s’aprova el
text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. L’ordenació del territori a Catalunya. La Llei de política
territorial.
58. La legislació urbanística a Catalunya: evolució. La legislació vigent. Les administracions i òrgans
administratius amb competències urbanístiques. El règim especial de Barcelona: aspectes urbanístics.
59. Règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl. Règim de la propietat del sòl. Contingut del dret de propietat
del sòl: facultats, drets i càrregues. Procediment d’elaboració i aprovació dels plans urbanístics. Efectes de
l’aprovació de les figures de planejament.
60. Classes de plans i la seva tramitació. Plans directors urbanístics. El pla d’ordenació urbanística municipal.
Normes de planejament. El planejament derivat. Els plans parcials urbanístics. Els plans especials urbanístics.
Els plans de millora urbana. Catàlegs i ordenances municipals urbanístiques.
61. Gestió urbanística integrada i aïllada. Els sistemes d’actuació per reparcel·lació i per expropiació. El
projecte de reparcel·lació. Les modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació. Les entitats urbanístiques
col·laboradores. El projecte d’urbanització.
62. Altres sistemes d’execució urbanística: execució forçosa, agent urbanitzador, actuacions prioritàries i altres
sistemes. Excepcions a l’actuació mitjançant unitats d’execució: actuacions aïllades o assistemàtiques.
Obtenció de terrenys dotacionals. Els convenis urbanístics: modalitats i característiques.
63. Expropiacions urbanístiques. Supòsits expropiatoris. Procediments de taxació individual i conjunta. Supòsits
indemnitzatoris. Les valoracions urbanístiques.
64. Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl. Les llicències urbanístiques. Concepte. Tipus.
Procediment. Règim de comunicació prèvia i de declaració responsable. Ordres d’execució i deures de
conservació i règim de la declaració de ruïna.
65. La protecció de la legalitat urbanística: objecte i competències. Els procediments de protecció de la legalitat
urbanística. Les infraccions urbanístiques: classes i tipus d’infracció. Persones responsables. Principis i regles
d’aplicació. Sancions urbanístiques. Prescripció. L’acció pública en matèria urbanística.
66. La intervenció i el control administratiu de les activitats amb incidència ambiental. La Llei de prevenció i
control ambiental. Protecció contra la contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica. La intervenció i control de
les activitats dels espectacles públics i activitats recreatives. La intervenció administrativa en l’activitat
econòmica: classificació, procediment i règim jurídic.
67. Instruments de política de sòl i d’habitatge. Patrimonis públics del sòls i d’habitatge. Dret de superfície.
Dret de tanteig i retracte. Obligació d’edificar i d’urbanitzar. Registre de solars .
68. El procés civil: judici ordinari i el judici verbal. Mitjans de prova. La sentència. Efectes jurídics: cosa jutjada
formal i material. Altres formes d’acabament del procés: renúncia, desistiment, assentiment, transacció,
satisfacció extraprocessal i carència sobrevinguda de l’objecte.
69. El procediment contenciós administratiu . El procediment ordinari . El procediment abreujat. Les mesures
cautelars en el recurs contenciós.
70. La sentència en el procés contenciós administratiu. Execució provisional i definitiva de les sentències.
Suspensió i no execució de les sentències. Recurs d’apel·lació. Recurs de cassació: resolucions contra les qual
és procedent, motius del recurs, tramitació i efectes. Recurs de revisió.
71. El procediment penal ordinari: fases. El procediment abreujat. El procediment per l’enjudiciament ràpid de
determinats delictes. Procediment pel judici de delictes lleus i altres . processos penals especials. Recursos.
72. El procés laboral: principis. Procés ordinari i processos especials. Règim d’impugnació de les resolucions
dictades en el procés social: recursos. Execució de sentències.

Estat de l'OposicióMés Informació

Pendent de publicar la convocatoria

Previsió 4rt trimestre 2020. Previsió Examen Octubre 2021

Comparteix aquesta informació!