Curs de Preparació al Cos de Gestors de l'Ajuntament de Barcelona (Promoció Interna C1 a A2)
Curs Presencial
Ene 11, 2021
Horari Tarda
Barcelona


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Oberta preinscripció a la llista d’espera!

Previsió Inici Cursos: Gener 2021

La preinscripció a la llista d’espera no comporta cap obligació de realitzar el curs. Els preinscrits a la llista d’espera seran informats prioritàriament de l’inici del curs i podran inscriure’s i escollir abans entre els diferents grups.

 


Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? No deixis passar l’oportunitat i apunta’t a la llista d’espera per ser informat/da tan aviat inicien els cursos i comencin les preparacions.

Què està previst que incporpori aquesta preparació?

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real!
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari general (45 Temes) de la teva oposició segons bases de convocatòria!
Disposaràs de més de 700 preguntes test específiques per aquesta oposició!

*Degut a la situació actual, aquesta informació pot ser modificada. No obstant, abans del procés d’inscripció, sereu informats de la planificació i metodologia.

Apunta’t ja per ser informat/da!

Amb la col·laboració de:


(Afilia’t clicant aquí!)

TemariMés Informació

Temari

(Segons última convocatoria de l’oposició)

TEMA 1.Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries. Lliure circulació de mercaderies. Lliure circulació de persones i serveis. Lliure circulació de treballadors. Lliure circulació de capitals. El dret d’establiment i la lliure prestació de serveis.
TEMA 2.Característiques de l’ordenament jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments i les directrius.
TEMA 3 .El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.
TEMA 4. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial: fonament i pressupostos. L’acció de responsabilitat.
TEMA 5. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. El silenci administratiu i els actes presumptes.
TEMA 6. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’ executivitat. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul·lables. Convalidació.
TEMA 7. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.
TEMA 8. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.
TEMA 9. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.
TEMA 10. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic.
TEMA 11. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.
TEMA 12. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.
TEMA 13. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.
TEMA 14. L’Administració institucional. Marc normatiu i classes d’ens institucionals estatals. Els organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials. Les societats mercantils estatals. Ens públics atípics. Empreses d’economia mixta. Els consorcis.
TEMA 15. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: marc jurídic. El personal al servei de les administracions públiques.
TEMA 16. La carrera professional a l’Administració Pública. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal. Les
relacions de llocs de treball. El Sistema d’Ordenació Municipal del personal de l’Ajuntament de Barcelona (SOM)
TEMA 17. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives
dels funcionaris.
TEMA 18. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.
TEMA 19. Els sistemes de retribució a l’Administració Pública. Conceptes retributius.
TEMA 20. La selecció de personal en l’Administració pública. La planificació de la formació i la gestió de recursos humans.
TEMA 21. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
TEMA 22. El dret del treball. Principis fonamentals que l’inspiren. Fonts del dret del treball. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis
col·lectius. La voluntat de les parts.
TEMA 23. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort
i supervivència.
TEMA 24. Normativa tributària i principis bàsics de l’ordre tributari. Llei general tributària. Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, reglaments i
ordenances fiscals.
TEMA 25. Hisendes locals. Ingressos tributaris i classificació.
TEMA 26. Tributs: el fet imposable. Els obligats tributaris. Domicili fiscal. Quota i deute tributari. L’extinció del deute tributari
TEMA 27. La liquidació tributària. Classes de liquidacions. La notificació de les liquidacions.
TEMA 28. Els tributs locals (règim jurídic). Impost sobre els vehicles de tracció mecànica. Impost sobre béns immobles. Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana.
TEMA 29. Especialitats tributàries de la llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim especial del municipi de Barcelona.
TEMA 30. Tècniques pressupostàries: el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i direcció per objectius i el
pressupost per programes.
TEMA 31. El control pressupostari (I). El control intern de l’activitat econòmic financera: la Intervenció. Funcions i finalitats. El control financer. El control de la
gestió econòmic financera.
TEMA 32. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d’aplicació.
TEMA 33. L’organització municipal: organització política (l’alcalde, tinents d’alcalde, regidors) i executiva (el model de gestió gerencial).
TEMA 34. La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona
TEMA 35. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
TEMA 36. El Plà d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona.Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe a l’Ajuntament de Barcelona.
TEMA 37. La gestió pública orientada als resultats. El control social i la transparència en la gestió pública. La governança i la democràcia participativa. Mètodes quantitatius d’avaluació de la gestió i per a la decisió pública.
TEMA 38. La qualitat en els serveis: Definició i conceptes bàsics. Característiques diferencials dels serveis. Característiques especials dels serveis públics. La gestió de la qualitat: planificació, assegurament i millora.
TEMA 39. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d’un projecte. Planificació. Control i avaluació.
TEMA 40. Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de planificació.
TEMA 41. El servei públic orientat a la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.
TEMA 42. El Pla de prevenció. Objectiu i contingut. Seguretat i salut en els llocs de treball. Ordre, neteja i manteniment. Il·luminació. Serveis higiènics i llocs de
descans. Materials i locals de primers auxilis.
TEMA 43. Procediments de recaptació: el termini d’ingrés. El procediment de constrenyiment. Fases de l’execució: embargament i venda.
TEMA 44. Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: la missió, objectius, serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L’execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa.
TEMA 45. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i, de la Generalitat de Catalunya. Especial referència a l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona (ORAE). . La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació

Estat de l'OposicióMés Informació

Pendent de publicar la convocatoria

Comparteix aquesta informació!