Curs Pràctic Presencial en Linia Preparatori Temari General Cos Superior A1 Generalitat de Catalunya
Curs Online
Oct 19, 2020 - Dic 11, 2020

No et quedis sense plaça!

Inscripció

Informació del curs

Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per realitzar la tasca del cos Superior A1 Temari General Part Comuna de la Generalitat de Catalunya.

Què incorpora aquesta preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real! Els curs inclou 8 sessions de 1 hora per resoldre dubtes i plantejar suposits al professorat expert.
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari específic * (60 temes segons PDA/1805/2018, de 25 de juliol) de la teva oposició segons bases de convocatòria!
Disposaràs de més de 300 preguntes test específiques per aquesta oposició, simulacre d’examen i 40 preguntes curtes com a mínim!

*Preu addicional de 95€ per disposar dels 60 temes del temari i el test de cada tema. Aquest import no l’han de pagar els antics alumnes del curs del temari comú Cos Superior A1, realitzat per Formar-te.

Apunta’t ja i no et quedis sense plaça!

Un cop finalitzat aquest curs, continua amb les nostres preparacions de la part específica! (inici gener 2021)

Curs Presencial en Linia Preparatori Temari Específic Opció General A1 Generalitat de Catalunya

Curs Presencial en Linia Preparatori Temari Específic Opció Jurídica A1 Generalitat de Catalunya

 

MetodologíaMés Informació

METODOLOGIA DOCENT

El alumnes que previament hagin abonat el preu de la matrícula, disposaran dels 60 temes del temari de l’oposició aprovat per la RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors. Amb cada tema (60 temes) l’alumne disposarà d’un test amb quatre respostes, una única resposta correcta i amb la seva justificació de manera que l’alumne pugui conèixer la raó de la solució indicada.

Durant cada setmana s’habilitarà un test de 30 preguntes per bloc corresponent a aquella setmana i 5 preguntes curtes. A la setmana següent es realitzarà la sessió d’Aula Virtual amb el formador expert del bloc, per resoldre dubtes.

L’última setmana del curs, s’habilitarà un simulacre d’exament / test general de 70 preguntes i un fòrum per plantejar els dubtes als formadors.

Un cop finalitzat aquest curs, es tancarà la preparació de la part comuna i ja començarà la preparació de la part específica. Aquí deixem els enllaços a les llistes d’espera de la part específica que prepararem a partir de gener del 2021:

Curs Presencial en Linia Preparatori Temari Específic Opció General A1 Generalitat de Catalunya

Curs Presencial en Linia Preparatori Temari Específic Opció Jurídica A1 Generalitat de Catalunya

Hi haurà un tutor personal que es posarà en contacte amb cadascú i que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un correu electrònic que es facilitarà.

 

PreusMés Informació
Preu Total
Antic Alumne Formar-te 150€ 150€
Preu Bonificat* 175€ 175€
Preu General 200€ 200€

*Aturats de llarga durada, empleats públics, dones víctimes de violència de gènere segons la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre; Títol de família nombrosa, Títol de família monoparental i discapacitats amb una discapacitat reconeguda superior al 33%.

**Matrícula per a nous alumnes del curs: 95€ (inclòu els 60 temes del temari general i els test de cada tema)

TemariMés Informació

Temari

RESOLUCIÓ PDA/1805/2018

Part comuna a totes les opcions
1. Bon govern i transparència
Tema 1 Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d’una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l’avaluació permanent dels serveis públics.
Tema 2 Govern obert. Dades obertes. Participació i col·laboració ciutadana. Els grups d’interès. El Registre de grups d’interès de Catalunya. Protocol d’actuació dels alts càrrecs i personal directiu en les seves relacions amb un grup d’interès.
Tema 3 Governança de les dades a l’administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining).
Tema 4 Estadística: definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. Distribució de freqüències. Valors representatius d’una distribució estadística unidimensional. La mitjana aritmètica. La moda. La mediana. Mesures de dispersió d’una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.
Tema 5 Probabilitat: conceptes principals. Probabilitat condicionada. Variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d’una població. Tipus de mostreig.
Tema 6 Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l’activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
Tema 7 Sistema de garanties de la transparència. Dret d’accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
Tema 8 Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. El registre d’activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L’avaluació d’impacte de privacitat. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
Tema 9 Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic
Tema 10 Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
Tema 11 Marc estatutari. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
Tema 12 Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
Tema 13 Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d’òrgans.
Tema 14 Sector públic instrumental de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
Tema 15 Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d’actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d’establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. El control de les fronteres exteriors (l’espai Schengen).
Tema 16 Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Tribunal de ComptesEuropeu. Altres organismes: el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Comitè Europeu de les Regions, el Defensor del Poble, el Banc Europeu d’Inversions, el Servei Europeu d’Acció Exterior, i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades.
Tema 17 Dret de la Unió Europea. El dret primari i el dret derivat. La relació entre el dret de la Unió Europea i l’ordenament jurídic dels estats membres.
Tema 18 L’Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Règims municipals especials. Organització comarcal de Catalunya. La vegueria.
Tema 19 L’administració digital. Transformació cap a l’administració digital. Model d’administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l’administració digital. Règim jurídic de l’administració digital i de l’ús de mitjans electrònics.

3. Administració pública
Tema 20 El concepte d’Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d’atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.
Tema 21 La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l’Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d’obrar.
Tema 22 La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
Tema 23 Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
Tema 24 El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d’elaboració dels reglaments. El principi d’inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d’impugnació dels reglaments. La qüestió d’il·legalitat.
Tema 25 L’acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

4. Procediment administratiu
Tema 26 Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
Tema 27 L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital del ciutadà i de l’empresa. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre.
Tema 28 Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.
Tema 29 L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l’eliminació dels documents. L’arxiu electrònic únic.
Tema 30 La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
Tema 31 El control jurisdiccional de l’Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

5. Polítiques públiques i la seva avaluació
Tema 32 Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de diversitat funcional. Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Igualtat efectiva de dones i homes. Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Dret a l’accessibilitat.
Tema 33 Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): l’Agenda Digital per a Catalunya 2020.
Tema 34 Polítiques públiques en matèria de mobilitat, de territori, de medi ambient, de medi natural, d’urbanisme i d’habitatge.
Tema 35 Polítiques públiques en matèria de justícia i serveis penitenciaris, i de seguretat i emergències.
Tema 36 Polítiques públiques en matèria d’afers socials; de salut; d’ensenyament, d’universitats i de recerca; d’esports; i de cultura i llengua catalana.
Tema 37 Polítiques públiques en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació; d’empresa, indústria i energia; i de comerç i turisme.
Tema 38 Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació, de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.
Tema 39 Polítiques públiques en matèria d’afers i relacions institucionals i exteriors.
Tema 40 Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
Tema 41 L’avaluació econòmica de les polítiques públiques. L’informe d’impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.

6. Activitat de les administracions públiques
Tema 42 La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació electrònica.
Tema 43 Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L’activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
Tema 44 El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d’ús. Els béns patrimonials. L’expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
Tema 45 Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d’inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. L’agent de l’autoritat. Les actes d’inspecció.
Tema 46 Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador. Tramitació simplificada. Prescripció de les infraccions i de les sancions.
Tema 47 Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

7. Finances públiques
Tema 48 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. L’àmbit institucional dels pressupostos: el sector públic de la Generalitat i l’Administració pública segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC). Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
Tema 49 Els principis pressupostaris. Els objectius de disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa en la gestió de la despesa pública. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Tema 50 Les tècniques pressupostàries: pressupost tradicional, pressupost per programes, pressupost base zero i pressupostació per resultats. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
Tema 51 La gestió pressupostària. L’execució dels ingressos i les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs.
Tema 52 Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del SEC i de l’endeutament.
Tema 53 Els fons europeus: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
Tema 54 El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).

8. Funció pública
Tema 55 Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Ordenació dels llocs de treball.
Tema 56 Oferta d’ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Accés a l’ocupació pública.
Tema 57 Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l’acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
Tema 58 Registre general de personal. Situacions administratives. Provisió de llocs de treball: mobilitat i carrera. Grau personal.
Tema 59 Les relacions laborals i els sistemes de representació a l’Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública. Seguretat i salut en el treball.
Tema 60 Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d’auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Condicions generalsMés Informació

Condicions generals del curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.

 

Estat de l'oposicióMés Informació

Llista definitiva pendent de publicar

Llista provisional publicada (23/06/2020): Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses

Presentació d’esmenes

Termini: de l’1 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Convocada: Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242).

Comparteix aquesta informació!