Curs Presencial en Linia Preparatori Temari Específic Opció General A1 Generalitat de Catalunya
Curs Presencial
Ene 12, 2021
Llista d'Espera
VideoClasses


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Oberta preinscripció a la llista d’espera!

Previsió Inici Cursos: 12 de gener 2021

La preinscripció a la llista d’espera no comporta cap obligació de realitzar el curs. Els preinscrits a la llista d’espera seran informats prioritàriament de l’inici del curs i podran inscriure’s i escollir abans entre els diferents grups.


Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per realitzar la tasca del cos Superior A1 Temari Específic Opció General de la Generalitat de Catalunya.

Què incorpora aquesta preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguéssis en una aula en temps real!
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari específic (40 temes RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol, de la teva oposició segons bases de convocatòria.
Disposaràs de més de 700 preguntes test específiques per aquesta oposició, simulacre d’examen i 50 preguntes curtes com a mínim!

 

*Degut a la situació actual, aquesta informació pot ser modificada. No obstant abans del procés d’inscripció sereu informats de la planificació i metodologia.

Apunta’t ja per ser informat/da!

 

TemariMés Informació

Temari

RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol3, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya

1. Polítiques públiques
Tema 1 Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació. Participació ciutadana en el procediment d’elaboració de normativa.
Tema 2 Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l’abast dels ciutadans. Òrgans de coordinació, impuls i control.
Tema 3 El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
Tema 4 Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
Tema 5 L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
Tema 6 Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d’avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l’avaluació de les polítiques públiques.
Tema 7 Avaluació econòmica de polítiques públiques. Regulació de l’avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L’informe d’impacte econòmic i social.
Tema 8 Avaluació de l’impacte normatiu. La simplificació i reducció de càrregues administratives.

2. Serveis públics
Tema 9 Valors dels serveis públics. Elements d’una infraestructura ètica: de foment, i d’avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
Tema 10 Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
Tema 11 Cartes de serveis a l’Administració de la Generalitat. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors.
Tema 12 La direcció en l’organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
Tema 13 La presa de decisions. L’anàlisi de problemes. L’anàlisi de solucions. Diagrama de Pareto. Diagrama de flux. Diagrama de causa-efecte. Diagrama DAFO.
Tema 14 Projectes: concepte, classes i principis bàsics. Organització i planificació de projectes. Diagrama de Gantt. Funcions i responsabilitats. Planificació i gestió de recursos. Anàlisi de viabilitat.
Tema 15 Els processos per a la producció de serveis. Disseny de processos. Simplificació i millora de processos. Descripció i representació gràfica del procés.

3. Administració digital
Tema 16 Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
Tema 17 La informació en el món digital. Arquitectura de la informació. Informació falsa. Avaluació de les fonts d’informació. Cerca d’informació col·laborativa. Ús de la informació. Infoxicació. Propietat intel·lectual i drets d’autor.
Tema 18 Comunicació de la informació. Llenguatges, suports i canals de comunicació. Estratègia de comunicació. La comunicació a l’Administració pública.
Tema 19 El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L’aprenentatge col·laboratiu. Les noves agrupacions organitzatives: comunitats de pràctica i innovació, grups ad hoc i xarxes socials. Innovació: eines i metodologies per incentivar la creativitat. Innovació oberta. Innovació a l’Administració.
Tema 20 El model d’atenció ciutadana. Portals d’accés del ciutadà. La carpeta del ciutadà. Els formularis. La petició genèrica. El model d’atenció empresarial. El portal d’accés de l’empresa. La Finestreta única empresarial.
Tema 21 La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
Tema 22 Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

4. Recursos humans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Tema 23 Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
Tema 24 Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
Tema 25 Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
Tema 26 Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.
Tema 27 Provisió de llocs de treball de personal funcionari i laboral. Mobilitat del personal. Remoció i fi de la relació de servei del personal.
Tema 28 Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
Tema 29 La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L’acció protectora de la Seguretat Social.
Tema 30 Col·lectius específics. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
Tema 31 Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
Tema 32 Competències en matèria de seguretat i salut en el treball. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral. Prevenció en matèria d’assetjament sexual i psicològic en el treball.

5. Contractació pública i activitat subvencional
Tema 33 Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
Tema 34 Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
Tema 35 L’organització administrativa per a la gestió de la contractació. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
Tema 36 El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l’empresari.
Tema 37 La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
Tema 38 Els procediments d’adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes.
Tema 39 Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
Tema 40 L’activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

Estat de l'oposicióMés Informació

Llista definitiva pendent de publicar

Llista provisional publicada (23/06/2020): Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses

Presentació d’esmenes

Termini: de l’1 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Convocada: Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242).

Comparteix aquesta informació!