Curs Presencial en Linia Preparatori Temari Específic Opció Jurídica A1 Generalitat de Catalunya
Curs Presencial
Ene 12, 2021
Llista d'Espera
VideoClasses


Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició


Llista d'Espera

Oberta preinscripció a la llista d’espera!

Previsió Inici Cursos: 12 de gener 2021

La preinscripció a la llista d’espera no comporta cap obligació de realitzar el curs. Els preinscrits a la llista d’espera seran informats prioritàriament de l’inici del curs i podran inscriure’s i escollir abans entre els diferents grups.


Has pensat mai en ser funcionari/a de l’administració pública? Amb aquest curs et formem amb els coneixements necessaris per realitzar la tasca del cos Superior A1 Temari Específic Opció Jurídica de la Generalitat de Catalunya.

Què incorpora aquesta preparació?

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguéssis en una aula en temps real!
CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari específic (40 temes RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol, de la teva oposició segons bases de convocatòria.
Disposaràs de més de 700 preguntes test específiques per aquesta oposició, simulacre d’examen i 50 preguntes curtes com a mínim!

 

*Degut a la situació actual, aquesta informació pot ser modificada. No obstant abans del procés d’inscripció sereu informats de la planificació i metodologia.

Apunta’t ja per ser informat/da!

 

TemariMés Informació

Temari

RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya

1. Elaboració i aplicació de les normes
Tema 1 L’ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: concepte, teoria, classes i elements.Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i analogia. Eficàcia de la norma jurídica. Publicació.
Tema 2 Les normes de la Generalitat de Catalunya amb rang de llei: lleis, decrets llei i decrets legislatius. Les normes reglamentàries de la Generalitat de Catalunya: decrets i ordres. Els acords del Govern. Publicació de les normes.
Tema 3 La planificació normativa. El procediment d’elaboració de les normes. La participació dels ciutadans en elprocediment d’elaboració de les normes. L’avaluació de l’impacte normatiu. L’avaluació normativa ex post. Principis de bona regulació i millora de la regulació normativa.
Tema 4 La impugnació de les normes. Els requeriments previs als conflictes de competència i als recursos contenciosos administratius. L’organització dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

2. Marc competencial
Tema 5 Les competències de la Generalitat de Catalunya. Les matèries de les competències. La Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional i el seu efecte sobre la tipologia de les competències de la Generalitat.
Tema 6 Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya. Les relacions amb l’Estat i amb altres comunitats autònomes. La col·laboració amb l’Estat i amb altres comunitats autònomes. La participació en institucions i en procediments de presa de decisió estatals. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
Tema 7 Els litigis constitucionals. El recurs i la qüestió d’inconstitucionalitat. Els conflictes de competència: tipologia. El recurs d’empara. La impugnació de disposicions sense força de llei i de resolucions de les comunitats autònomes. Els conflictes en defensa de l’autonomia local.

3. Dret administratiu
Tema 8 L’àmbit d’aplicació subjectiu de la legislació de contractes: administracions públiques, altres poders adjudicadors i entitats que no tenen la consideració de poders adjudicadors.
Tema 9 L’àmbit d’aplicació objectiu: contractes administratius d’obres, de concessió d’obres, de concessió de serveis, de subministraments i de serveis, i contractes administratius especials. Contractes privats. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Tema 10 La preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
Tema 11 Els procediments d’adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació.
Tema 12 L’execució dels contractes. Les prerrogatives de l’Administració. La modificació dels contractes. La cessió dels contractes i la subcontractació. Extinció i efectes. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.
Tema 13 L’activitat d’intervenció administrativa. Règims d’intervenció administrativa (previs i posteriors): comunicació, declaració responsable, i autorització o llicència. La incidència de la intervenció posterior en la simplificació administrativa i en la potestat inspectora de les administracions públiques.
Tema 14 El règim jurídic de les subvencions públiques. Principis generals. Les bases reguladores. Procediments de concessió. Requisits dels beneficiaris.
Tema 15 Especialitats de les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. El règim europeu dels ajuts d’Estat. El control de les subvencions. El reintegrament. La responsabilitat per dèficit comptable dels càrrecs i empleats públics davant del Tribunal de Comptes.
Tema 16 L’especialitat del procediment administratiu en matèria sancionadora. La denúncia. L’acord d’inici. Les mesures provisionals. El pagament anticipat. El reconeixement de la responsabilitat.
Tema 17 La caducitat del procediment. La resolució sancionadora. La indemnització dels danys causats a l’Administració.
Tema 18 El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbit subjectiu. Principis i requisits. La relació de causalitat. La indemnització. La responsabilitat per acte legislatiu. La responsabilitat concurrent de les administracions públiques.
Tema 19 L’especialitat del procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial. La prescripció del dret a reclamar. Formes d’inici del procediment. Tràmit d’audiència. Informes i dictàmens preceptius. Òrgans competents en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. La terminació convencional.
Tema 20 La invalidesa dels actes administratius. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Règim jurídic de la revisió d’ofici de les disposicions i actes nuls. La declaració de lesivitat. La revocació dels actes i la rectificació d’errades.

4. Dret penal
Tema 21 Delictes contra l’Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d’auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i abusos en l’exercici de la seva funció.
Tema 22 Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Delictes contra l’Administració de justícia. Delictes contra la hisenda pública i contra la Seguretat Social. Delictes de falsedat: examen específic de la falsificació de documents. Usurpació d’atribucions, atemptats contra l’autoritat, els agents i els funcionaris públics. Delictes de resistència i desobediència.
Tema 23 Delictes contra els drets dels treballadors. Delictes sobre l’ordenació del territori i sobre la protecció del patrimoni històric i del medi ambient. Delictes contra la salut pública.

5. Dret laboral
Tema 24 Fonts del dret del treball. El contracte de treball. Subjectes de la relació laboral. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats del contracte de treball.
Tema 25 Drets i deures dels treballadors en les relacions laborals. Protecció legal del salari. Els poders de l’empresari: de direcció, de disciplina i altres. Infraccions i sancions en l’ordre social. Inspecció de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.
Tema 26 Els drets de representació col·lectiva dels treballadors. La negociació col·lectiva. Els conflictes col·lectius. El dret de reunió i el dret de vaga. La tutela judicial de la llibertat sindical.
Tema 27 Particularitats del règim jurídic del personal laboral al servei de les administracions públiques. El personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya. Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Tema 28 Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos de l’Administració de la Generalitat: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral.
Tema 29 La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L’acció protectora de la Seguretat Social.

6. Dret del sistema de finançament, tributari i pressupostari
Tema 30 Els sistemes de finançament autonòmic. El sistema de finançament de la Generalitat. El finançament de les corporacions locals. Aspectes específics de la distribució territorial a Catalunya.
Tema 31 La potestat tributària de la Generalitat de Catalunya. La cessió de tributs. Participació en els tributs estatals no cedits. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.
Tema 32 La revisió dels actes tributaris. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. La reclamació economicoadministrativa. La jurisdicció economicoadministrativa. La Junta de Tributs de Catalunya.
Tema 33 El procés d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat i la seva tramitació parlamentària. El control parlamentari.
Tema 34 El control intern de l’activitat economicofinancera. La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya: funcions i finalitats. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.

7. Dret civil i relacions en l’àmbit privat
Tema 35 El dret civil català. L’aplicació del dret civil de Catalunya. La interpretació i integració del dret civil català. Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. El procés de codificació del dret civil català: el Codi civil de Catalunya. Les persones jurídiques: fundacions i associacions. Successió intestada a favor de la Generalitat.
Tema 36 El sistema català de protecció a la infància i l’adolescència. Regulació legal. La protecció a les famílies. Normativa i polítiques socials de protecció a les famílies.
Tema 37 Mediació en l’àmbit del dret privat. Règim jurídic i funcions del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. La intervenció de l’Administració pública en la conciliació i mediació en matèria laboral. L’arbitratge de consum.

8. Dret europeu i internacional
Tema 38 Principis del dret europeu: l’efecte directe, la primacia, la subsidiarietat i la proporcionalitat. El control jurisdiccional en l’àmbit de la Unió Europea. Els procediments davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea: el recurs d’anul·lació, el recurs per omissió, el recurs per incompliment i la seva fase precontenciosa, el recurs directe per responsabilitat extracontractual, i la qüestió prejudicial.
Tema 39 Les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea. La participació de la Generalitat en la formació de posicions de l’Estat. La Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea. La participació en els tractats de la Unió Europea. La participació en institucions i organismes europeus. La participació en el control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat.
Tema 40 Conceptes de dret internacional públic: normes jurídiques i relacions entre estats. Organitzacions internacionals governamentals i regionals: l’Organització de les Nacions Unides i la Unió Europea; especial referència al Consell d’Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans. La protecció dels drets reconeguts al Conveni Europeu de Drets Humans. L’acció exterior de la Generalitat. La representació de la Generalitat a l’exterior.

Estat de l'oposicióMés Informació

Llista definitiva pendent de publicar

Llista provisional publicada (23/06/2020): Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses

Presentació d’esmenes

Termini: de l’1 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Convocada: Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242).

Comparteix aquesta informació!